عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده : روابط متقابل بین دو گیاه، استقرار و بقای‌ آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین آگاهی از چگونگی وقوع این روابط می‌تواند برای حفظ و نگهداری گونه‌های مرتعی و نیز اصلاح و مدیریت مراتع کشور قابل استفاده باشد. از شناخت عوامل موثر بر کنش‌های تسهیل و رقابت می‌توان برای پیشگویی روند تغییرات پوشش گیاهی و مدیریت اکوسیستم‌ها در یک منطقه استفاده نمود. این تحقیق به‌منظور مطالعه پتانسیل رقابت بین دو گونه مرتعی B. tomentellus، P. pratensis و بررسی تأثیر رقابت اندام-های هوایی و ز ...

به منظور تعیین مناسبترین زمان قطع شاخ و برگ و نیز زمان برداشت ( مدت لازم از تاریخ قطع اندام های هوایی تا برداشت جهت ضخیم شدن پوست غده ها و کاهش آسیب پذیری در مقابل ضربه و فشار) در میزان تولید غده بذری نسبتا سالم با حداقل ضایعات پوستی غده ها در رقم مود تکثیر ازمایش فاکتوریل با چهار زمان از بین بردن اندامهای هوایی به صورت 135-120-105-90 روز از زمان کاشت و زمان برداشت در سه سطح 30-20-10 روز بعد از، از بین بردن اندامهای هوایی در دو رقم نیمه دیررس اگریا و پیکاسو در سه تکرار اجرا ش ...

این مطالعه به منظور استخراج تفکیک و شناسایی ترکیبات فرار اندامهای هوایی گیاهان، طراحی شد. ...

این تحقیق به منظور امکان استفاده از قسمتهای هوایی سیب زمینی در پرواربندی بره های در حال رشد لری بختیاری و جایگزینی با یونجه صورت گرفت . جهت انجام این تحقیق از 40 راس بره نر لری بختیاری با سن متوسط 240 روز و میانگین وزن اولیه 35/41 کیلوگرم استفاده شده که به مدت 80 روز پروار گردیدند در غالب یک طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و هر تیمار 8 مشاهده انجام شد . جیره های آزمایشی شامل 29 درصد بخش خشبی و 71 درصد کنسانتره بودند که به صورت مخلوط در اختیار دامها قرار گرفت .در پایان آزمایش نیم ...

1) اسانسهای گیاه‏‎a‎‏‎N. racemos‎‏، با جمع آوری اندام های هوایی گیاه در مرحله گلدهی کامل و اسانس گیری از آن به روش ‏‎Hydro-distillation‎‏ و محاسبه بازده اسانس با توجه به وزن خشک گیاه به دست آمد. با مطالعه و بررسی دقیق زمان های بازداری ترکیبات اندیس های بازداری کواتس طیف های جرمی و مقایسه کلیه این پارامترها با ترکیبات استاندارد صورت گرفت. شناسایی 24 ترکیب ترپنوئیدی مختلف در اسانس این گونه از گیاه نپتا به دست آمد. 2) اسانس های موجود در گیاه ‏‎N.crassifolia‎‏ ، اندام های هوایی گ ...

در این پژوهش، ساختار تشریحی ـ تکوینی ریشه، ساقه، برگ، دمبرگ، مریستم های رویشی و زایشی، اجزای ساختاری گل،نموبساک وتخمکها تا تشکیل رویان درگیاه گل آتشین (Adonis flammea Jacq ) از تیره آلاله با استفاده از روشهای متداول سلول ـ بافت شناختی و با کمک میکروسکوپهای نوری بررسی و مقایسه شد . خواص ضدمیکروبی عصاره های آبی ، اتانولی و متانولی 80% گیاه موردآزمایش با تاثیر این عصاره ها بر سویه هایی از میکروارگانیسم ها مورد بررسی قرار گرفت . ...

بدین منظور مجموعاً 60 پایه گیاهی و 120 نمونه خاک برداشت شد. اندازه‌گیری کربن موجود در زیتوده گیاهی از روش خاکستر و کربن آلی خاک با روش والکی- بلاک انجام شد. نتایج آماری این بررسی نشان داد که ضرایب تبدیل وزن زیتوده به کربن آلی اندام‌های برگ، ساقه و ریشه در منطقه قرق شده نسبت به منطقه تحت چرا افزایش یافته که این افزایش در گونه‌ گون پنبه‌ای و آویشن واقعی در اندام ریشه و در گونه علف باغ در اندام ساقه به طور چشمگیری بوده است. تفاوت معنی‌داری بین ترسیب کربن اندام‌های مختلف گونه-های ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
گیاه | 

آفات مکنده مختلفی بر روی سیب زمینی فعالیت می کند که با اجرای این طرح مهمترین آفات مکنده منطقه جلگه رخ (کانون تولید بذر سیب زمینی خراسان) که نقش بسزایی در انتقال عوامل بیماریزا بخصوص ویروسها دارند مشخص خواهد شد. مهمترین این عوامل با توجه به تراکم نسبی جمعیت بشرح زیر می باشد (اسامی لاتین آنها پس از تأیید بوسیله موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی در گزارش نهایی درج خواهد شد) تریپس Thrips sp زنجرک سبز Empoasca sp زنجرک Cicadellidae زنجرک Delphacidae و سنگ Lygus sp. مهمترین حشرا ...