عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پژوهش مقایسه میزان خود راهبری یادگیری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی دوره دوم متوسطه شهر شیراز بود. به روش تحقیق علی مقایسه ای و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، بصورت کاملا تصادفی، مجموعا 8 مدرسه از دو ناحیه بطوریکه حجم نمونه مدارس عادی و هوشمند از دو جنسیت، 359 نفر شد، ابزار پژوهش نیز شامل دو پرسشنامه خود راهبری یادگیری و انگیزه پیشرفت تحصیلی بود. همچنین برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون تی گروه های مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره اس ...

این پژوهش به‌منظور تحلیل نقش فناوری آموزشی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی، خودکار آمدی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه هفتم شهرستان سبزوار انجام شد. پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل است. در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر سال هفتم مدارس دولتی شهرستان سبزوار که در سال تحصیلی 92-93 در مدارس دولتی مشغول به تحصیل بودند، می‌باشد. نمونه بر اساس نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای از بین کلاس‌های پایه هفتم انتخاب و به گروه‌های آزمایش و کنترل تق ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه پیشرفت تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای باور های هوشی در میان دانش آموزان دوره دوم متوسطه دبیرستان های منطقه فلارد از توابع آموزشی استان چهارمحال و بختیاری بود. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. برای انجام این تحقیق، 275 نفر از دانش آموزان دختر و پسر که در سال تحصیلی 94-1393 در دبیرستان های منطقه فلارد تحصیل می کردند به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه های هوش معنوی (کینگ 2008)، پرسشنامه باور های هوشی (دو پیرات و مارینه ...

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت های اجتماعی با انگیزه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی دبستان های شهر شیراز است که بر اساس جدول کوکران تعداد نمونه 383 تعیین شد. در پژوهش حاضر به منظور گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه مهارت اجتماعی نوجوانان (TISS) و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (SEI) و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمس بهره گرفته شد. به منظور آزمون فرضیه ها از ضریب ه ...

این تحقیق، با هدف بررسی رابطه هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم متوسطه اول شهر اقلید در سال 1394 انجام شد. این تحقیق، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی، همبستگی می باشد. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 120 نفر نمونه انتخاب شدند ...

پژوهش حاضر با عنوان مقایسه تاثیر روش تدریس ایفای نقش و روش تدریس متداول بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در کتاب درسی هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی در شهرستان رابر در سال تحصیلی 90-89 انجام گرفت. این پژوهش به شیوه مطالعه نیمه آزمایشی، با دو گروه آزمایشی یک (گروهی که با روش ایفای نقش آموزش دیدند) و گروه آزمایشی دو (گروهی که با روش متداول آموزش دیدند) با پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان رابر در سال ت ...

هدف این تحقیق ارزیابی انگیزه پیشرفت تحصیلی وعزت نفس دانش‏آموزان دارای لکنت زبان که جهت درمان به واحدهای گفتاردرمانی مراجعه نموده‏اند بادانش‏آموزان بدون لکنت زبان می باشد.این تحقیق بصورت پس رویدادی انجام شدوبرای این کار از پرسشنامه‏های انگیزه پیشرفت هارتر وعزت نفس کوپر اسمیت استفاده شد. روش :گروه نمونه مشتمل بر 32 نفر دانش ‏آموز دارای لکنت زبان و 32 دانش آموز بدون لکنت زبان با دامنه سنی 18-12سال بودند داده‏ها با استفاده از آزمونt مستقل مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه: نتایج حا ...

هدف این پژوهش بررسی نقش سبک‌های هویت در میانجی‌گری رابطه تعارض والد- نوجوان و انگیزش پیشرفت تحصیلی نوجوانان دبیرستانی شهرستان مشهد انجام شد. جامعه آماری متشکل از تمامی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر مشهد که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بوده‌اند. از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 320 دانش آموز از 9 دبیرستان به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند و پرسشنامه‌های سبک هویت برزونسکی، انگیزه پیشرفت هرمنس و پرسشنامه تعارض والد- نوجوان بر روی آنان اجرا شد. داده‌های بد ...