عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 729

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین سبک رهبری تحولی مدیران با انگیزش شغلی معلمان مدارس شهر خوی در سال تحصیلی 92-1391می باشد.روش انجام این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث شیوه ی گردآوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی می باشد.در پژوهش حاضر 1 سوال اصلی و 7 سوال فرعی مورد بررسی قرار گرفته است.برای جمع آوری داده های مورد نیاز از ویراست پنجم پرسشنامه چند عاملی رهبریMLQو پرسشنامه انگیزش لیتوین و رابرت استرینجراستفاده شده است،که ضریب پایایی آنها به ترتیب0/90 و0/72 بدست آمده است. جامعه آ ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اضافه بار نقش با رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان دو شغله شرکت های شهر بوشهر انجام شد. جامعه پژوهش حاضر عبارتند از کارکنان دو شغله ای که در سال 91-1390 در شرکت های شهر بوشهر شاغل بودند. با توجه به تحقیقات مشابه، کل نمونه ١۵٠ نفربود. روش نمونه گیری حاضر بر اساس نمونه گیری خوشه ای تصادفی انجام شد. به این صورت که، از بین شرکت های شهر بوشهر که شامل 385 شرکت بودند، پژوهشگر تعداد 50 شرکت را به تصادف انتخاب کرد و در این شرکت ها از بین کارکنان دو شغله ...

رضایتمندی و انگیزش کارکنان در جهت بهره برداری بهینه از امکانات و سایر سرمایه های سازمانی از واقعیت های انکار ناپذیر هر سازمان می باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انگیزش و رضایتمندی کارکنان حوزه مرکزی ناجا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. پس از مشخص شدن اهداف و سوالات پژوهش ، تعداد 359 پرسشنامه مشتمل بر 35 سوال که بر مبنای نظریه های انگیزش و رضایتمندی کارکنان تنظیم شده بود بین کارکنان سازمان به صورت طبقه ای توزیع گردید و 304 پرسشنامه جمع آوری شد ...

انگیزه‌ها به عنوان چرایی انجام یا بروز یک رفتار، موجب آغاز و تداوم یک فعالیت شده و جهت یا مسیر کلّی رفتار هر فرد را معیّن می‌سازند. پژوهش حاضر به طراحی مدل انگیزش کاری کارکنان ستادی شرکت نفت فلات قاره ایران پرداخته است. جامعه آماری تحقیق کاربردی حاضر، 400 نفر از کارکنان ستادی شرکت نفت فلات قاره ایران بوده و از این میان، 107 نفر به عنوان نمونه و با روش تصادفی و در دسترس برای گردآوری داده ها انتخاب شدند. در این پژوهش، عوامل انگیزشی متشکل از عوامل درونی و عوامل بیرونی می باشد ک ...

هدف این تحقیق تعیین میزان تاثیر عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش ‌پیشرفت بر کیفیت زندگی زنان جوان مبتلا به ناتوانی جسمی- حرکتی و نقش میانجی‌گری رفتارکارآفرینانه در این تاثیر و نیز مقایسه اثربخشی آموزشهای گروهی عزت نفس، خودکارآمدی و ‌انگیزش ‌پیشرفت بر‌‌‌‌‌کیفیت زندگی و رفتار کارآفرینانه زنان جوان مبتلا به ناتوانی جسمی-حرکتی بوده است تا از این طریق امکان مقایسه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر های وابسته در دو حالت عدم مداخله و انجام مداخله در متغیرهای مستقل فراهم گردد. طرح تحقیق در ق ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل پست استان فارس انجام پذیرفته است. به این منظور تعداد 200 نفر از کارکنان به صورت تصادفی ساده انتخاب و به آنها پرسشنامه های عزت نفس، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی ارائه شده است، اما به دلیل اینکه 178 عدد از پرسشنامه ها تحویل محقق گردید محاسبات آماری بر اساس نمونه 178 نفری انجام شد. به منظور بررسی رابطه میان عزت نفس و انگیزش شغلی با فرسودگی شغلی چون قصد پیش بینی یک متغیر را از دو متغیر دیگر د ...

هدف کلی این مطالعه، شناخت دو نوع واحد آموزشی متوسطه (هنرستان و دبیرستان) از لحاظ متغیرهای جو مدرسه، انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی است. این پژوهش از نوع مطالعات علی- مقایسه‌ای است که به روش توصیفی (زمینه یابی) انجام شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق را واحدهای آموزشی دخترانه‌ی دوره‌ی متوسطه‌ (هنرستان و دبیرستان) در شهر کرج تشکیل می‌دهند. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از بین مناطق آموزش و پرورش کرج، منطقه‌ی 4 و از میان دبیرستان‌ها و هنرستان‌های دخترانه‌ی این منطقه هر کدام ...

در این پژوهش در پی سنجش هوش عاطفی مديران پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بررسی رابطه آن با رهبری تحول آفرین به عنوان يكي از مهمترين شاخصه هاي موفقيت رهبري در میان این دسته از مشاغل كه از مهمترین بخش های کشوری است هستیم. در این پژوهش، از مدل گلمن برای بررسی هوش عاطفی استفاده کردیم كه در چندين پایان نامه و مقاله هم مورد استفاده قرارگرفته است. و برای بررسی رهبری تحول آفرین هم از مدل بس و آویلیو که مهمترین و پرکاربردترین نظریه را دارند استفاده شده است. پس از انجام مطال ...

هدف از اين تحقيق بررسي عوامل موثر در انگيزش شغلي کارشناسان حوزه ستادي دانشگاه تهران از ديدگاه آنان در جامعه آماري و ارائه پيشنهادها و راهکارهايي جهت افزايش انگيزش شغلي کارکنان حوزه ستادي به مسئولان ذيربط بوده است. در اين راستا ضمن شناسايي ميزان انگيزش کارشناسان حوزه ستادي دانشگاه تهران به بررسي عوامل موثر بر انگيزش شغلي و رابطه هر يک از متغيرهاي مورد اشاره در سئوالات تحقيق پرداخته شده است. جامعه تحقيق عبارت بود از: کليه کارشناسان حوزه ستادي دانشگاه تهران ،که از اين جامعه231 ...