عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شورای ملی معلمان ریاضی بر تکنولوژی به عنوان یکی از شش استاندارد ریاضیات مدرسه‌ای تاکید کرده است که: "تکنولوژی در تدریس و یادگیری ریاضی نقش اساسی دارد، ریاضیات مورد یادگیری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یادگیری دانش آموزان را ارتقا می‌بخشد". با توجه به تحقیقات متعددی که در مورد استفاده از رایانه ها و نرم افزارهای چند رسانه‌ای در امر تدریس انجام یافته است، می‌توان گفت نرم افزارهای آموزشی وقتی در کنار روش سنتی تدریس و در کلاس درس مورد استفاده قرار می‌گیرند نتایج یادگیری را بهبود می ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تفکر انتقادی با انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند انجام گرفته است. پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد و جامعه آماری 1093 نفر از دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند می‌باشد که تعداد 288 نفر از این جامعه با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با نسبت‌های مساوی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسش‌نامه تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) و انگیزه پیشرفت هرمنس بوده است. پایایی آزمون تفکر انتقادی توسط م ...

چکیده 1- هدف پژوهش: بررسی باور دینی به عنوان یک عامل مرتبط وموثر با انگیزه ی پیشرفت وجستجوی راه های موثر در افزایش انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی به عنوان نیرو های بالقوه ،توانا وخلاق جامعه از میان آموزه ها و باور های دینی 2- روش نمونه گیری : گروه نمونه714 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی مناطق 19 گانه شهر تهران که به صورت تصادفی (خوشه ای چند مرحله ای با واحد کلاس) انتخاب شدند. 3- روش پژوهش: از نوع همبستگی، متغیر مستقل باور دینی متغیر وابسته انگیزه پیشرفت اس ...
نمایه ها:

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه ی گروهی بر عزت نفس و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر پایه ی اول دبیرستان های دولتی شهرستان اسفراین در سال تحصیلی (91-90)انجام گردید. نمونه ی این پژوهش111نفر از دانش آموزان بودند که به روش تصادفی خوشه ای از میان تمامی دانش آموزان دختر پایه ی اول دبیرستان شهرستان اسفراین انتخاب شدند. ابتدا پرسشنامه ی عزت نفس روزنبرگ و انگیزه ی پیشرفت هرمنس به عنوان پیش آزمون اجرا شد سپس جهت بررسی فرضیه های پژوهش ، 30 نفر از افر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان متوسطه شهر نورآباد انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان متوسطه شهر نورآباد بودند و نمونه پژوهش به حجم 308 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه های سبک های یادگیری، عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت بود که پایایی آنها به ترتیب 0.73، 0.78 و 0.78 محاسبه گردید. آزمون‌های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون چند گانه بود. نتای ...

هدف از اجرای این پژوهش مقایسه ی مهارتهای اجتماعی و انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان فارغ التحصیل آموزشگاههای زبان با دانش آموزان عادی بوده است. این پژوهش از نوع علی مقایسه ای است که از میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر استهبان 50 دانش آموز دختر و 50 دانش آموزپسر در حال تحصیل در مقطع متوسطه (صد دانش آموز)که سابقه تحصیل در مراکز و آموزشگاه های زبان را نداشتند و 50 زبان آموز دختر و 50 زبان آموز پسر( صد دانش آموز) که حداقل ده سطح زبان را در مراکز و آموزشگاه ها گذرانده بودند به صور ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه اضطراب و انگیزش پیشرفت و سطح سواد والدین در بین دانش‌آموزان کم‌آموز انجام شد. جامعه آماری این تحقیق، شامل دانش‌آموزان کم‌آموز دختر پایه‌های: اول، دوم، سوم، دبیرستان‌های شهر مراغه بود نمونه مورد تحقیق شامل 123 دانش‌آموز دارای کم‌آموزی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و برای جمع‌آوری داده‌ها از 2 پرسشنامه‌ی: انگیزه پیشرفت هرمنس، اضطراب کتل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داده که رابطه اضطراب و انگیزه‌ی پیشرفت در دانش‌آموزان کم‌آموز معنادار است و رابطه ...

چکیده این پژوهش با هدف مقایسه انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان پسر مقطع متوسطه خانواده های فرهنگی وکارکنان شرکت مس شهربابک انجام شد .در این پژوهش ازبین 480دانش آموز خانواده فرهنگی وشرکت مس ،محصل دردبیرستانهای شهربابک بااستفاده ازروش تصادفی طبقه ای پس از همگن کردن ازبین 210دانش آموز خانواده فرهنگی 134 دانش آموز واز150 دانش آموز خانواده مس 107 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های انگیزه پیشرفت هرمنس وخودکارآمد ی اجتماعی نوجوانان راتکمیل نمودند.بااست ...

بررسی نظریات مختلف درباره این نوع انگیزه نشان می‌دهد که انگیزه پیشرفت مفهومی کلی و چند بعدی است که در بر گیرندهء شبکه‌ای از اصول و قوانین است . بررسیهای مختلف نشان می‌دهد که زمینه‌ها و شرایط اجتماعی-فرهنگی نقش موثرتری نسبت به سایر سازه‌ها در بروز این انگیزه بازی می‌کنند. همچنین رفتار و تمایلات فرد تحت تاثیر این شرایط و زمینه‌ها مفهوم پیدا کرده و انگیزه پیشرفت صفتی به طور کامل ذاتی نیست ، بلکه در خور یادگیری و اکتسابی است و به وسیله آموزش انتقال می‌یابد. برنامه‌های آموزش انگیز ...