عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي تاثير افزايش مشاركت انجمن اوليا و مربيان در فعاليت هاي مدرسه بر تحقق اهداف آموزشي و تربيتي دانش آموزان در مدارس راهنمايي شهر پاكدشت است كه به بررسي ميزان تاثيرات انجمن اوليا و مربيان و خانواده ها بر روي تحقق اهداف آموزشي و تربيتي دانش آموزان پرداخته ايم. از اینرو پرسش اصلی تحقيق این است که چگونه وچه عاملی باعث افزایش مشارکت خانواده ویا انجمن اولیاومربیان در فعاليت هاي مدرسه برای تحقق اهداف آموزشی وتربیتی دانش آموزانشان ویا نسل های آینده می شود؟روش ك ...

ارزشیابی از فعالیت های آموزشی و پرورشی انجمنهای اولیا ومربیان به یقین یکی از راهبردهای ارتقا کیفی و کمی برنامه های سازمانی، تجزیه و تحلیل، بررسی و ارزشیابی از فعالیتها و عملکرد مجریان برنامه هاست. علمای تعلیم و تربیت از ارزشیابی تعاریف گوناگونی ارائه داده اند که یکی از مهمترین آنها عبارت است از: جمع آوری اطلاعات و استفاده از آنها برای تصمیم گیری تا به وسیله آن اطلاعات بتوان درباره ارزش یک چیز یا پدیده قضاوت کرد. این تحقیق درصدد آن است که با استفاده از نظرات مدیران-نماینده معل ...

هدف عمده پژوهش بررسی نگرش والدین و معلمان در باب اثر بخشی عملکرد انجمن اولیا و مربیان مدارس دولتی مناطق شهری شیراز است . نگرش در این باب بوسیله مقیاس نگرش که توسط محقق تهیه شده است ارزیابی شد پاسخگویان 34 گویه درمورد عملکرد انجمن اولیا و مربیان را بر روی یک طیف 5 نقطه‌ای لیکرت ارزیابی کردند. روائی مقیاس از طریق محاسبه ضریب همبستگی هر گویه یا مجموع گویه‌ها تعیین شد. پایائی (بازآزمائی)مقیاس 82 درصد و پایائی از طریق بکار گرفتن ضریب آلفا 97 درصد بدست آمد. در بخش نهائی تحقیق نگرش ...

این تحقیق به بررسی فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان در کشورهای ایران، مالزی و ژاپن جهت ارائه راهکار مطلوب پرداخته است. این تحقیق از نوع تطبیقی توصیفی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل اینترنت، منابع کتابخانه‌ای، مقالات و پایان‌نامه‌های موجود در مورد موضوع تحقیق می‌باشد. روش تحقیق با بهره‌گیری از روش بردی که شامل چهار مرحله می‌باشد صورت گرفته است (توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه). عزم جدی در تعلیم و تربیت فرزندان لازمه تربیت نسلی کوشا و متهد است ، در دنیای کنونی که تغییرات ...

این پژوهش با هدف بررسی نگرش مدیران و معلمان نسبت به عملکرد انجمنهایاولیاءومربیانو رابطه آن با جو مدرسه در مدارس ابتدایی شهرستانبهمئی صورت گرفت. از میان کارکنان آموزش و پرورش که در سال تحصیلی 1394-1393 مشغول به کار بودند تعداد 254 نفر بر اساس جدول مورگان و کرجسی به عنوان نمونه انتخاب گردید. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت موضوع، روش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. از دو پرسشنامه عملکرد انجمن اولیا و مربیان و پرسشنامه جوسازمانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نگرش اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر کازرون نسبت به اثربخشی عملکرد انجمن اولیا و مربیان می باشد . جامعه آماری کلیه اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر کازرون بوده است . ...
 
اهداف -1 : عمده ترین مسائل و مشکلات انجمن اولیا و مربیان ، علل بوجود آمدن و پیشنهادات سرپرستان جهت رفع این مشکلات -2 بررسی میزان همکاری اولیا دانش‌آموزان باانجمن -3 عمده ترین مسائل و مشکلات دانش‌آموزان از دید سرپرستان انجمن و علل بوجود آمدن این مشکلات و .... ...