عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعاریفی که برای نفی در اکثر کتابهای گرامری فارسی و انگلیسی آمده ناکافی است زیرا نفی می‌تواند به چند طریق مختلف بکار رود: می‌تواند متضاد جمله مثبت باشد، می‌تواند عدم کیفیت مثبت را تاکید نماید، و میتواند به عملی اطلاق شود که انجام نشده است . دان ل.ف . نیلسون معتقد است که نفی در معنای وسیع خود "موضوع بزرگ و سخت توصیفی است " . در این رساله مسائل مختلف مربوط به نفی در فارسی و انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته است . اولین مشکلی که به آن اشاره می‌شود وجود جملاتی است که از نظر معنائی منف ...

تحلیل وتدوین وتالیف کتابهای درسی وکار وراهنمای معلم زبان انگلیسی پایه های هشتم ونهم همسو با برنامه درسی ملی ...
نمایه ها:

استعمال مصدر با توجه ساختمانهای مختلف آن در زبان انگلیسی همیشه برای دانشجویان ایرانی اشکالاتی ایجاد نموده است . هنگامیکه نوشته‌ها و یا گفته‌های محصلین ایرانی را بررسی می‌کنیم مشاهده می‌نمائیم که در بسیاری از موارد از ساختمان غلط مصدری استفاده می‌جویند. برای مثال، موارد زیر را می‌توان بیان نمود: a.His to go made me angry. b.He ordered me that I close the door. c.He enjoys to laugh. d.Let me ti go. این پایان‌نامه بدین منظور تالیف یافته که در آن تا آنجا که در حد یک رساله است این ...
نمایه ها:
مصدر | 
فارسی | 

بطورکلی این پایان‌نامه برپایه و اساس تجزیه مقابله‌ای در مورد قالبهای دستوری و مفهومی زمان در سیستمهای فعلی هر دو زباان استوار می‌باشد. هدف از آن این است که تا سرحد امکان تناقضات و تشابهاتی را که بین این دو زبان در این مورد بخصوص وجود دارد بررسی کرده و مشکلاتی را که فارسی‌زبانان ممکن است بهنگام فراگیری زبان انگلیسی به آن برخورد نمایند پیدا کرده و بصورت فرمول درآورد. علاوه براین یک روش موثر تدریس را برای غلبه پیداکردن بر مشکلات مذکور عرضه می‌دارد. از آنجا که هدفهای این پایان‌نا ...

هدف این تحقیق فراهم آوردن پیشینه ای نظری و روشی اصولی به منظور ارتباط میان زبان ، ایدئولوژی و قدرت می باشد. این مطالعه بطور دقیقتر به بررسی مسایل ایدئولوژیکی نهفته در جنسیت ، طبقه و فرهنگ که در متن های انگلیسی کتابهای دبیرستانی ایرانی بازتاب داشته پرداخته است. سوابق نظری این تحقیق ریشه در زبانشناسی اجتماعی انتقادی دارد . این نظریه مدعی است که یک رویکرد زبانشناختی نیاز به توصیف و تشریح طرق مختلف کاربرد زبان تحت بافتهای غیرزبانی خاص به منظور ایجاد ایدئولوژی هایی که روابط قدرت ر ...
نمایه ها:
نقد | 
کتاب | 
پایه 1 | 
پایه 2 | 
پایه 3 | 

هدف این رساله ایجاد ارتباط میان مواد درسی، محتوای فرهنگی این مواد و دانش‌آموزان است . موضوعی که موردبحث است این است که اگر مواد درسی دانش‌آموز مبتدی به زبان انگلیسی اما براساس سنت‌ها و آداب و رسومی که وی بدانها آشناست باشد میتوان برخی از اشکالاتی را که در آموختن زبان انگلیسی سد راه وی می‌گردند از میان برداشت . همچنین در این رساله سعی شده است تا با استفاده از تست‌ها و امتحانات کتبی برداشت دانش‌آموزان ایرانی از فرهنگ و رفتار اجتماعی مردم انگلیسی زبان نشان داده شود. برداشت دانش‌ ...

رساله حاضر مقایسه‌ای سیستماتیک از متمم‌ها در فارسی و انگلیسی است . منظور از چنین مقایسه‌ای پیش‌بینی اشتباهاتی است که دانش‌آموزان فارسی زبان به هنگام یادگیری این قسمت از زبان مرتکب می‌شوند. اساس این اشتباهات بیشتر برپایه تداخل ترکیبات فارسی و انگلیسی است ، بدین معنی که فرض شده دانش‌آموزان فارسی‌زبان کلمات انگلیسی را اغلب در قالب‌های زبان انگلیسی بکار می‌برند. در فصل اول، ابتدا تعاریف دقیقی از متمم و مکمل داده شده و اینکه آنها چطور و در کجا بایستی بکار برده شوند. در همین فصل تح ...
نمایه ها:
متمم | 
فارسی | 

این رساله کنکاشی در مسائل آموزشی و یادگیری حروف اضافه انگلیسی و دستیابی به بعضی پیشنهادات عملی جهت فائق آمدن به این مشکلات است که بصورت تجزیه مقابله‌ای حروف اضافه در دو زبان انگلیسی و فارسی انجام شده است . درابتدا حروف اضافه متداول دو زبان انگلیسی و فارسی از جنبه‌های معنائی، ویژگیهای دستوری، اشتباهات متداولیکه در کاربرد آنها توسط نوآموزان زبان انگلیسی پیش می‌آید، و همچنین اشکالاتی که در اثر کاربرد نابجای آنها ایجاد می‌شود مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سپس اشتباهات نوآموزان، حاصل ...

هدف‌های این مطالعه : 1 . بررسی مقایسه‌ای از حروف تعریف در دو زبان فارسی و انگلیسی است 2 . بررسی مشکلات آموزش این زبانها و اشکالات یادگیری این حروف برای زبان‌آموزان است . 3 . بررسی روشهائی جهت آموزش این حروف به زبان‌آموزان و بخصوص بررسی روشهائی که بتواند معلم زبان انگلیسی و زبان‌آموزان ایرانی را در آموختن انگلیسی یاری دهد میباشد. در فصل اول این مطالعه ضمن بررسی حروف تعریف در دو زبان فارسی و انگلیسی یک بررسی مقایسه‌ای بین این حروف در دو زبان انجام می‌گیرد. از آنجا که منابع موجو ...