عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دروس عمومی معارف اسلامی از جمله دروسی هستند که پس ازپیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها، در برنامه درسی دانشجویان قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی این دروس و چالش‌های موجود در راه تحقق اهداف آن در دانشگاه مازندران صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه مازندران را شامل می‌گردد. روش پژوهش حاضر روش کمی و کیفی است. نمونه آماری در بخش کمی، 366 نفر از دانشجویان و 120 نفر از اساتید می‌باشد و در بخش کیفی 9 ن ...

این گزارش که از سوی گروه فنی و مهندسی ستاد انقلاب فرهنگی تهیه گردیده شامل سه فصل است که فصل اول آن به گزارش سابقه و روش کار گروه فنی و مهندسی اختصاص دارد. فصل دوم نیز اهداف دانشگاههای فنی و مهندسی را، شامل اهداف عام، نگرشی به قانون اساسی، اهداف دانشگاههای فنی و مهندسی، مورد بررسی قرار می‌دهد. در فصل سوم این گزارش نیز تصویری از نظام آموزشی دانشگاههای فنی و مهندسی، شامل اصول نظام آموزشی فنی و مهندسی، تشریح نظام آموزشی (آموزش دبیرستانی و آموزش دانشگاهی) ارائه گردیده است . . ...

گزارش طرح حاضر، در دو بخش تنظیم گردیده است که بخش اول آن در ابتدا به جنبه‌های گوناگون برنامه‌ریزی، اعم از چارچوبهء برنامه‌ریزی، فرآیند برنامه‌ریزی در ارتباط با ظرفیت پذیرش دانشجو، ضرورت برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی در ایران و انواع برنامه‌ریزی، شامل برنامه‌ریزی بلندمدت ، میان مدت و کوتاه‌مدت می‌پردازد. سپس به چگونگی مدل ظرفیت پذیرش دانشجو و ساخت و ارزیابی این مدل توجه می‌کند. بخش دوم گزارش ، به بررسی و تشریح فاز دوم طرح، یعنی تعیین تعداد پذیرفته‌شدگان هر یک از رشته‌های تحصیلی در ...

یکی از دروس اساسی برای دانشجویان علوم پایه و مهندسی معادلات دیفرانسیل می‌باشد که پیش-نیاز دروس تخصصی آن‌ها می‌باشد. بنابراین، یادگیری مباحث این درس برای دانشجویان بسیار مهم می‌باشد. به این دلیل، برای تولید محتوای الکترونیکی آن ابتدا طراحی آموزشی و سپس مدل آموزشی آن براساس مدل تجربی به دست آمده نوشته شد. هدف این پژوهش یافتن مدل تجربی دانش یادگیرنده بر پایه‌ی طراحی اهداف آموزشی مبحث معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم غیرهمگن می‌باشد. بدین منظور، اهداف آموزشی موضوع مطرح شده طراحی گر ...

این گزارش که حاوی اهداف ، استراژیها، سیاستها و برنامه‌های اجرایی زیربخشهای آموزش عالی طی سالهای 68-72 است ، از سوی کمیتهء برنامه‌ریزی آموزش عالی و تحقیقات تهیه شده است . ...

هدف از اجراي اين تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معلمان ورزش شهرستان کاشان در سال تحصیلی 89- 1388 می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی است و به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری پرسشنامه با نظر اساتید مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ 87٪ به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل معلمان ورزش شهرستان کاشان و نمونه آماری شامل 79 نفر از معلمان ورزش (40 نفر زن و 39 نفر مرد) است که ب ...

آموزش مداوم بخش تفکیک ناپذیر فعالیتهای هر سازمانی است. پیشرفت سریع علوم و افزایش هزینه های مراقبت و توسعه فنآوریهای تشخیص، تغییر در الگوی بیماریها، افزایش سالمندان و غیر اثربخش بودن الگوهای آموزشی همگی ظرفیت حرفه ای برای تطبیق را کاهش میدهد. بر این اساس در قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی و در لوایح و مواد پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی ایران به این امر پرداخته و بر روشهای ممکن و مناسب آموزش و خودآموزی کادر درمانی توجه بسیاری شده است. سمینارها و کنگره ها در دو بخش آموزش مداوم ...

استعمال مصدر با توجه ساختمانهای مختلف آن در زبان انگلیسی همیشه برای دانشجویان ایرانی اشکالاتی ایجاد نموده است . هنگامیکه نوشته‌ها و یا گفته‌های محصلین ایرانی را بررسی می‌کنیم مشاهده می‌نمائیم که در بسیاری از موارد از ساختمان غلط مصدری استفاده می‌جویند. برای مثال، موارد زیر را می‌توان بیان نمود: a.His to go made me angry. b.He ordered me that I close the door. c.He enjoys to laugh. d.Let me ti go. این پایان‌نامه بدین منظور تالیف یافته که در آن تا آنجا که در حد یک رساله است این ...
نمایه ها:
مصدر | 
فارسی | 

رساله حاضر مقایسه‌ای سیستماتیک از متمم‌ها در فارسی و انگلیسی است . منظور از چنین مقایسه‌ای پیش‌بینی اشتباهاتی است که دانش‌آموزان فارسی زبان به هنگام یادگیری این قسمت از زبان مرتکب می‌شوند. اساس این اشتباهات بیشتر برپایه تداخل ترکیبات فارسی و انگلیسی است ، بدین معنی که فرض شده دانش‌آموزان فارسی‌زبان کلمات انگلیسی را اغلب در قالب‌های زبان انگلیسی بکار می‌برند. در فصل اول، ابتدا تعاریف دقیقی از متمم و مکمل داده شده و اینکه آنها چطور و در کجا بایستی بکار برده شوند. در همین فصل تح ...
نمایه ها:
متمم | 
فارسی |