عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3236

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با استفاده از روشهای کالیبراسیون چند متغیره می توان ترکیبات با همپوشانی طیفی کامل را با استفاده از روش اسپکتروفتومتری، بدون نیاز به جداسازی اولیه در ناحیه ای از طول موجها با بیشترین اطلاعات طیفی مورد بررسی و اندازه گیری کمی همزمان قرار داد. در این تحقیق، اندازه گیری همزان ترکیبات نیتر آمینی و نیترو اروماتی شامل ‏‎TNT, K-6, RDX, HMX‎‏ و ‏‎DNT‎‏ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سیستم های دو جزیی ‏‎QN-AN, NQ-DA‎‏ و ‏‎NQ-QN‎‏ و سیستم های سه جزیی ‏‎DA-AN-QN‎‏ و ‏‎DA-QN-NQ‎‏ با ا ...

اندازه‌گیری مقادیر کم نیتریت در مواد غذائی به خاطر توان سرطان‌زائی آن حائز اهمیت است . روشی حساس ، ساده ، سریع و انتخابی جهت اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم نیتریت پیشنهاد شده است . در این روش واکنش نیوترال رد با نیتریت تعقیب شده است . نیوترال رد در محیط اسیدی با نیتریت واکنش داده و در نتیجه جذب محلول کاهش می‌یابد با اندازه‌گیری میزان کاهش جذب در طول موج 530 نانومتر پس از 5 دقیقه از شروع واکنش میزان پیشرفت واکنش اندازه‌گیری و غلظت نیتریت تعیین می‌شود. رسم میزان کاهش جذب بر حسب غل ...

اهداف طرح فوق تهیه لیست ادوات اندازه‌گیری دقیق موجود و مشخصات فنی آنها در مراکز مختلف ، تعیین فواصل زمانی بازرسی کالیبره بورن ادوات ، بررسی سیتمهای دوره‌ای برای کالیبره کردن ادوات اندازه‌گیری، تهیه روشهای ثبت و نگهداری سابقه هر کدام از ادوات اندازه‌گیری - شناسایی سایر مراکز و واحدهایی که از آنها سرویس کالیبراسیون گرفته می‌شود، روشهای نگهداری از دستگاه‌های اندازه‌گیری دقیق موجود در هر واحد روشهای نگهداری مربوط به مراجعه موجود و دستورالعملها و نحوه استفاده از دستگاههای اندازه‌گ ...

در این تحقیق یک روش ساده، حساس ، و انتخابی جهت اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم سولفیت ، فرمالدئید و استالدئید به روش سینتیکی اسپکتروفتومتری معرفی شده است . در روش اول جهت اندازه‌گیری سولفیت از واکنش افزایشی این یون با مالاشیت گرین استفاده شده است واکنش به طریق اسپکتروفتومتری با اندازه‌گیری میزان کاهش جذب در طول موج 613 نانومتر به روش زمان ثابت پیگیری شده است رسم تغییرات جذب بر حسب غلظت سولفیت نموداری به دست می‌دهد که در محدوده 2/5-0/15 میلی‌گرم بر لیتر سولفیت خطی است . حد تشخیص ا ...

نظریه اندازه‌گیری در مکانیک کوانتومی مسئله بسیار جالبی میباشد. زیرا این مسئله مربوط به برهم‌کنش دستگاه اندازه‌گیری (دستگاه ماکروسکوپی) با سیستم کوانتومی (دستگاه مایکروسکوپی) میباشد. فیزیک مربوط به این مطلب فرجه حاصل بین دستگاه ماکروسکوپی و میکروسکوپی فیزیک نیست که بطور دقیق قابل تعریف باشد. برای بررسی این فیزیک یک روش ، پیدا کردن و ارائه مدلهای مناسب و قابل حل میباشد که این طرح مربوط به یافتن این مدلها می‌باشد. ...

در این مقاله پدیده بازتاب پخشی از سطوح مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . اساس کار و نظریه بازتاب آینه‌ای و پخشی در نظر گرفته شده‌اند و سپس اندازه‌گیری بر روی سطوح مختلف فلزی و غیرفلزی انجام شده است . نتایج اندازه‌گیری بازتاب پخشی برای نمونه فلزی با پرداخت‌های سطح مختلف گزارش شده است . در آزمایش دیگری نتایج مروبط به فلزات مختلف ارائه گردیده است . همچنین در این گزارش نتایج بازتاب پخشی برای سطوح دی‌الکتریک مختلف بررسی و با یکدیگر مقایسه می‌گردند. ...
نمایه ها:
لیزر | 
فلز | 
آینه | 

اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری عامل نیروی انسانی و شناسائی روند آن در جهت روشن شدن نقش این عامل حائز اهمیت است و می‌تواند تلاشهای تخصیص بهینه و مطلوب منابع را بهبود بخشد بنابراین لازم است عامل انسانی را به صورت کمی درآورد. در این طرح پس از ارائه تعاریف گوناگون بهره‌وری و اهمیت آن در مورد اندازه‌گیری بهره‌وری و شاخصهای عمده این اندازه‌گیری و تحلیل آن مباحثی ارائه خواهد شد. ...

در این کار تحقیقاتی ابتدا میزان چربی، اسیدهای چرب، اندیس ید و اندیس صابونی به ترتیب با روشهای سوکسله، گاز کروماتوگرافی و روشهای شیمیایی در دانه چند رقم از گیاهان جنس کدو اندازه گیری و سپس با توجه به نتایج بدست آمده و با استفاده از روشهای آماری چند متغیره ارقام مورد مطالعه از لحاظ شیمیوتاکسونومی بررسی و مقایسه شدند. بررسی بیوشیمیایی نشان داد که دانه کدو مسمایی (رقم مشهدی) دارای بیشترین درصد روغن است (56.04 درصد). همچنین چهار نوع اسید چرب به طور مشترک در دانه چهار گیاه مشاهده ش ...

اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی زمین و محاسبه تغییرات آن در امتداد دوتراورس شمالی و جنوبی درمنطقه کالر ملانژ سبزواریکی در مشرق بطول 15 کیلومترو دیگری در مغرب آن بطول 25 کیلومتر سه هدف از اجرای این طرح مورد نظراست -1:از نظر اقتصادی چنانچه منابع مغناطیسی در منطقه وجود دارد کمیت و کیفیت آن مشخص شود-2.از نظر علمی علل وجودی کالر ملانژ و شرایط تکتونیکی که منجر بوقوع مولفه های اولترابازیکی و رسوبات دریائی کم عمق و ستامرفیک این مخلوط گردیده است -3.در نظر است تدریجا باجمع‌آوری اطلاعات ...