عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این نوشتار، الگوهای مختلف برای پیشنهاد شیوه ی اکتساب فنّاوری معرفی شده اند و در نهایت الگویی توسعه یافته از روش » فورد « با کمی تغییر و اصلاح ارائه می شود . با استفاده از این الگوریتم، که متناسب با شرایط خاص کشور ایران و خصوصاً صنایع دفاعی تدوین شده، می توان پیشنهادهای اولیه ای را در مورد شیوه ی مناسب اکتساب فنّاوری های مختلف ارائه کرد ...

ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان و صادر کنندگان منابع نفت وگاز جهان شناخته می شود. اما متاسفانه صنایع نفت وگاز آن،همانند اکثر کشورهای در حال توسعه وابسته به دانش فنی شرکت های فراملی خارجی است. مهمترین راه پیش رو در جهت خودکفایی و افزایش توان فنی داخلی ، انتقال دانش فنی از شرکت های فراملی متخصص در صنعت نفت و گاز به صنایع داخل است. می دانیم که دانش فنی مهمترین سرمایه و مزیت رقابتی شرکت های فراملی بوده و دستیابی به آن نیازمند اتخاذ تدابیر و راهکارهای اقتصادی ،‌فنی ، مدیری ...
      
یکی ازاهداف توسعه اقتصادی، رشد و توسعه انسانی است. فرآیند توسعه اقتصادی را می توان به مثابه فرآیند گسترش قابلیت های افراد دانست.افزایش قابلیت های افراد اغلب مستلزم تحول تکنولوژی ها، نهادها و ارزش های اجتماعی می باشد که این امر به نوبه خود منجر به رشداقتصادی خواهدشد.هرچند رشد اقتصادی مقوله ای جدا از افزایش قابلیت هاست، ولی این دو با هم مرتبط هستند. هرکشوری برای رسیدن به سطح بالای توسعه انسانی نیازمند رشداقتصادی و برای رسیدن به رشداقتصادی،نیازمندارتقاء قابلیت های شهروندان خود ...