عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به موجب عقد نکاح زن و شوهر در مقابل همدیگر دارای حقوق و تکالیفی می‌شوند، که یکی از تکالیفی که به عهده زوج قرار می‌گیرد، نفقه زوجه می‌باشد. اما تکلیف شوهر به پرداخت نفقه تا زمانی ادامه دارد که بتوان او را سرپرست خانواه نامید و به همین دلیل است که پس از انحلال نکاح، جز در مواردی که قانون نام برده است، شوهر تکلیفی به پرداخت نفقه نخواهد داشت. یکی از وظایف زوجه پس از انحلال نکاح، نگهداری عدّه می-باشد. موجبات عدّه نیز عبارت است از: 1- طلاق به هر قسم 2- فسخ نکاح 3- انفساخ نکاح 4- وف ...

پرداخت نفقه یکی از وظایف اساسی زوج در مقابل همسرش می باشد. علاوه بر دوران زوجیت، پس از انحلال نکاح در برخی از موارد، مرد همچنان موظف به پرداخت نفقه می باشد. در این پایان نامه به روش کتابخانه ای، به بررسی نفقه پس از انحلال نکاح پرداخته شده و سوال اصلی این است که در چه مواردی از انحلال نکاح مرد موظف به پرداخت نفقه می باشد؟ در قانون مدنی فقط به چند مورد از اسباب انحلال نکاح اشاره شده است ولی اسباب دیگری نیز موجب انحلال نکاح می شوند از قبیل: موت، انفساخ( لعان، ارتداد، رضاع لاحق ...
نمایه ها:
نفقه | 

پرداخت نفقه یکی از وظایف اساسی زوج در مقابل همسرش می باشد. علاوه بر دوران زوجیت، پس از انحلال نکاح در برخی از موارد، مرد همچنان موظف به پرداخت نفقه می باشد. در این پایان نامه به روش کتابخانه ای، به بررسی نفقه پس از انحلال نکاح پرداخته شده و سوال اصلی این است که در چه مواردی از انحلال نکاح مرد موظف به پرداخت نفقه می باشد؟ در قانون مدنی فقط به چند مورد از اسباب انحلال نکاح اشاره شده است ولی اسباب دیگری نیز موجب انحلال نکاح می شوند از قبیل: موت، انفساخ( لعان، ارتداد، رضاع لاحق ...
نمایه ها:
نفقه | 

در حقوق ایران زن و مرد با ازدواج استقلال مالی خود را حفظ کرده و نسبت به اموالی که آنها از طرق مختلف بدست می آورند، مقررات یکسانی حاکم است. قوانین ایران منابع مالی متعددی را جهت تنظیم روابط مالی طرفین در طول زندگی مشترک و بعد از انحلال نکاح پیش بینی نموده است. در قانون انگلستان زن و مرد از حقوق مساوی برخوردار می باشند، لذا بعد از ازدواج نسبت به وظایف و اختیارات، یکسان و برابر می باشند و از جهت مالی نیز هیچ یک نسبت به دیگری تکلیفی ندارد. هر چند در خصوص روابط مالی زوجین در طول ز ...

قوانین مربوط به حقوق خانواده،جز در موارد خاص،امری ومربوط به نظم عمومی هستند وبرهمین اساس،اصول مهم حقوقی استقلال وحاکمیت اراده و آزادی قراردادها،در حوزه قلمروحقوق خانواده وبخصوص عقد نکاح،از قدرت تاثیر کمتری برخوردارند،وطرفین عقد نکاح،به راحتی نمی توانند اراده خود را جایگزین دستورات قانونی نمایند،.محدودیت اراده افراد در عقد نکاح،نه تنها ناظر برشرایط انعقاد نکاح است، بلکه آثارونتایج وهمچنین طرق انحلال آن را نیز شامل می شود،ولی این محدودیت اراده ،مطلق نمی باشد ودر برخی موارد،به ط ...

در عقد نکاح مرد مکلف است مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند یا آن را به مثاب? یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظرفقهی دلیل متقنی بر این‌که مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می‌تواند مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. شرط مذکور می‌تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی، شرط به فعل ثالث در ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند یا در قالب شرط نتیجه به سود ثالث در قرار ...

طلاق توافقی نهادی نسبتاً نو در حقوق خانواده است، که توافق زن و شوهر برای طلاق و قطع تمامی وابستگی‌های مالی و غیرمالی و تعیین تکلیف نسبت به وضعیت فرزندان مشترک را به محکمه‌ی خانواده برده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، مقدمه‌ی انجام انحلال نکاح را فراهم می‌کند. طلاق یک ایقاع تشریفاتی است و قانون مدنی آن را در انحصار مرد قرارداده است اما طلاق توافقی که در آن با توافق زوجین مراجعه به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش صورت می‌گیرد تا حدودی به طلاق خلع یا مبارات نزدیک است. م ...