عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده رقابت و انحصار دو مقوله‌ی بسیار مهم در ساختار بازار بوده که برای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرند. در یک بازار رقابتی، قیمت با هزینه نهایی برابر است درحالیکه لازمه قدرت انحصاری این است که قیمت در سطحی بالاتر از هزینه نهایی باشد. چون قدرت انحصاری منجر به قیمتهای بالا و تولید در سطح کم می‌شود، درنتیجه انتظار می‌رود رفاه مصرف‌کننده کاهش یابد و وضع تولیدکننده بهتر شود، و این زیان رفاهی ناشی از انحصار را برای مصرف‌کننده به بار می‌آورد. ای ...

از موضوعات اساسي اقتصادي تحليل ساختار بازار يا شناسايي نوع بازار توجه به تعداد خريداران و فروشندگان مي‌باشد. براين اساس بازارهاي رقابت كامل، انحصار كامل، انحصار دو و چند جانبه و رقابت انحصاري براي كالاهاي مختلف تعريف شده‌اند. ساختار بازار از آن جهت اهميت دارد كه براي كالاهايي مانند گوشت مرغ مي‌تواند بر نوسانات قيمت تأثيرگذار باشد. اين احتمال وجود دارد كه در مواقعي به‌دليل شرايط انحصاري در بازار نابساماني‌هايي در قيمت و مقدار عرضه محصولات بوجود آيد. گوشت مرغ از جمله كالاهاي اس ...

هدف از نگارش این مقاله، ارزیابی رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایران از مجرای تمرکز میباشد. در این راستا روشهای مختلف اندازهگیری تمرکز بیان شده و با استفاده از دادههای موجود مربوط به صنایع دارای کدهای چهاررقمی در طبقهبندی ISIC5 اینشاخص برآورد میشود. همچنین بر اساس تقسیمبندیهایی که در طول مقاله به آن اشاره خواهد شد صنایع را بر اساس درجات مختلفی از رقابت و انحصار طبقهبندی میکنیم. یافتههای این مقاله موید آن است که علیرغم تغییر در ترکیب و توزیع صنایع در این دوره که تا حدی دلالت ...

در مطالعات تجربي پيرامون ساختار صنايع و بازارها براي قضاوت راجع به درجه رقابت و انحصار در هر بازار، معمولاً از مفهوم تمرکز استفاده مي شود. بسياري از محققين به کمک اندازه تمرکز، راجع به قدرت انحصاري هر بازار قضاوت مي نمايند. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي ساختار بازار از طريق محاسبه ي تمرکز در صنعت فولاد ايران مي باشد. تحليل تمرکز بازار زمينه مناسب براي درک بهتر ارتباط عناصر ساختي و عملکردي بازار را فراهم مي کند و با بررسي بازارها از اين ديدگاه بهتر مي توان علل بروز رفتارهاي رقاب ...