عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اندازه‌ی بزرگ دولت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته می‌باشد، به‌طوری‌که اغلب بخش‌های اقتصاد در این‌گونه کشورها از جانب دولت مدیریت و تأمین مالی شده، و دولت‌ها در این‌گونه کشورها با کسری شدید بودجه مواجه هستند. بنابراین، عمده‌ی تغییرات در این دسته از کشورها، تحت تأثیر اندازه‌ی دولت آنها قرار می‌گیرد، و همین امر سبب شده که تلاش‌های زیادی در جهت بررسی تأثیر اندازه‌ی دولت بر متغیرهای مختلف اقتصادی انجام شود. اما تا کنون کمتر مطالعه‌ای به بررسی اثر ...

اندازه دولت میزان دخالت دولت را در اقتصاد نشان می‌دهد. در ده‌های اخیر، مفهوم اندازه دولت در طول زمان و بر حسب ساختارهای اقتصادی، حقوقی و سیاسی تغییر کرده است. به گونه‌ای که مشارکت سیاسی موجب افزایش و نزدیکی نظارت و کنترل مقامات عمومی در تصمیم‌گیری می‌شود و از این منظر موجب افزایش اندازه دولت و مخارج مصرفی برای تخصیص می‌گردد. از سوی دیگر برخی دیگر از گروه‌ها هستند که عامل افزایش اندازه دولت می‌باشند اما این افزایش تنها در جهت منافع این گروه‌ها خلاصه می‌گردد. مطالعاتی که در خص ...

پدیده جهانی‌شدن اقتصاد، در چند دهه اخیر اثرات گسترده و متفاوتی را بر اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی داشته است. یکی از مظاهر جهانی‌شدن، بازشدن درهای کشورها به روی تجارت کالا وخدمات و جریان سرمایه است که آثار آن را می‌توان در کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، گسترش تجارت بین‌الملل، جهانی‌شدن تولید و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشاهده کرد. در همین راستا، به دلیل اهمیت نقش و اندازه دولت در مباحث اقتصادی، تحلیل تأثیر جهانی‌شدن اقتصاد و بازبودگی تجاری و مالی بر سطوح و اندازه فعالیت ...

با توجه به مباحث مربوط به جهانی‌شدن و ورود کشورها در عرصه جهانی مطالعات متعددی در مورد تأثیرجهانی شدن بر اندازه دولت در سطح جهان صورت گرفته است. بدین سبب در این پایان نامه به بررسی دلایل رشد اندازه دولت در ایران با تأکید بر جهانی شدن اقتصاد طی سال‌ های 1386-1339پرداخته شده است. برای تحقق این هدف از متغیرهای سهم تجارت به تولید ناخالص داخلی بعنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد، درآمد سرانه حقیقی، تورم، جمعیت، درآمد نفتی و اندازه دولت بر حسب مخارج کل و مخارج مصرفی به شکل درصدی از تو ...

یکی از موضوعات بحث برانگیز و نسبتا قدیمی در اقتصاد که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، موضوع مربوط به گسترش حجم و اندازه دولت و پیامدهای این امر برای متغیرهای کلان اقتصادی است. دخالت دولت و اندازه فعالیت های آن نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. از این رو، یکی از وظایف اصلی دولت ایجاد کار برای همه به منظور رسیدن به سطح اشتغال کامل است. این تحقیق به بررسی اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در اقتصاد 47 کشور منتخب با استفاده از داده های پانل در دوره 2000 تا 2007 ب ...

مطالعه رابطه بین اندازه دولت و کالاهای عمومی می تواند اطلاعاتی را فراهم نماید که از طریق آن بتوان اعتبار تئوری های رقیب در مورد اندازه دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آزمون تجربی تئوری های اندازه دولت مبتنی بر تقاضای شهروندان برای تولید کالاهای عمومی در مقابل بقیه تئوری ها در ارزیابی دلالت های رفاهی اندازه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مطالعه رابطه بین اندازه دولت و فراهم کردن کالاهای عمومی با تاکید بر کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق ...

حضور و فعالیت دولتها در اقتصاد مباحث مهمی را در زمینه نقش دولت و اثر آن بر رشد اقتصادی به وجود آورده است. در طول تاریخ، در راستای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار، اندازه دولت دستخوش تغییرات فراوانی شده است و شواهد تجربی گواه این است که دولتها باید نسبت به کوچک-سازی اندازه خود، واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند. در واقع، وجود یک دولت بزرگ در اقتصاد، از انگیزه مشارکتهای گسترده بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی میکاهد. یک دولت کوچک قدرتمند به ...

در شرایط اقتصادی امروز و نظریه های جدید اقتصادی، دولت ها دیگر به نقش کوچکی که اقتصاددانان کلاسیک برای آن ها قائل بودند اکتفا نکرده و به صورت یکی از ارکان اقتصادی جامعه عمل می کنند. جدا از وظایف سنتی که مورد پذیرش اقتصاددانان کلاسیک هم هست، دولت ها در جهت نیل به رفاه اجتماعی باید به مسائلی چون: تخصیص منابع، توزیع درآمد، حفظ سطح قیمت ها و رشد اقتصادی بپردازد. سطح فعالیت های اقتصادی دولت در اقتصاد به طور مستقیم و غیر مستقیم این اهداف اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی ...

رشد ادبیات اقتصادی مالی در چند دهه‌ی اخیر، این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعه‌ی مالی رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند. سوال مهم در این زمینه این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافته‌تری نسبت به بقیه‌ی کشورها دارند. بنابراین دراین پایان‌نامه اثر اندازه‌ی دولت و کیفیت نهادی بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده‌های آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره‌ی زمانی 2009-1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین‌زن‌های گشتاورهای تعمیم‌یاف ...