عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازند آغاجاری به‌صورت توالی سنگ‌های رسوبی آواری ماسه‌سنگ، مارن و سیلتستون و به سن میوسن میانی تا پلیوسن است. رخنمون تاقدیس اهواز متشکل از تناوب لایه‌های ماسه‌سنگ و مارن این سازند است. سیلتستون به صورت بسیار محدود در این تاقدیس مشاهده شده است. به منظور بررسی خصوصیات ژئوتکنیک واحدهای سنگی سازند آغاجاری، تاقدیس اهواز به ده منطقه تقسیم گردید اما از 5 منطقه (یعنی تنها از بخش شرقی تاقدیس) نمونه‌برداری صورت گرفته و مطالعه انجام شده است. مطالعات صحرایی نشان‌دهنده این موضوع است که ب ...

یک دی‌آمین فلوئوردار جديد با نام 2،′2- بيس (2- آمینو-4- تری‌فلوﺋورو‌متیل‌فنوکسی)‌- 1،′1- بای‌نفتیل (AFPBN) در سه مرحله با شروع از β-نفتول سنتز شد. در ادامه، پلي(اتر- ‌ايميد)هاي وابسته، حاوی گروههای تری-فلوئورو متیل با انجام واکنش دو مرحله‌ایِ پلی‌ایمیدی‌شدنِ شیمیایی بین FAPBN و چهار کومونومر دی‌انیدریدی شامل پیرو ملیتیک‌دی‌انیدرید (PMDA)، 3،′3،4،′4–بنزوفنون‌تتراکربوکسیلیک‌دی‌انیدرید (BTDA)، اکسی‌دی-فتالیک‌دی‌انیدرید (ODPA) و 4،′4-هگزافلوئورو ایزوپروپیلیدن‌دی‌فتالیک‌انیدرید (6 ...

یک دی‌آمین فلوئوردار جديد با نام 1،5‌–بیس‌(2-آمینو-4-تری‌فلوئورو متیل‌فنوکسی)نفتالن (BAFPN) در سه مرحله با شروع از 1،5-نفتالن‌دیول سنتز شد. در ادامه، پلي(اتر- ‌ايميد)هاي وابسته، حاوی گروههای تری‌فلوئورو متیل با انجام واکنش دو مرحله‌ایِ پلی‌ایمیدی‌شدنِ شیمیایی بین BAFPN و چهار کومونومر دی‌انیدریدی شامل پیرو‌ملیتیک‌دی‌انیدرید (PMDA)، 3،′3،4،′4–بنزوفنون‌تتراکربوکسیلیک‌دی‌انیدرید (BTDA)، اکسی‌دی‌فتالیک‌دی‌انیدرید (ODPA) و 4،′4-هگزافلوئورو ایزوپروپیلیدن‌دی‌فتالیک‌انیدرید (6FDA ...