عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این تحقیق تدوین برنامه استراتژیک انجمن علمی مدیریت ورزشی می‌باشد. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و برحسب روش‌های گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل کلیه‌ی اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی دانشگا‌ه‌های دولتی تهران و همچنین اعضای انجمن علمی مدیریت ورزشی می‌‌باشد. تعداد جامعه 64 نفر و تعداد نمونه با استفاده از جدول حجم نمونه‌ی مورگان و کرجسای 44 نفر مشخص شد. در ای ...

در فصل دوم به تعاریف و تحلیل نظری و ارائه شاخص‌های انجمن علمی پرداخته شد. بررسی کوتاه تاریخ تشکیل و سر تحول انجمنهای علمی در کشورهای پیشرفته صنعتی، محتوای فصل سوم را تشکیل می‌دهد. در فصل چهارم تاریخ تشکیل و سیر تحول انجمنهای علمی در ایران را مورد بررسی قرار می‌گیرد و در فصل پنجم در حد امکانات و اطلاعات به بررسی میزان فعالیت انجمنهای علمی در ایران براساس وظایف آنها پرداخته شده. فصل ششم به بررسی موانع و مشکلات انجمنهای علمی در ایران اختصاص یافته و در فصل هفتم، براساس شناخت موان ...
نمایه ها:
ایران | 

بررسی عملکرد انجمن های علمی درنظام علمی و تحقیقاتی کشور موضوع اصلی این مقاله است. منظور از انجمن علمی نوعی نهاد مستقل است که از به هم پیوستن یا اجتماع آگاهانه و داوطلبانه ی اصحاب یک رشته ی علمی پدید می آید تا از طریق تعامل آزاد ، خردمندانه و به دور از سلطه ، بتواند بین صاحبان هر تخصص زمینه ی لازم را برای پیشبرد علم و تنظیم و ترویج اصول و قواعد عمل جمعی یا اخلاق کار و فعالیت و پیوند علم و عمل در آن رشته ی علمی فراهم نماید . هدف این مقاله تشریح فرایند تاریخی تحول نهاد های مستق ...
نمایه ها:

انجمن های علمی از جمله نهادهای جامعه مدنی هستند که نقش موثری در تولید دانش و دستیابی به توسعه علمی دارند. در واقع انجمنهای علمی زیر بنای اصلی نهادهای مستقلی را تشکیل می دهند که اغلب آنها فراتر از حد و مرز سیاسی، نژادی ، قومی ، مذهبی، جنسی و غیره، بر اساس ضرورتهای جهان دموکراسی و تقویت همبستگی های معنوی بشر، پدید آمده اند و فضای مناسبی را برای آزاد اندیشی و استقرار فرهنگ گفت و گو در راستای بسط و تحکیم جامعه مدنی حول محور خردورزی، تعهد، وفاق ، آزادی و عدالت به ارمغان آورده اند. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

انجمنهای علمی نقش فزاینده ای را در حمایت از دانش پژوهی و متخصصان ایفا کرده اند. یک نهاد علمی زمانی به طور اثر بخش اداره می شود که از استقلال مناسبی برخوردار باشد. همچنین، با بهره مندی صاحب نظران از آزادی علمی و مشارکت آنها در امور دانشگاه است که با ارزش ترین اندیشه ها به منصه ظهور می رسد. اما نفوذ سیاستهای دیوانسالاری دولتی به آموزش عالی، استقلال دانشگاهی، آزادی علمی و تصمیم گیری جمعی را محدود کرد. این موضوع منجر به سوق دادن برخی از فعالیتهای تخصصی به درون انجمنهای علمی گردید ...

یکی از ویژگیهای اساسی جامعه مدنی ، حضور پر رونق نهاد ها و تشکلهای علمی و فرهنگی خود انگیخته است ، نهادهایی که بتوانند در کنار دولت ، تمام ظرفیتهای علمی و فرهنگی موجود جامعه را پوشش و ارتقا دهند انجمنهای علمی و پژوهشی نمونه ای روشن از مصادیق نهادهای مدنی است در نوشته حاضر پس از بیان سابقه انجمنهای علمی در جهان و ایران تلاش شده است با بهره گیری از رویکرد کارکرد گرایی به تبیین نقش و آثار این نهاد ها پرداخته شود بدیهی است این چارچوب نظری می تواند زمینه و مقدمه ای را برای تحقیقات ...

در عرصه سیاستگذاری های دولتی شبکه های تصمیم گیری از مفاهیم جدیدی است که درچارچوب تحولات مدیریت نوین وحکومتداری مطرح بوده و بیانگر رابطه میان نهادهای جامعه مدنی با دولت است از آنجا که مفهوم انجمنهای علمی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده شبکه های سیاستگذاری برای سیاستگذاران ایران در ابهام است و دراین پژوهش تلاش گردیده نقش این نهاد علمی را در بهبود کیفیت تصمیم گیری های دولت بررسی نماید به این منظور محقق با استفاده از روش تحقیق پیمایش ترکیبی ابتدا از طریق توزیع پرسشنامه اطلاعاتی ...