عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 99

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانش آموزان با ورود به هر موقعیت جدید آموزشی بر اساس تجارب و دانش قبلی شان دارای مجموعه ای از تصورات هستند.آن دسته از تصورات که با اصول علمی پذیرفته شده متفاوت بوده یا در تناقض باشد و فراگیران بوسیله ی آن ها قادر به توضیح درست پدیده های علمی نباشد،کج فهمی نامیده می شود. هر چه اطلاعات معلمان در مورد کج فهمی های دانش آموزان بیشتر باشد بهتر می توانند آنها را برای یادگیری معنی دار مهیا سازند لذا شناسایی این کج فهمی ها بسیار ضروری است. مطالعات نشان داده است که فراگیران در سنین مخ ...

انتقال حرارت گاز-جامد کاربرد زیادی در پارهای از مسایل مهندسی دارد به عنوان نمونه به کوره های ذغال سنگ جریان خشک کن های پاششی آلودگی هوا بسترهای شناور اشاره می شود لذا این زمینه نیازمند مطالعات نظری و تجربی بیشتری است. در این پژوهش به بررسی تجربی انتقال حرارت گاز-جامد پرداخته شده است در واقع در این تحقیق سعی شده است با ساخت یک دسگاه آزمایشگاهی دارای جریان گاز-جامد به بررسی پارامترهای موثر در انتقال حرارت گاز =-جامد با دیوراه آدیاباتیک پرداخته می شود. دستگاه آزمایشگاهی به گون ...

در تحقیق آزمایشگاهی حاضر رفتار انتقال حارت نانوسیالات آب/اکسید آلومینیوم و آب/دی اکسید تیتانیوم در مبدل حرارتی پوسته و لوله برای طیف وسیعی از غلظت حجمی ذرات ودبی نانوسیال مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب کلی انتقال حرارت، نتایج بیانگر بهبو شاخص های حرارتی با افزودن نانو ذرات به سیال پایه می باشد. برای هر دو نانو سیال غلظت حجم بهینه ای وجود دارد که بیشترین افزایش انتقال حرارت نسبت به آب در آن مشاهده می شود. غلظت بهینه برای نانو سیال آب/اکسید آلومینیوم 5/0? و برای نانو سیال آب/د ...

در این پایان نامه شبکه های عصبی مصنوعی برای تخمین ضریب هدایت حرارتی، به عنوان یکی از خواص ترموفیزیکی، در مسائل هدایت حرارتی استفاده شده است. در انتقال حرارت هدایتی دو نوع مسأله وجود دارد: مسأله مستقیم و مسأله وارون. هدف اصلی مسأله مستقیم عبارت است از محاسبه میدان دمایی در ماده هنگامی که تمامی خصوصیات مشخصه اعم از شرایط مرزی، شرط اولیه و خواص ترموفیزیکی ماده معلوم باشند. در حالی که هدف مسأله وارون تخمین یک یا چند مورد از خصوصیات مشخصه فوق الذکر، با معلوم بودن دماهای اندازه گیر ...

مبدل‌های حرارتی از وسایلی هستند که کاربرد وسیعی در صنعت دارند. افزایش ضریب انتقال حرارتی در مبدل‌ها از موضوعاتی است که مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. در این پژوهش اثر قرار گرفتن ملحقات هندسی در جریان در لوله‌ای با دمای دیواره ثابت با جریان عبوری آب مورد بررسی قرار گرفته است.ملحقات مورد استفاده در دو حالت حلقوی و توپر به اشکال مربع، مستطیل، دایره و بیضی مورد آزمایش قرار گرفته‌اند.بازه رینولدز مورد استفاده بین 3000 تا 9000 است.همچنین در آزمایش‌های صورت گرفته تاثیر چرخش ...

در این پایان نامه هدف بدست آوردن شرایط مرزی روی دیواره لوله های حاوی سیالات بر اساس اندازه گیری میدان دمایی داخل جریان سیال می باشد. فهم کامل از ارتباط بین شرایط مرزی حاکم و میدان دمایی حاصل از آن کلید اصلی در طراحی حرارتی لوله ها می باشد. در فصل دوم کارهایی که تاکنون در زمینه مسائل معکوس در انتقال حرارت جابجایی داخل لوله انجام شده اند و روشهای بکار رفته برای حل آنها در این فصل بیان می شوند. آشنایی با کلیات مسائل انتقال حرارت معکوس و مفاهیم آنها،‌رهیافت ها و روشهای حل بکار رف ...
 
انتقال حرارت تابشی در تجهیزات صنعتی نظیر کوره ها، بویلرها، مبدل های حرارتی دما بالا و عملیات حرارتی سهم قابل توجهی از میزان انتقال حرارت کلی را به خود اختصاص می دهد. با توجه به حضور گازهای گرم جاذب و ناشر تابش در این تجهیزات و پیچیدگی خواص تابشی گازها نیاز به استفاده از یک روش دقیق و در عین حال سریع برای مدل سازی خواص گازها مشهود است. علاوه بر این حل مسایل تابش در محیط فعال، نیازمند حل معادله انتقال تابشی می باشد که یک معادله انتگرالی دیفرانسیلی است. در این پایان نامه معادل ...

دما و رطوبت نقش مهمی را در خصوصیات کیفی پنیر از جمله بار میکروبی , خصوصیات بافتی و ارگانولپتیک بازی می کنند .تحقیق حاضر شامل مدل سازی خصوصیات ترموفیزیکی و در ادامه شبیه سازی و معتبر سازی انتقال حرارت و پیش بینی پروفیل های دما در حین آب نمک گذاری در پنیر تهیه شده به روش اولترافیلتراسیون می باشد . خصوصیات ترموفیزیکی شامل: هدایت حرارتی، گرمای ویژه، دانسیته و فعالیت آبی پنیر اندازه گیری گردید. سپس معادلات ریاضی برای توصیف ویژگیهای مذکور به عنوان تابعی از دما و ترکیب شیم ...