عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از ویژگی های عصر حاضر، سرعت تحولات همه جانبه در زندگی انسانهاست. زندگی بشر در طول تاریخ شاهد دگرگونی و تحول بوده، اما این تحولات و تغییرات در هیچ دوره ای به سرعت و گستردگی عصر حاضر نبوده است. این تحولات تمامی نهادهای اجتماعی و از جمله آموزش و پرورش را بسیار متأثر کرده و خواهد کرد. نهاد آموزش و پرورش بدلیل وابستگی گسترده به مردم و فعل انفعالات اجتماعی بیش از سایر نهادها در معرض تغییر و تحول قرار دارد و در کشاکش تحولات نه تنها خود متحول می شود بلکه بستر تحول آفرینی را فراهم ...

ارتباط میان انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ با لوردوز و کمر صاف در دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 4کرج. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 4 کرج که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بودند. تعداد کل آن‌ها 10500 نفر بود و نمونه آماری این پژوهش از 4 مدرسه مختلف ناحیه 4 به تعداد 380 به صورت تصادفی انتخاب شد. در اجرای آزمون انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ از دو آزمونSR ، نشستن و خم شدن برای رساندن دست‌ها به انگشتان پ ...

سیستم تولید انعطاف پذیر یکی از انواع تکنولوژیهای تولید است که در خدمت صنایع و سازمان هـای تولیـدی قـرار دارد . مزیـت کلیـدی ایـن سیسـتم انعطاف پذیری آن است . مقاله حاضر با عنوان » سیستم تولید انعطاف پذیر و تأثیر آن بر سودآوری شرکت مهیامـان « تنظـیم گردیـده اسـت . در راسـتای اهداف تحقیق فرضیه های زیر مطرح شده است . -١ کاربرد سیستم تولید انعطاف پذیر موجب افزایش سودآوری در شرکت مهیامان می شود . -٢ تنـوع تولید ( محصول ) بر سودآوری شرکت مهیامان تأثیر مثبت دارد . -٣ کاهش ضایعات بر ...

محیط رقابتی شرکت ها، پویا و همواره در حال تغییر می باشد. این تغییر باعث می شود که شرکتها نیز چاره ای جز تغییر نداشته باشند. در این محیط رقابتی و پویا، عاملی علاوه بر کیفیت بالای محصولات وهزینه کم، خودنمایی می کند که این عامل انعطاف پذیری می باشد. انعطافپذیری یعنی قابلیت مواجهه با تغییر بدون آنکه در هویت و موجودیت فرآیند خللی وارد شود. انعطاف پذیری به عنوان معیاری برای موفقیت در کسب وکارها بیان می شود. در این تحقیق، برای سنجش و مقایسه انعطاف پذیری، از سطوح جایزه ملی بهره وری و ...

انعطاف پذیری یکی از مفاهیم کلیدى در الفباى شکل گیری معمارى مسکونی ایران است که در صورت مطالعه عمیق مى تواند به تدوین اصول طراحى مسکن امروز کمک نماید. انعطاف پذیری وابسته به عوامل عملکردى اجتماعی- روانى و اقتصادى است و در طول زمان با تغییر در نظام سکونتى خانواده .بعد خانوار تغییر نیازهاى فصلى و روزانه و تغییر فعالیتهاى اعضای خانواده به اصلى مهم تبدیل مى شود. هدف این مقاله پرداختن به موردى مشخص از مفاهیم طراحى مسکن سنتى ایران.تدوین روش براى مطالعه نظرى انعطاف پذیری و تدوین معیا ...

عدم اطمینان محیطی سازمانهای امروزی را با چالش جدی مواجه کرده است. بهترین راه پاسخگویی به این عدم اطمینان محیطی انعطاف پذیری است. یکی از جنبه های انعطاف پذیری سازمانی، انعطاف پذیری منابع انسانی است، که شامل رویه های متفاوتی می شود. در این تحقیق به انعطاف پذیری وظیفه‌ای، مهارتی و رفتاری مبتنی بر تقسیم بندی رایت و اسنل (1998)، به عنوان سه بعد انعطاف پذیری منابع انسانی پرداخته شده است. انعطاف پذیری منابع انسانی به طرق مختلف برای سازمان ارزش می آفریند؛ که این ارزش هم بعد کیفی و هم ...

گرم کردن و حرکات کششی همراه با آن یکی از دغدغه های ورزشکاران در هنگام تمرینات و مسابقات ورزشی برای دستیابی به افزایش عملکرد و کاهش خطر آسیب می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات سه نوع قرار داد کششی 1) ایستا، 2) پویا و 3) ترکیبی (ایستا– پویا) بر میزان انعطاف پذیری عضلات کمر و همسترینگ، توان انفجاری عضلات پا و زمان عکس العمل عضلات پا پسران ورزشکار صورت گرفت. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و با هدف کاربردی می باشد. بدین منظور 20 نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی ب ...

محیط رقابتی شرکت ها، محیطی پویا و همواره در حال تغییر می باشد. این تغییر باعث می شود که شرکت ها نیز چاره ای جز تغییر نداشته باشند. در این محیط رقابتی و پویا، عاملی علاوه بر کیفیت بالای محصولات وهزینه کم، خودنمایی می کندکه این عامل انعطاف پذیری می باشد. انعطاف پذیری یعنی قابلیت مواجهه با تغییر بدون آنکه در هویت و موجودیت فرآیند خللی وارد شود. انعطاف پذیری به عنوان معیاری برای موفقیت در کسب وکارها (خصوصا در حوزه خدمات) بیان می شود. در این تحقیق ، برای سنجش و مقایسه انعطاف پذیر ...

در تحلیل سازه ها و از جمله سکوهای دریایی، عمدتاً انعطاف پذیری اتصالات در نظر گرفته نمی شود واتصالات اعضای لوله ای سکو را صلب در نظر می گیرند، این بدان معناست که تغییر فرمهای اعضا در گره ها با هم برابر خواهند بود و تمام زوایای اعضا در محل اتصال به گره، قبل و بعد از اعمال با ثابت باقی می ماند. ولی در واقعیت محل اتصال اعضا دارای مقدار قابل توجهی انعطاف پذیری در محدوده تغییرشکل های الاستیک و الاستوپلاستیک می باشد. این انعطاف پذیری باعث رفتار متفاوتی در تغییرشکلها، توزیع نیروهای ...