عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کیفیت در عمل تحت تاثیر عوامل متعدد و متنوعی قرار دارد. این عوامل به طور کلی به دو گروه عوامل محیطی و داخلی تقسیم می‌گردند. عوامل محیطی، عواملی هستند که بر کیفیت محصول موثر واقع شده و تحت کنترل مدیریت سازمان قرار ندارند، و گروه دوم بیانگر عواملی هستند که ضمن تاثیر بر کیفیت ، در اختیار مدیریت قرار دارند. از جمله این عوامل نیروی انسانی موجود در هر سازمان است ، که به عنوان محتوی سازمان و عاملی استراتژیک ، از جمله مهمترین عوامل موثر بر کیفیت می‌باشند. نیروی انسانی موجود در هر سازم ...

طفره روی اجتماعی به تمایل افراد برای اعمال تلاش کمتر هنگامی که در یک گروه فعالیت می کنند نسبت به زمانی که به صورت انفرادی فعالیت می کنند، اشاره دارد. لاتان، ویلیامز و هارکینز، 1979 طفره روی را یک نوع بیماری می دانند که نتایج منفی برای افراد، موسسات اجتماعی و جوامع دارد. البته، طفره روی اجتماعی علاج ناپذیر نیست. تاکنون به رابطه بین طفره روی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی توجه چندانی نشده است. در این پژوهش نقش رفتار شهروندی سازمانی در تبیین طفره روی سازمانی مورد بررسی قرار می ...

آبراهام مزلو روان‌شناس آمریکایی سعی کرده است تا ادراک آدمی را از شخصیت انسان، با دستیابی به سطوح والاتری از طبیعیت آدمی فزونی بخشد. با اعتقاد بر این مطلب که حیات انسان را تنها با توجه به والاترین آرزوهایش درک خواهیم کرد با مطالعه شخصیت اشخاص مختلف و پس از تلاش فراوان، افرادی را به عنوان انسانهای خودشکوفا معرفی کرده است . افرادی که از خط پایان گذشته‌اند و زندگی در نظر آنها، حتی در صورت برآورده شدن همه نیازها، بسیار غنی و پرمایه می‌باشد. آن گاه درصدد یافتن پاسخ این سوال برآمدم ...

مشکلات چشمگیر طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری وزارت نیرو در شش بند زیر خلاصه می‌شود: 1 - دستمزدهای تعیین شده براساس طرح کارگری جاری پاسخگوی نیازهای مادی کارگران در شرایط خاص اقتصادی جامعه (شرایط تورمی) می‌باشد. 2 - در آئین نامه اجرائی و جدول تدوین شرایط احراز رشته‌های شغلی بخش‌های فنی و غیر فنی طرح جاری نواقص چشمگیر و ابهامات فراوانی بچشم می‌خورد به طوریکه اعمال سلیقه‌های شخصی را اشاعه می‌دهد. 3 - رشته‌های شغلی طرح کارگری جاری متناسب با تکنولوژی پیشرفته، گستردگی و تنوع مشاغل نیروگ ...

نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق نشان داد عواملی که موجب تمایل به ترک خدمت کارکنان متخصص از صنعت برق را فراهم آورده تا حدود زیادی وابسته به عدم ارضای نیازهای مادی کارکنان و در مرحله بعد عدم ارضای نیازهای معنوی آنان می‌باشد. لذا بر عهده صنعت برق است که از بی‌توجهی به تامین نیازهای کارکنان پرهیز کرده و با تدوین قوانین و دستورالعمل‌هائی در بهبود رفاه آنان بکوشد. ...

در این پژوهش به منظور بررسی عملکرد مدیران در انجام فراگردهای مدیریتی از دیدگاه مدیران و کارکنان کارخانه داروپخش پرسشنامه‌هایی تهیه و میان دو گروه که شامل کلیه مدیران رده میانی مجموعا" 58 نفر و 116 نفر از کارکنان بود، توزیع شد و در مجموع از 174 پرسشنامه واصله و قابل استفاده بعد از تجزیه و تحلیل‌های آماری لازم نتایج زیر بدست آمد که : در مجموع میان دیدگاه مدیران و کارکنان از نظر نحوه انجام فراگردهای مدیریتی توسط مدیران، تفاوت وجود دارد. میان دیدگاه مدیران و کارکنان از نظر نحوه ا ...