عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 75

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با موضوع بررسی رابطه میان میزان سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار و نوع سرپرستی آنان انجام گرفته است. روش این پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی می باشد و جامعه آماری کلیه زنان تحت پوشش کلینیک مددکاری اجتماعی کیمیا هستند که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش ابزار جمع آوری داده ها فرم اطلاعات بیو گرافیک افراد و پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز بوده که به صورت حضوری از زنان سرپرست خانوار پرسیده شد.در قسمت تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی، جداول یک ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه منابع قدرت مربیان با انسجام تیمی در تیم های ورزشی استان خراسان جنوبی می باشد.جامعه آماری پژوهش، مربیان و ورزشکاران(مرد و زن) تیم های گروهی فعال استان خراسان جنوبی می باشند که با توجه به تعداد رشته های فعال در لیگ های کشور و استان ، مربیان 120 نفر و ورزشکاران 800 نفر در 5 رشته ورزشی گروهی : والیبال، بسکتبال ، فوتبال،فوتسال و سایر رشته های گروهی(هندبال،کبدی،هاکی و طناب کشی ).که در مسابقات جوانان و بزرگسالان استان و کشور(درسال 1390) شرکت داشتند جزو جام ...

پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان ارتباط سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی انجام شده است، چهارچوب نظری مورد استفاده در این مطالعه، نظریه امنیت اجتماعی باری بوزان ، ویور و سرمایه اجتماعی از دید پوتنام ، کلاوس اُفه و... بوده است. در این مطالعه که به روش پیمایش صورت گرفته است، 500 نفر از شهروندان تهرانی در 5 منطقه متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که احساس امنیت اجتماعی دربین 4/2درصد ازپاسخگویان پایین، 4/29درصد متوسط و 4/68درصد از پاسخگویان بالا می‌باشد و م ...

سلامت از اساسی‌ترین مباحث رفاه اجتماعی در جامعه است که بیش از مداخلات پزشکی و پرستاری به عوامل اجتماعی و اقتصادی وابسته است. در این میان سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامتی انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس این پژوهش بر آن شده تا رابطه نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نحوه اثربخشی و چگونگی گذران اوقات فراغت بر سلامت اجتماعی (نمونه مورد بررسی جوانان 20 الی 25 ساله شهرستان کاشان) می‌باشد. در این پژوهش ...

تا قبل از انقلاب صنعتی و رشد فزاینده شهرها، محلات شهری رشدی بطیء و تدریجی داشتند و ضـمن حفظ ارزش های طبیعی، اجتماعی و کالبدی خود، به نیازهای نسبتاً ثابت ساکنین پاسخ می دادند. اما در عصر جدید به تبع افزایش جمعیت و رشد سریع شهرها، محلات شهری، فرصت نیافتنـد تا خود را با مقتضیات جدید محلات شهری وفق دهند. به همین علت، به دلیل بی پاسخ ماندن بسیاری از نیازهای ساکنین، بی سامانی ها و اختلالات زیادی بر این محلات حاکم گردید. بنابراین از جانب شهرسازان و متفکران اجتماعی مباحث جدیدی برای ...

مقدمه: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که علی رغم اهمیت سبک زندگی، تاکنون مطالعات اندکی درباره آن صورت گرفته است. سبک زندگی شیوه زیستن و شامل الگوی کامل کنش و واکنش فرد در جهان است که به نظر می رسد در ارتقای میزان سلامت اجتماعي افراد جامعه نقش به سزایی داشته باشد. هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین سبک زندگی سلامت محور و ابعاد شش گانه آن (تغذیه، فعالیت بدنی، مسئولیت پذیری در قبال سلامت، مدیریت استرس، روابط بین فردی و رشد معنوی) با میزان سلامت اجتماعی و ابعاد آن (انسجام اج ...

مشارکت اجتماعی شهروندان تحت تاثیر عوامل و متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی است. هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای منطقه های یک (بالا) هفت (متوسط) و هفده (پایین) شهر تهران می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه خودسنجی و از حجم نمونه 400 نفری با استفاده از جدول کرجس و مورگان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از میزان مشارکت اجتماعی متوسط رو به پایین ...

یکی از پیش نیازهای توسعه در جوامع بشری، سرمایه ی اجتماعی است. سرمایه اجتماعی به شبکه ی روابط مردم اطلاق میشود. این شبکه هرچه وسیعتر باشد یا به عبارت دیگر در روابط مردم اعتماد و ثبات بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی در سطح بالاتری قرار می گیرد و بستر مناسب تری برای توسعه فراهم می آید. سرمایه اجتماعی در این تحقیق شامل سه بعد اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و تعهد اجتماعی است. دیگر مفهوم مرتبط با سرمایه ی اجتماعی، رفاه اجتماعی است که خود دو بعد عینی و ذهنی دارد. بعد عینی آن که در این ت ...

سرمایه اجتماعی به عنوان مفهومی که در دهه اخیر وارد قلمرو مطالعات اجتماعی و مدیریتی دع است دارای توان بالایی در تبیین مسائل مختلف است از این رو شناخت میزان و عوامل موثر بر آن جهت بهره گیری از آن به ویژه در رده های مدیریتی ضرورتی انکارناپذیر است تحقیق حاضر به بررسی میزان سرمایه اجتماعی و شاخص های اعتماد (به مدیران، نهادها هم رده ها و غیرهم رده ها) عضویت شبکه ای رعایت هنجارها و انسجام اجتماعی مورد سنجش قرارگرفت و عوامل موثر بر آن نیز متغیرهای زمینه ای سابقه کار زده های شغلی و ع ...