عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش ، با هدف بازشناسی توصیفی گفتمان های پس از انقلاب اسلامی ایران در باب حکومت دینی و نسبت سنجی آنها با اندیشه ی سیاسی امام خمینی (ره) است .بعد از انقلاب در باب حکومت دینی دو گفتمان مهم تحت عنوان گفتمان حکومت اسلامی و گفتمان حکومت عرفی مسلمانان شکل گرفت که گفتمان حکومت اسلامی را نیز می توان به دو خرده گفتمان تحت عناوین خرده گفتمان حکومت اسلامی با حاکمیت فقیه منتخب مردم و خرده گفتمان حکومت اسلامی با حاکمیت فقیه منصوب ،طبقه بندی کرد که هریک درمورد نحوه ارتباط ...

از جمله موضوعاتی که در فقه امامیه مورد توجه بوده و بویژه با پیروزی انقلاب، توجه بیشتری بدان شده است، بحث ولایت فقیه است. اما در این زمینه سوالاتی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود.اینکه ولایت فقیه همان ولایت معصومین(علیهم السلام) است یا نه؟ مشروعیت ولایت به نصب است یا انتخاب؟ دامنه ی اختیارات ولی فقه تا چه اندازه ای است؟ قانون اساسی مقدم است یا امر ولی فقیه؟ وسوالاتی دیگر که سعی شده است در این نوشتار با مراجعه به کتب فقهی، قانون اساسی و بررسی نظریات صاحبنظران پاسخ داده ...

انتخاب و انتصاب کارکنان اثربخش، یکی از وظایف مهم مدیریت منابع انسانی سازمان به شمار می‌رود. در پژوهش حاضر یک مدل ترکیبی در قالب یک سیستم پشتیبان تصمیم هوشمند برای انتخاب و انتصاب کارکنان پیشنهاد شده است. هدف از ارائه این سیستم، انتخاب شایسته‌ترین فرد از میان داوطلبان متقاضی استخدام و تطبیق بهینه آنها با موقعیت‌های شغلی به منظور بهبود عملکرد سازمان و کارکنان است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا وزن موقعیت‌های شغلی و معیارهای انتخاب به ترتیب، با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مرات ...

شناسایی شایستگی های مدیریتی مدیران بیمه مرکزی ایران به علت اهمیت وحساسیت فعالیت های آنان ولزوم اتخاذ رویکردی منسجم وعلمی درفعالیتهای مدیریت منابع انسانی این گروه ونیز عدم وجود مطالعاتی جامع درخصوص مدیران به خصوص مدیران میانی دربیمه مرکزی وبطور کلی صنعت بیمه کشورازاهمیت ویژه ای برخوردار است. درادبیات تحقیق، مفهوم شایستگی وضرورت توجه به آن درعصرحاضر عنوان شده است. سپس برای شناسایی شایستگی های مورد نیاز مدیران میانی بیمه مرکزی ایران پس از بررسی الگوها ومدلهای مختلف ، مطالعه استر ...

در این تحقیق به بررسی چگونگی انتصاب امام از دیدگاه سه فرقه مهم اسلامی یعنی ؛ امامیه(بررسی آراء شیخ طوسی) و معتزله و اشاعره پرداخته شده است. با مطالعات در این زمینه به دنبال اهدافی از جمله، اینکه جوانب مختلف امامت مورد بررسی قرار گیردو این مطلب تبیین شود که یگانه راه عبودیت خداوند سبحان از راه شناخت ولی امر او یعنی امام معصوم است، پس امام مقامی دارد که تنها خداوند آن را تعیین میکند و دارای صفاتی است که او را از دیگران ممتاز می سازد و وی را مشعل دار هدایت مردم می نماید. ...

این تحقیق با هدف، توسعه الگوی شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران عملیاتی در سازمانهای دولتی و پاسخگویی به سوال: کدام الگو برای تبیین شایستگی های محوری مدیران عملیاتی جهت انتصاب مناسب است؟ اجرا شده است. تحقیق به لحاظ روش، از نوع تحقیقات کمی، دارای جهت گیری توسعه ای، و رویکردی قیاسی است، که استراتژی پژوهش پیمایشی را با هدف تبیین و توصیف بکارگیری می کند. این تحقیق با بررسی کتابخانه ای، چارچوب شایستگی های مورد نیاز مدیران عملیاتی را شناسایی و مولفه ها و شاخص های شناسایی شده را ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی با انتصاب مدیران آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است. در این پژوهش یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل 200 تن از کارکنان 4 منطقه آموزش و پرورش شهر تهران است که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند. این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی گلمن و مهارت های مدیران و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ها ، درصد ، جداول و نمودارها برای ...

هدف از این تحقیق تعیین عوامل موثر در انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی وزارت ورزش و جوانان بود که با روش تحقیق پیمایشی و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران ورزش بانوان ادارات ورزش و جوانان کشور بود. در این تحقیق نمونه برابر با جامعه تحقیق در نظر گرفته(124n=). به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. از آمار توصیفی و آزمون رتبه بندی فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل موثر در ا ...

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سبک های تفکر، رفتارسازمانی و عملکرد مدیران انتخابی و انتصابی در دانشگاه سیستان و بلوچستان است. روش پژوهش حاضر توصیفی _ پیمایشی و از نوع مقایسه ای می‌باشد که جامعه ی آماری شامل کلیه ی مدیران گروههای آموزشی(انتخابی) و مدیران و معاونین دانشکده های دانشگاه سیستان وبلوچستان(انتصابی) در سال تحصیلی 93-92 به تعداد 50نفر می باشد.یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین سبک های تفکر و رفتار شهروندی سازمانی، بین سبک های تفکر و عملکرد مدیران، بین رفتار شهروندی و ع ...