عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش ضمن‌خدمت از جمله راه کارهای اساسی در به تعادل رساندن روش‌های اجرای کار در سازمان با تغییر و تحولات و نوآوری‌های فراسازمانی است. توجه به انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره های آموزش ضمن‌خدمت از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا کارکنان با انگیزه در طول دوره‌ها، دارای کارایی، اثربخشی، و بهروری می‌باشند. بررسی‌های زیادی در خصوص عوامل موثر بر انگیزه کارکنان انجام گرفته است اما به عوامل موثر بر انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر اساس نظریه‌های جدید توجه اندکی ...

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و انگیزه کارکنان بر تسهیم دانش می‌پردازد. در متغیر سرمایه اجتماعی مؤلفه‌های تعاملات اجتماعی، زبان مشترک، تعیین هویت، روابط متقابل، اعتماد و در متغیر انگیزش مؤلفه‌های مسئولیت، پیشرفت، سرپرستی و حقوق و مزایا و در متغیر تسهیم دانش دو متغیر عرضه و کسب مورد سنجش واقع شدند. جامعه آماری پژوهش 200 نفر از کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز بوده است. نمونه آماری 110 نفر از کارکنان این شرکت هستند که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات و داده‌های پژوه ...