عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي تاثير افزايش مشاركت انجمن اوليا و مربيان در فعاليت هاي مدرسه بر تحقق اهداف آموزشي و تربيتي دانش آموزان در مدارس راهنمايي شهر پاكدشت است كه به بررسي ميزان تاثيرات انجمن اوليا و مربيان و خانواده ها بر روي تحقق اهداف آموزشي و تربيتي دانش آموزان پرداخته ايم. از اینرو پرسش اصلی تحقيق این است که چگونه وچه عاملی باعث افزایش مشارکت خانواده ویا انجمن اولیاومربیان در فعاليت هاي مدرسه برای تحقق اهداف آموزشی وتربیتی دانش آموزانشان ویا نسل های آینده می شود؟روش ك ...

ارزشیابی از فعالیت های آموزشی و پرورشی انجمنهای اولیا ومربیان به یقین یکی از راهبردهای ارتقا کیفی و کمی برنامه های سازمانی، تجزیه و تحلیل، بررسی و ارزشیابی از فعالیتها و عملکرد مجریان برنامه هاست. علمای تعلیم و تربیت از ارزشیابی تعاریف گوناگونی ارائه داده اند که یکی از مهمترین آنها عبارت است از: جمع آوری اطلاعات و استفاده از آنها برای تصمیم گیری تا به وسیله آن اطلاعات بتوان درباره ارزش یک چیز یا پدیده قضاوت کرد. این تحقیق درصدد آن است که با استفاده از نظرات مدیران-نماینده معل ...

هدف عمده پژوهش بررسی نگرش والدین و معلمان در باب اثر بخشی عملکرد انجمن اولیا و مربیان مدارس دولتی مناطق شهری شیراز است . نگرش در این باب بوسیله مقیاس نگرش که توسط محقق تهیه شده است ارزیابی شد پاسخگویان 34 گویه درمورد عملکرد انجمن اولیا و مربیان را بر روی یک طیف 5 نقطه‌ای لیکرت ارزیابی کردند. روائی مقیاس از طریق محاسبه ضریب همبستگی هر گویه یا مجموع گویه‌ها تعیین شد. پایائی (بازآزمائی)مقیاس 82 درصد و پایائی از طریق بکار گرفتن ضریب آلفا 97 درصد بدست آمد. در بخش نهائی تحقیق نگرش ...

این تحقیق به بررسی فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان در کشورهای ایران، مالزی و ژاپن جهت ارائه راهکار مطلوب پرداخته است. این تحقیق از نوع تطبیقی توصیفی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل اینترنت، منابع کتابخانه‌ای، مقالات و پایان‌نامه‌های موجود در مورد موضوع تحقیق می‌باشد. روش تحقیق با بهره‌گیری از روش بردی که شامل چهار مرحله می‌باشد صورت گرفته است (توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه). عزم جدی در تعلیم و تربیت فرزندان لازمه تربیت نسلی کوشا و متهد است ، در دنیای کنونی که تغییرات ...

اهداف -1 : عمده ترین مسائل و مشکلات انجمن اولیا و مربیان ، علل بوجود آمدن و پیشنهادات سرپرستان جهت رفع این مشکلات -2 بررسی میزان همکاری اولیا دانش‌آموزان باانجمن -3 عمده ترین مسائل و مشکلات دانش‌آموزان از دید سرپرستان انجمن و علل بوجود آمدن این مشکلات و .... ...

سپاس و ستایش خدایی را که توفیق داد تا در تاریکی نمانیم و روشنایی روز را ببینیم ویاریمان نمود تا راکد نمانیم وزلال وشفاف جاری باشیم تا ساحل سبز زندگی را در نوردیم وبا ترنم باران سرود شکر سر دهیم . در این تحقیق با تاکید بر دیدگاه اعضای انجمن اولیا و مربیان ، رابطه مدیریت مشارکتی واثر بخشی انجمن اولیا ومربیان در سازمان آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری کلیه اعضای انجمن اولیاء و مربیان مدارس ناحیه یک شیراز بودکه تعداد این افراد حدود 310نفر است .با ا ...

در تحقیق حاضر که با توجه به اهمیت ارتباط والدین دانش آموزان و میزان مشارکت آنها در پیشبرد اهداف آموزشی، مالی و پرورشی مدارس، به بررسی اثر بخشی فعالیتهای انجمن اولیا ومربیان پرداخته شده است تا تاثیر این نهاد را در مسائل مالی، آموزشی و پرورشی ترسیم نماید. بر این اساس با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته که بر اساس متغیرها و فرضیات تحقیق تهیه شده است،نگرش 264 نفر از کارشناسان، مدیران و اولیاء دانش آموزان در ابعاد مالی، پرورشی و آموزشی بررسی گردید. نتای ...

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- زمینه یابی است که با هدف شناسایی چالش ها و راهکارهای ارتقای اثربخشی عملکرد انجمن اولیا و مربیان در مدارس ابتدایی انجام شده است.در این پژوهش 250 نفر مدیر، معلم و اولیای دانش آموزان شهر پلدختر شرکت داشتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که شامل دو بخش (چالش‌ها)22 سوال و (راهکارها) 22سوال و بر اساس طیف لیکرت چهاردرجه ای تدوین و جهت گردآوری داده ها توسط مدیر، معلم و اولیا تکمیل گردید. برای تعیین تعداد عامل های پرسش نامه از تح ...