عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 494

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان‌نامه به دنبال بررسی دیدگاه انسان‌شناسی مولوی و دلالت‌های تربیتی آن است. در واقع هدف این پژوهش مطالعه انسان از دیدگاه مولوی و دلالت‌های تربیتی آن در خصوص نظام تعلیم و تربیت است. این پژوهش که از جمله طرح‌های تحقیق کیفی است، ساخت نظریه را هدف خود قرار داده و لذا از بالاترین سطح انتزاع برخوردار می‌باشد؛ و بر اساس نگرش اسمیت مبنی بر استنتاج دلالت‌های تربیتی از فلسفه خاص شکل یافته است. و لذا با این دیدگاه وی که بین فلسفه و تعلیم و تربیت رابطه وجود دارد، به تبیین و استخراج ...

هدف این پژوهش مطالعه انسان از دیدگاه ابن عربی و بازشناسی دلالت‌های آن برای تعلیم و تربیت است. این پژوهش که از جمله طرح‌های تحقیق کیفی است، و بر اساس نگرش اسمیت مبنی بر استنتاج دلالت‌های تربیتی از دیدگاهی خاص شکل یافته است. یعنی انسان‌شناسی ابن عربی شکل گرفته است. در این مطالعه ضمن تبیین دیدگاه انسان‌شناسی ابن عربی، با تشریح مقوله‌های مطرح در حوزه نگرش انسان‌ کامل مدنظر وی، ارائه تعلیم و تربیت عرفانی به صورت یک نظام پیشنهادی در قالب اهداف، اصول، معلم و متعلم، مورد بحث قرار گر ...

پژوهش حاضر با عنوان « تحلیل مبنای انسان‌شناسی متاتئوری آیزنر و دلالت‌های تربیتی آن در برنامه‌ریزی درسی» شروع شد که هدف اصلی آن شناخت مبانی انسان‌شناختی متاتئوری آیزنر و دلالت‌های تربیتی آن در برنامه‌ریزی درسی می‌باشد. برای این منظور سوالاتی درخصوص متاتئوری آیزنر بدین‌صورت طرح گردید: 1- مبنای انسان‌شناسی برنامه‌ریزی درسی بر مبنای دیدگاه رشد و توسعه‌ی فرآیندهای ذهنی و عقلی چیست؟2- دلالت‌های تربیتی مبنای انسان‌شناسی برنامه‌ریزی درسی ازنظر دیدگاه عقل‌گرایی آکادمیک چیست؟ 3- از دی ...

انسان با ویژگی‌ها و صفاتش مبنا و موضوع علوم‌تربیتی و نظام‌های تربیتی گوناگون است. تبیین و تفسیر‌های مختلف از ویژگی‌های مختلف انسان دیدگاه‌های متنوعی را در انسان شناسی به وجود آورده است و جهان بینی و انسان‌شناسی هر مکتب راهنمایی برای نظام تربیتی ویژه آن مکتب است. رویکرد سازنده‌گرایی بر مبنای انسان‌شناختی ویژه‌ای استوار است و تصویری که سازنده گرایی از انسان ارائه می‌دهد، با دیگر نظریه‌ها متفاوت است. نظریه سازنده‌گرایی نظریه‌ای معرفت‌شناسانه است که انسان‌شناسی در آن از جنبه شناخ ...
نمایه ها:

این پایان نامه به دنبال بررسی تطبیقی مبانی انسان شناسی از دیدگاه سهروردی و علامه طباطبایی و دلالت های تربیتی آن می باشد و دارای ویژگی دو وجهی توصیفی، تحلیلی مفهومی است که در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد تا بر اساس مفاهیم اصلی تشریح شده در نظریه های سهروردی وعلامه طباطبایی، به تبیین مبانی تربیت بپردازد. همچنین برای تبیین ، مقایسه و استخراج نقاط مشابه و متمایزمبانی انسان شناسی از دیدگاه ایشان و دلالت های تربیتی آن ،از روش جرج بردی ، استفاده گردیده است.در این مطالعه ضمن برر ...

از بازگشت به سوی خداوند دو مفهوم و دو تعبیر می توانیم داشته باشیم. یکی اینکه در رجعت بی تفاوت و بی توجه باشیم و بازگشتی قائل نباشیم، مفهوم و تعبیر دوم از اعتقاد به قیامت و رجعت به سوی خداوند این است که انسان ضمن اینکه بُرده می شود یعنی تدریجاً برحسب طبیعت به پایان عمر نزدیک می شود، اراده بازگشت دارد، و چون اراده بازگشت دارد تدارکات تهیه می کند، خود را آماده می‌کند، مسیر حرکت و منتهای حرکت را برای خود تصویر می کند مطابق قاعده و قانون الهی عمل می کند، در صراط مستقیم گام برمی دا ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی و تبیین رویکردهای فلسفه تربیتی معلمان ابتدایی شهر مشهد و نقش نگرش انسان شناسی معلمان در انتخاب روش تدریس و مبانی تربیتی آنان بوده است. جامعه آماری این تحقیق 4000 نفر از معلمان مدارس ابتدایی شهر مشهد می‌باشد که 197 نفر به طور تصادفی از روش خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و برای انجام آن از سه نوع پرسشنامه برای سنجش فلسفه تربیتی معلمان، روش تدریس و نگرش انسان شناسی آنان استفاده شده است.نتایج نشان می‌دهد که ...

هدف کلی این پژوهش، بررسی تطبیقی مفهوم خودشناسی از نگاه ادیان زرتشت و اسلام و استنتاج دلالت‌های تربیتی آن می‌باشد. با توجه با این هدف، ابتدا مولفه‌های مربوط به انسان‌شناسی و خودشناسی را از اوستا و قرآن استخراج گردید و همزمان با آن چیستی مفهوم خودشناسی و نیز دلالت‌های تربیتی برخاسته از آن در مقوله‌های پنج‌گانه‌ی تعیین شده‌ی اهداف، روش‌ها، ویژگی‌های معلم، ویژگی‌های متربی و برنامه‌ی درسی (محتوای آموزشی) مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نوع کیفی و در ردیف طرح‌های پیدایشی است. د ...

روش اجراي پژوهش در این پایان‌نامه كتابخانه‌اي از نوع توصيفي- تحليلي است. در تفكر اسلامي، انسان در مقام جانشين خدا، خلافت الهي بر روي زمين را عهده‌دار است. براي كسب اين مقام لازم است از دوران كودكي و چه بسا قبل از آن، اقدام‌هاي لازم را به عمل آورد، تا انسان بر اساس فطرت خود كه خداشناس است بتواند راه درست و فطري خود را در پيش بگيرد. از آنجا كه دوران کودکی حساس ترین و سرنوشت ساز ترین دوره زندگی هر انسان است و شخصیت انسان و اساس خصوصیت های اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین ...
نمایه ها:
تربیت | 
کودک | 
اسلام | 
فطرت | 
قرآن |