عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازمان ها امروزه در محیطی پویا و و با درجه بالای عدم اطمینان فعالیت می کنند بنابراین برای مواجهه با محیط و استفاده مناسب و بهینه از منابع خود مجبور به ایجاد انعطاف پذیری در منابع انسانی خودشان هستند. منظور ازانعطاف پذیری منابع انسانی ، توانایی کارکنان در انجام طیف گسترده ای از فعالیت ها است که باعث می شود کارکنان با درک شرایط سازمانی در تمامی موقعیت ها واکنش مناسبی از خودشان نشان دهند. این پایان نامه در تلاش برای بررسی رابطه میان انعطاف پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمانی ا ...

عدم اطمینان محیطی سازمانهای امروزی را با چالش جدی مواجه کرده است. بهترین راه پاسخگویی به این عدم اطمینان محیطی انعطاف پذیری است. یکی از جنبه های انعطاف پذیری سازمانی، انعطاف پذیری منابع انسانی است، که شامل رویه های متفاوتی می شود. در این تحقیق به انعطاف پذیری وظیفه‌ای، مهارتی و رفتاری مبتنی بر تقسیم بندی رایت و اسنل (1998)، به عنوان سه بعد انعطاف پذیری منابع انسانی پرداخته شده است. انعطاف پذیری منابع انسانی به طرق مختلف برای سازمان ارزش می آفریند؛ که این ارزش هم بعد کیفی و هم ...

. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیل کنندگی انعطاف پذیری منابع انسانی می‌باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها از نوع علی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران شرکت‌های تولیدی بزرگ استان خوزستان می‌باشد. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS و SMART PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ...

چکیده تحقیق حاضر به بررسی " تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر کیفیت خدمات" پرداخته و ضمن معرفی ابعاد هر یک ازمتغیرها به بررسی تاثیر این ابعاد نیز پرداخته است. ابعاد انعطاف پذیری منابع انسانی شامل: انعطاف پذیری وظیفه‌ای، مهارتی و رفتاری میباشد. و ابعادکیفیت خدمات شامل: ملموس بودن، قابلیت اعتماد و پاسخگویی میباشد. انعطاف پذیری به عنوان یکی از سرمایه‌های اصلی سازمانها و شرکتها، بهترین راه پاسخگویی به عدم اطمینان محیطی میباشد. به خصوص برای سازمانهای ارائه دهنده خ ...