عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

-1 میانگین درصد پاسخ هر سه گروه(مدیران، اولیاء و اعضاء انجمنهای اولیاء و مربیان) در ارتباط با موفقیت انجمن اولیاء و مربیان در زمینهء پیشبرد و بهبود آموزش و پرورش مدرسه 42/2 درصد از آنها موافق بودند که انجمن در این زمینه موفق بودند. -2 انجمن اولیاء و مربیان در زمینه‌هایی مانند: تشکیل جلسات با اولیاء و معلمین، کمک به تجهیز کتابخانهء مدرسه و برگزاری مراسم مذهبی بیشتر موفق بوده است . -3 میانگین درصد پاسخ هر سه گروه(مدیران، اولیاء و اعضاء انجمنهای اولیاء و مربیان) در ارتباط با موف ...

اطلاعات حاصل از تحقیق نشان می‌دهد. علل و عواملی در نحوه برقراری ارتباط اولیاء با مدارس وجود دارد که با تقویت بخشی از عوامل و یا حذف بخش دیگری از موارد، می‌توان اربتاط اولیاء با مدرسه را افزایش داد که به اختصار در ذیل ذگر گردیده است -1 نقش اعضای انجمن اولیاء یعنی با تقوی بودن و مورد اعتماد بودن اعضاء عامل مهم و موثری در ایجاد ارتباط اولیاء با مدرسه در جهت رفع مشکلات آموزشی و پرورشی مدارس است بطوریکه در حد 96 درصد اولیاء 97/3 درصد مدیران تاثیر نقش اعضاء را در ارتباط با مدرسه مث ...

انجمن اولیاء و مربیان، یکی از مولفه های اساسی نظام آموزشی و رشته پیوند بین دونهاد خانه و مدرسه است. این گونه تصور می شود که انجمن اولیاء و مربیان یکی از عوامل موثر در بهبود کیفیت روابط این دونهاد است. این تحقیق به بررسی فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان در کشورهای هند،استرالیا و ایران جهت ارائه راهکار مطلوب و استفاده از تجارب و تدابیر مفید این کشورها در حیطه فعالیت ها و منابع مالی انجمن ها در کشور ایران به صورت تطبیقی پرداخته است. هدف کلی تحقیق:"تحلیل فعالیت های انجمن اولیاء ...

چکیده ندارد.

هدف از پژوهش حاضر " بررسی نقش انجمن اولیاء و مربیان در بهبود فرآیند آموزشی و پرورشی از دیدگاه اولیاء و مربیان در مدارس راهنمایی دخترانه (مطالعه موردی:منطقه 15 شهر تهران)" می باشد. جامعه آماری این پژوهش ، مربیان دوره راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران و اولیا دانش آموزان این دوره می باشند که نمونه آماری این پژوهش مجموعا 200 نفر (100 نفر مربی و 100 نفر ولی ) بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. نتایج ا ...

هدف عمده پژوهش بررسی نگرش والدین و معلمان در باب اثربخشی عملکرد انجمن اولیاء و مربیان مدارس دولتی مناطق شهری شیراز است نگرش در این باب بوسیله مقیاس نگرش که توسط محقق تهیه شده است ارزیابی شد پاسخگویان 34 گویه در مورد عملکرد انجمن اولیاء و مربیان را بر روی یک طیف 5 نقطه‌ای لیکرت ارزیابی کردند. روائی مقیاس از طریق محاسبه ضریب همبستگی هر گویه با مجموع گویه‌ها تعیین شد. پایائی (بازآزمائی) مقایس 82 درصد و پایائی از طریق بکارگرفتن ضریب آلفا 97 درصد بدست آمد. در بخش نهائی تحقیق نگرش ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش فعالیت‌های انجمن اولیاء و مربیان در پیشرفت دانش‌آموزان است . روش پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده است . جامعه آماری را 2 آموزشگاه هر منطقه تشکیل می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که همبستگی میان میزان پیشرفت تحصیلی و متغیرهای مختلف آزمون مثبت بوده، میان پیشرفت تحصیلی با فعالیت انجمن در زمینه ایجاد آزمایشگاه همبستگی مثبت وجود دارد. میان تشکیل کلاس‌های آموزش خانواده و ایجاد و تقویت کتابخانه با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌داری وجود دارد. ...

طبق یافته‌های بدست آمده از پژوهش حاضر بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و فعالیت انجمن در زمینه ایجاد آزمایشگاه و کارگاه با 0/01 احتمال همبستگی مثبت و معنی‌داری مشاهده شده است و همبستگی بدست آمده مقدار 4227 درصد است . طبق میانگین بدست آمده در مورد میزان تشکیل جلسات انجمن در گروه فعال بیشتر از گروه غیرفعال بوده است . هم‌چنین میزان تشکیل کلاسهای آموزش خانواده در گروه فعال بیشتر از گروه غیرفعال بوده است و نحوه ایجاد کتابخانه در گروه فعال بیشتر از گروه غیرفعال بوده است و نحوه اشتراک ...

خانواده نگرش زندگی کردن را به افراد می‌آموزد و پایگاه هویت اجتماعی و شخصیتی اعضای خود می‌باشد. بعضی از خانواده‌ها به اعضای خود همبستگی و یکدلی را می‌آموزند، بعضی سرکشی و طغیان را و برخی مسئولیت گروهی را مدنظر قرار می‌دهند. با وجود تمامی ارتباطات سالمی که می‌تواند در چارچوب نظام خانواده وجود داشته باشد، زمانی فرا می‌رسد که روابط خانوادگی دچار نوسانات و مشکلات خانوادگی می‌گردد و اعضای خانواده بنا به دلایلی نسبت به یکدیگر رابطه سالم و درستی را برقرار نمی‌کنند، و همین مسائل پایه‌ ...