عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین موضوعاتی که در همه ادیان ومکاتب مورد توجه قرار گرفته، رسیدن به الگوی کامل از انسان است .دراین پژوهش هدف، بررسی ویژگی های انسان تربیت یافته در ابعاد مختلف اخلاقی، اجتماعی، دینی، عاطفی و عقلانی از دیدگاه امیرالمومنین علی ( ع) که خود انسان کاملی است، می باشد . روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای می باشد و پردازش آن با استدلال و استنتاج و قیاس و استقرا صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد با بررسی و تعمق در ویژگی های ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی پایبندی به اخلاق علمی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 90-91 و نمونه گیری بصورت سهمیه ای با تخصیص متناسب و با حجم 312 نفر می باشد. در این تحقیق همانند اغلب تحقیقات پیمایشی، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق-ساخته است که شخص دانشجو تکمیل نموده است. در این پژوهش فرض شده است که تعامل سرمایه های سه گانه بوردیو و فرهنگ دانشگاهی عواملی هستند که بر پایبندی دانشجویان به اخلاق علمی ...