عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پسته Linnaeus vera Pistacia یکی از محصولات کشاورزی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران کشت می‌شده است (صداقتی و همکاران، 1388)، از آفات کلیدی پسته که در سراسر پسته‌کاری‌های کشور حضور دارند و معمولا خسارت اقتصادی به گیاه و محصول پسته وارد می‌کنند، می‌توان به پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauter اشاره کرد. برای مهار خسارت این آفت گاهی درختان پسته تا شش مرتبه در سال سم‌پاشی می‌شوند، بنابراین، گسترش و طغیان این آفت، ضرورت بازنگری در کنترل شیمیایی برای کاه ...

کنه‌واروا (Acari: Varroidae) Varroa destructor Anderson and Truemanیکی از مهم‌ترین آفات کلنی‌های زنبورعسل اروپایی Apis mellifera L. در سرتاسر جهان می‌باشد که با تغذیه از همولنف مراحل مختلف رشدی زنبورعسل و همچنین انتقال عوامل ویروسی، خسارت اقتصادی بالایی را به صنعت زنبورداری وارد می‌کند. در طی سال‌های اخیر، استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی به منظور کنترل کنه‌واروا منجر به ایجاد مقاومت در این آفت و آلودگی محصولات کندو شده است. اسانس‌های گیاهی به عنوان جایگزینی مناسب برای ترکیبات ...

دراین مطالعه اثر صمغ گیاه آنغوزه، بر نوروپاتی دیابتی وبرخی فاکتور های بیوشیمیایی سرم در رت های نر مقاوم به انسولین بررسی شد. مقاومت به انسولین در موشهای صحرایی نر بوسیله رژیم غنی از فروکتوز در طی یک دوره هشت هفته ایجاد گردید.به گروه اول که گروه کنترل منفی بودند به مدت 10 هفته فروکتوز ده درصدبا آب آشامیدنی وآب مقطر به صورت داخل صفاقی داده شد.به دو گروه از رتها به عنوان گروه پیشگیری همزمان بافروکتوز 10درصد آنغوزه (mg/Kg bW/day 50) وآنغوزه ( mg/Kg bW/day 100) به صورت داخل صفا ...

آنغوزه یکی از گیاهان دارویی ارزشمند تیره چتریان است. صمغ استخراج شده از این گیاه در صنعت و داروسازی کاربردهای فراوانی دارد. به منظور تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذور این گیاه، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار 20 بذری و 10 تیمار دمایی به اجرا درآمد. بذور پس از شکست خواب در معرض درجه حرارت های 3، 6، 9، 12، 18، 21، 24، 27، 30 و 33 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. سپس با تعیین سرعت جوانه زنی و برازش مناسب ترین مدل رگرسیونی بین درجه حرارت و سرعت جوانه زنی درجه حرارت ها ...

کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zell. (Lep.: Pyralidae مهم‌ترین عامل کاهش کمی و کیفی درختان انار بوده و خسارت آن سبب ریزش گل و میوه انار در ابتدای بهار می‌شود. به انگیزه‌ی بررسی اثر عصاره صمغ آنغوزه و فرومون جنسی طبیعی این آفت بر کنترل آن، این پژوهش در سال‌های 1390-1389 در باغ انار مرکز تحقیقات کشاورزی یزد روی درختان 18 ساله، رقم ملس یزدی در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی انجام شد. بر این اساس، قطعه‌ای به مساحت 4 هکتار انتخاب و 3 بلوک با فاصله 60 متر از یکدیگر و 4 تیمار ...

در این پژوهش رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی در اندازه‌گیری الاژیک اسید، گالیک اسید، تانیک اسید، استرگنین و بروسین و اندازه‌گیری هم زمان الاژیک اسید، گالیک اسید و الاژیک اسید، تانیک اسید و استرگنین، بروسین مورد بررسی قرار گرفته است. اکسایش الکتروکاتالیزوری الاژیک اسید، گالیک اسید، تانیک اسید، استرگنین و بروسین در سطح الکترود اصلاح شده به وسیله‌ی روش‌های ولتامتری چرخه‌ای، کرونوکولومتری، ولتامتری روبش خطی، ولتاموگرام هيدرودينامي ...

آنغوزه حاوی ترکیباتی نظیر سزکویی ترپن‌ها و کومارین‌ها است که در طب سنتی برای درمان اختلالات عصبی، صرع، آسم و بیماری‌های گوارشی استفاده شده است. وجود ترکیبات گوگردی سبب بروز خواص آنتی اکسیدانی مفیدی در آنغوزه می‌گردد. بدین منظور اثرات سه دوز عصاره آبی-‌الکلی آنغوزه بر پارامترهای خون و عملکرد تولید‌مثلی در رت‌های نر بالغ ویستار در یک طرح کاملا تصادفی مورد آزمایش قرار گرفت. تعداد 32 سر رت به‌طور تصادفی به 4 گروه 8 تایی تقسیم شد. تیمارهای آزمایشی شامل: (کنترل)، 75، 150 و 300 میلی ...

در این مطالعه اثرات خوراکی دو سطح 0/15% و 0/075% صمغ، روغن و صمغ+روغن آنغوزه بر عملکرد رشد‌، سرعت عبور خوراک، وزن اندام های داخلی بدن، پارامتر‌های ‌خون، آنزیم های کبدی و پاسخ سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی طی 42 روزه بررسی شد. در این آزمایش از 280 ‌قطعه جوجه‌ خروس یک روزه (راس ‌308) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار در 4 تکرار و 10 قطعه در هر تکرار استفاده شد. جیره های غذایی جوجه‌ها بر اساس توصیه های شرکت راس 2007 تنظیم شد. تیمارها شامل: 1-جیره کنترل 0/0% آنغوزه، 2-جیره ‌پ ...

آنغوزه تلخ با نام علمی Frula assa-foetida L. گیاهی چند ساله، علفی و از گیاهان دارویی مهم تیره چتریان می باشد. شیرابه استخراج شده از این گیاه که با انجام عمل تیغ زدن ریشه در فصل خواب آن (تابستان) صورت می گیرد، خاصیت دارویی دارد. مواد موثره آنغوزه اکثرا ترکیبات گوگردی می باشند. مواد موثره این گیاه اثر ضد انگل، قاعده آور و ضد تشنج دارند. در رفع بیماریهای دستگاه تنفس، اسپاسم حنجره، آسم و دستگاه هضم موثر است. به دلیل بهره برداری های نادرست و بی رویه، نسل این گیاه در معرض خطر انقر ...