عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 280

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از ویژگی های عصر حاضر، سرعت تحولات همه جانبه در زندگی انسانهاست. زندگی بشر در طول تاریخ شاهد دگرگونی و تحول بوده، اما این تحولات و تغییرات در هیچ دوره ای به سرعت و گستردگی عصر حاضر نبوده است. این تحولات تمامی نهادهای اجتماعی و از جمله آموزش و پرورش را بسیار متأثر کرده و خواهد کرد. نهاد آموزش و پرورش بدلیل وابستگی گسترده به مردم و فعل انفعالات اجتماعی بیش از سایر نهادها در معرض تغییر و تحول قرار دارد و در کشاکش تحولات نه تنها خود متحول می شود بلکه بستر تحول آفرینی را فراهم ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی‌گری جهت‌گیری هدف در رابطه‌ی بین انسجام و انعطاف‌پذیری خانواده و تاب‌آوری تحصیلی صورت پذیرفت. شرکت‌کنندگان این پژوهش شامل 384 نفر (213 دختر و 171 پسر) از دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهرستان زرّین‌دشت بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، هر یک از شرکت‌کنندگان پرسش‌نامه‌های انسجام خانوادگی (سامانی، 1381)، انعطاف‌پذیری خانواده (شاکری، 1382)، جهت‌گیری هدف (الیوت و مک‌گریگور، 2001) و تاب‌آوری تحصیلی (مار ...

ارتباط میان انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ با لوردوز و کمر صاف در دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 4کرج. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 4 کرج که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بودند. تعداد کل آن‌ها 10500 نفر بود و نمونه آماری این پژوهش از 4 مدرسه مختلف ناحیه 4 به تعداد 380 به صورت تصادفی انتخاب شد. در اجرای آزمون انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ از دو آزمونSR ، نشستن و خم شدن برای رساندن دست‌ها به انگشتان پ ...

عدم اطمینان محیطی سازمانهای امروزی را با چالش جدی مواجه کرده است. بهترین راه پاسخگویی به این عدم اطمینان محیطی انعطاف پذیری است. یکی از جنبه های انعطاف پذیری سازمانی، انعطاف پذیری منابع انسانی است، که شامل رویه های متفاوتی می شود. در این تحقیق به انعطاف پذیری وظیفه‌ای، مهارتی و رفتاری مبتنی بر تقسیم بندی رایت و اسنل (1998)، به عنوان سه بعد انعطاف پذیری منابع انسانی پرداخته شده است. انعطاف پذیری منابع انسانی به طرق مختلف برای سازمان ارزش می آفریند؛ که این ارزش هم بعد کیفی و هم ...

گرم کردن و حرکات کششی همراه با آن یکی از دغدغه های ورزشکاران در هنگام تمرینات و مسابقات ورزشی برای دستیابی به افزایش عملکرد و کاهش خطر آسیب می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات سه نوع قرار داد کششی 1) ایستا، 2) پویا و 3) ترکیبی (ایستا– پویا) بر میزان انعطاف پذیری عضلات کمر و همسترینگ، توان انفجاری عضلات پا و زمان عکس العمل عضلات پا پسران ورزشکار صورت گرفت. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و با هدف کاربردی می باشد. بدین منظور 20 نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی ب ...

محیط رقابتی شرکت ها، محیطی پویا و همواره در حال تغییر می باشد. این تغییر باعث می شود که شرکت ها نیز چاره ای جز تغییر نداشته باشند. در این محیط رقابتی و پویا، عاملی علاوه بر کیفیت بالای محصولات وهزینه کم، خودنمایی می کندکه این عامل انعطاف پذیری می باشد. انعطاف پذیری یعنی قابلیت مواجهه با تغییر بدون آنکه در هویت و موجودیت فرآیند خللی وارد شود. انعطاف پذیری به عنوان معیاری برای موفقیت در کسب وکارها (خصوصا در حوزه خدمات) بیان می شود. در این تحقیق ، برای سنجش و مقایسه انعطاف پذیر ...

شبکه حمل‌ونقل یک زیرساخت اساسی در جوامع‌ امروزی است و با وابستگی روزافزون جامعه به آن،‌ لازم است که همگام با نیاز جامعه گسترش یابد. گسترش یک شبکه حمل‌ونقل نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی است و معمولاً برگشت‌ناپذیر است. همواره بودجه کافی برای پاسخ‌گویی به تمامی تقاضای اضافی آینده وجود ندارد و بنابراین لازم است منابع در دسترس به بهینه‌ترین شکل ممکن مصرف شوند. بررسی موارد مختلف نشان داده است که بازنگری روش برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و تئوری تصمیم ضروری است و برای رویارویی با عدم قطعیت ...

امروزه انعطاف‌پذیری شرط لازم جهت مقابله با تغییرات محیطی و ایجاد بهره‌وری سازمانی میباشد. بهطوریکه در سال‌های اخیر انعطاف‌پذیری به‌عنوان یک منبع رقابتی بیش‌ترین توجه محققان و مدیران را به خود جلب کرده است. سنجش انعطافپذیری سازمانی بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی مدیران در مدیریت سازمان میباشد. مولفه‌های انعطاف‌پذیری متشکل از معیا‌های کیفی و کمی می‌باشند که در ارزیابی آن از سنجش عددی و کلامی استفاده می‌گردد. در این تحقیق درجه انعطاف‌پذیری سازمانی شرکت "باختر بیوشیمی" از لحاظ ابعا ...

پژوهش حاضر با هدف تبیین خودمتمایزسازی دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه توسط انسجام و انعطاف پذیری در خانواده انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان سقز در سال تحصیلی1390-1389 بودند، که از میان آنها نمونه 200 نفری به طور نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، سپس آزمودنی ها به مقیاس های انسجام و انعطاف پذیری خانواده و خود متمایز سازی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی وآمار استنباطی (رگرسیون گام به گام) استفاده گ ...