عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 379

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حلزونهای مختلف آب شیرین از قبیل لیمنه استاگنالیس (Limnaea Stagnalis) گالبا پالوستریس (Galba Pslustris)، رادیکس اواتا (Radix ovata) و غیره میزبان واسط بیماری بسیار شایع انگل دیپلوستوموم یا کوری انگلی در ماهیان بخصوص ماهیان گرمابی پرورشی می‌باشند. یکی از راههای جلوگیری از رشد حلزونها در استخرهای ماهیان پرورشی استفاده از ماهیان کفزی و حلزون‌خوار می‌باشد. بر اساس بعضی از منابع فارسی و خارجی لای ماهی از آبزیان کفزی شامل لار و حشرات و نرمتنان تغذیه می‌نماید همچنین در بررسی کالبد شک ...

امروزه لجن های فاضلاب شهری به علت د اشتن میکروارگانیسم های بیماری زا، مواد دارویی، عناصر رادیواکتیو و دیگر مواد سمی درشمار مواد زائد خطرناک طبقه بندی شدهاند . از این رو تثبیت و بی خطر سازی انها قبل از تخلیه به طبیعت و استفاده مجدد از انها برابر قوانین زیست محیطی امری اجتناب ناپذیر است . لذا ه دف از این تحقیق بررسی کارایی حذف تخم انگل ها توسط تصفیه خانه بیمارستان های بوعلی سینا و امام خمینی (ره) شهرستان ساری در سال 1386 می باشد. نمونه برداری از تصفیه خانه های فاضلاب ورودی قبل ...

پس از شروع عملیات اجرایی طرح از دی تا اسفند 1374 جمعا 6 بار عمل صید در مناطق تعیین شده در آبگیر الهائی صورت گرفت که در مجموع 26 ماهی Cyprinus Carpio، 1 ماهی 1 Barbus luteus ماهی Barbus SP (احتمالا گریپوس ) 2 ماهی Lize abu، 2 ماهی Barbus Xanthopteyus و 3 ماهی Aspius Vorax صید گردید که پس از انتقال به آزمایشگاه مرکز آموزش و تحقیقات اهواز ماهی‌ها تشریح و انگل‌ها جدا گردیدند از 5 ماهی آلوده سستود، نماتود، اکانتوسفال جدا گردید که کارشناسائی آنها در دست بررسی است . ...
نمایه ها:
انگل | 
تغذیه | 
ماهی | 

لیشمانیوز، بیماریی است که توسط انگل لیشمانیا ایجاد شده و بصورت‌ضایعات مختلف بروز می‌کند. انگل لیشمانیا به سه شکل بی‌تاژک (اماستیگوت)، تاژکدار (پروماستیگوت) و تاژکدار متاسیکلیک در هر یک‌از مراحل رسیدگی خود وجود دارد. مهمترین راه انتقال بیماری به انسان‌نیش پشه خاکی جنس فلبوتوموس می‌باشد. در این پایان‌نامه، نوع جلدی این‌بیماری مورد بررسی قرار گرفته است . بنظر می‌رسد که بهترین راه جهت‌کنترل این بیماری تهیه واکسن علیه آن میباشد. یکی از روندهای تهیه واکسن، استفاده از انگل کشته شده ...

گیاه "سس " از جنس "Cuscuta" و یکی از گیاهان انگلی گلدار است . که فاقد برگ ، کروفیل و سیستم ریشه بوده فقط دارای ساقه باریک پیچنده بندبند می‌باشد که در محل هر بند فلس (Scale) وجود دارد. طبق بررسی‌های به عمل آمده، این گیاه سطح وسیعی از باغ‌های انار استان‌های تهران و مرکزی را آلوده کرده است و باغداران غالبا هنگامی متوجه این آفت می‌شوند که درختان به شدت آلوده شده و عملا نجات آن‌ها غیرممکن است . با توجه به اهمیت اقتصادی میوه انار، طرح فوق برای بررسی دقیق، روی بیولوژی گیاه انگل و را ...

کنترل موثر عفونتهای لیشمانیایی در انسان و موش از طریق فعال‌سازی مکانیسمهای متعدد ماکروفاژ صورت می‌گیرد. تولید نیتریک‌اکساید (NO) یکی از عوامل موثر در این فرآیند در موش می‌باشد. به محض تحریک ماکروفاژ، القاء آنزیم نیتریک اکسایدسنتاز (iNOS) منجر به اکسیداسیون آرژینین و تولید سیترولین و NO می‌شود. تولید NO با مکانیسم‌های حفاظتی علیه لیشمانیا و پاتوژنهای داخل سلولی دیگر ارتباط دارد. در این مطالعه اثر افزودن آرژینین و سیترولین بر مهار تکثیر انگل لیشمانیاماژور در موش BALB/c در شرایط ...

ایجاد مقاومت به طور تجربی در انگل پلاسمودیوم فالسیپارم در مقابل داروهای ضد مالاریا در آزمایشگاهها فرصت گرانبهایی را فراهم می سازد تا مکانیسم و یا مکانیسم های مقاومت مالاریای فالسیپارم علیه داروهای ضد مالاریا در بیماران مبتلا به این بیماری و همچنین نقش مقاومت های متقابل در تشدید مقاومت دارویی و چگونگی تاثیر این داروها مورد مطالعه و ارزیابی بیشتری قرار گیرد.
در ابتدا روش تماس مداوم دارو جایگاه ویژه ای را در مطالعات دارویی به خود اختصاص داده، به عنوان روش استاندارد مورد استفا ...

با بازدیدهای منظم از مزارع و باغهای آلوده به انگل در سطح روستاهای حوزه طرح ، نمونه‌های انگل جمع‌آوری و به تفکیک میزبان و منطقه نسبت به تشخیص آنها اقدام شده است .نتایج حاصله نشان می‌دهد که شهرستان زنجان گونه‌های Cuscuta approximata و C.campestris و C.monogya و C.planiflora به ترتیب با 44 درصد ، 5ˆ25 ، 5ˆ25 و 5 درصد آلودگی حائز اهمیت می‌باشند که میزبانهای آنها بترتیب یونجه ، علفهای هرز ، مو سبزیجات و حبوبات می‌باشند در شهرستان ابهر گونه‌های C.monogyna و C.campestris و C.approxi ...

با توجه به اهمیت ماهی به عنوان یک منبع پروتئینی و با توجه به این که زندگی هزاران خانواده به صید آن وابسته می‌باشد. مطالعه گسترده در زمینه شناسائی کامل(فرم زندگی، بیماریها و ...) حائز اهمیت می‌باشد. در بین بیماریهای ماهی، بیماری انگلی و به ویژه انگل‌های مونوژن (تقریبا تمام انگل‌های آبششی را شامل می‌شوند) می‌تواند گامی در جهت افزایش کمی و کیفی ماهیان خلیج‌فارس باشد در این مطالعه از سه گونه حلوا سفید، شوریده و راشگو. به طور مجزا 100 نمونه را از لحاظ انگل‌های آبششی بررسی می‌کنیم ...
نمایه ها:
ماهی | 
انگل | 
آبشش |