عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين مهارتهاي اجتماعي و انگيزه ي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر و دختر سال اول دبيرستان هاي دولتي شهر دانسفهان انجام شده است . جامعه ي پژوهشي شامل تمامي دانش آموزان پسر و دختر سال اول دبيرستان است كه در سال تحصيلي 90-89 مشغول به تحصيل بودند ، كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي 142 نفر از آنان انتخاب شد كه ازاين تعداد 72 نفرپسر و 70 نفر دختر بودند. روش مورد استفاده در اين پژوهش از نوع همبستگي بود و براي جمع آوري اطلاعات از ...

هدف تحقیق موجود بررسی انواع انگیزه و سطوح نگرانی مربوط به زبان خارجی در بین دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و سراسری استان کرمانشاه و نیز رابطه این دو فاکتور با سطح توان زبانی و جنسیت شرکت‌کنندگان است. به همین منظور مقیاس نگرانی هورویتز و کوپ (1986)، مقیاس انگیزه دسی و ریان (1985) و نیز آزمون تعیین سطح آکسفورد (Allen,1999) بر روی 120 شرکت‌کننده مورد استفاده قرار گرفتند. تحلیل‌های آماری نشان دادند که شرکت‌کنندگان از نظر انگیزه در دو گروه انگیزه درونی (IM) و انگیزه‌ی بیرونی (EM) قر ...

هدف از این بررسی مطالعه یادگیری خودسامان و رابطه آن با کنش نگارشی و انگیزه یادگیری فراگیران زبان انگلیسی بود. در این مطالعه 79 نفر شرکت کردند. همه آنها در سطح عالی در یک موسسه زبان انگلیسی مشغول به یادگیری زبان انگلیسی بودند. گروه سنی شرکت کنندگان از 20 تا 30 سال بود. در کل دو پرسشنامه و یک انشاه در این مطالعه استفاده شد. اولین پرسشنامه پرسشنامه خودسامانی و انگیزه یادگیران زبان بود که توسط (Shen, 2002) طراحی شده بود. دومین آن پرسشنامه انگیزه و نگرش دانشجویان بود که توسط (La ...

خواندن به معنای استخراج اطلاعات مورد نیاز از متن به موثرترین شکل ممکن می باشدوبه عنوان یکی از مهارتهای اصلی هم در یادگیری زبان اول بطور کلی و هم در یادگیری زبان دوم یا زبان خارجی بطور خاص مورد توجه قرار می گیرد. از طرفی دیگرانگیزه به عنوان یک عامل نیرو بخش و فعال کننده رفتار، نقش مهمی را در یادگیری زبان بازی میکند . رابطه بین انگیزه و خواندن و درک مطلب یکی از رایج ترین حوزه های شناختی است که از طریق درگیر کردن ذهن در ارتباط با فرایند یادگیری زبان و عملکرد در مهارتهای زبانی ...

این تحقیق به بررسی و بهینه سازی موارد انگیزه، تمرکز، حافظه و هوش در جهت بهبود در یادگیری به خصوص یادگیری زبان دوم می‌پردازد. در فرایند آموزش توجه به هر یک از عوامل ذکر شده و هچنین میزان تاثیر آنها در آموزش زبان دوم (که در اینجا به صورت خاص و با مطالعه موردی زبان فرانسه، مورد تحقیق قرار می گیرد.) مورد سوال بوده است. در تحقیق حاضر سعی بر آن است که هر یک از عوامل موثر در آموزش مورد بررسی قرار گرفته و میزان اهمیت هر یک مشخص گردد. در ضمن بررسی این عوامل با توجه به جنبه گروهی و ف ...

پژوهش حاضر به بررسی «علل علاقه معلمان ابتدايی به تغيير مقطع و راهکارهای ايجاد انگيزه در آنان در شهرستان تيران و کرون(استان اصفهان)» پرداخته است. جامعه آماری مورد بررسی، کليه معلمان شاغل در دوره ابتدايی اين شهرستان می باشند. روش مطالعه در اين پژوهش توصيفی پيمايشی است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. با استفاده از جدول مورگان 181 نفر به عنوان نمونه، به روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای(نسبتی) انتخاب شدند. اين پژوهش دارای چهار فرضيه می باشد و يافته ه ...

تحقيق موجود با استفاده از روشهای آمارِی قصد داشت تا ارتباط ميان درك زبان آموزان و محيط آموزشی آنها از لحاظ شكل فيريكی، آموزشی و اجتماعی در آموزشگاه های ايران برسی كند. اين تحقيق همچنين ارتباط محيط آموزش و انگيزه زبان آموزان را مورد برسی قرار گرفت. برای انجام اين تحقيق دو فرم نظرسنجی داده شد. اهميت محيط آموزشی خوب با ميانگين 3.39 و محيط موجود با ميانگين 2.84 نشان داد كه محيط آموزش با انگيره زبان آموزان در ازتباط مستقيم می باشد. ...

ورزش، عاملی است که قادر به تأمین سلامت جسمی و روانی فرد معلول است و در صورت نپرداختن به آن، بدن دچار اختلال می شود، روند بهبودی کند یا متوقف می گردد و به طور کلی زندگی فرد معلول به طور جدی به مخاطره می افتد. از این رو ورزش، از عوامل ضروری در ادامه زندگی معلولان به شمار می آید اگر چه نقش فعالیت جسمانی به عنوان مهمترین عامل در تأمین سلامت انکارناپذیر است. پژوهش ها نشان داده اند که اغلب افراد توصیه رایج برای فعالیت جسمانی دقیق تمرین با شدت متوسط در بیشتر روزهای هفته) را رعایت نم ...

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انگیزه کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر همدان و میزان رضایت اعضاء و مراجعه‌کنندگان از خدمات کتابخانه‌های عمومی این شهر می‌باشد. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و در زمره پژوهش‌های کاربردی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق دو پرسشنامه انگیزه شغلی برگرفته از سیامیزوی ، (2012) و رضایت کاربران برگرفته از نپوانگا (2011) گردآوری شده است. پژوهش دارای دو جامعه آماری شامل تمامی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر همدان و 379 نفر از کاربران کتابخا ...