عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 100

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مقابله با جهان اقتصادی یکپارچه شونده که با توسعه سریع علم و ‏تکنولوژی تغییرات اساسی اتفاق می افتد باید اهمیت زیادی به انتقال تکنولوژی به منظور ارتقا اقتصادی ‏قائل شویم. برای شرکت های تجاری کسب تکنولوژی های نوآورانه می تواند منبع موفقیت بلند مدت ‏شرکت ها باشد. یک بنگاه می تواند از طریق انتقال تکنولوژی سهم بازارش در آن صنعت را شکل دهد و ‏تکنولوژی اش را توسعه دهد.‏ در این پژوهش با استفاده از ادبیات موجود در زمینه انتقال تکنولوژی و بر اساس روش تحلیل پوششی شبکه ای داده‌ها ، م ...

در دهه هاي اخير، جهان شاهد پيشرفت سريع فناوري به ويژه در حوزه ي فن آوري اطلاعات و ارتباطات بوده است . يكي از كاربردهاي اين فناوري، بهره گيري از آن در آموزش و يادگيري است. با توجه به لزوم همراه شدن با تحولات جهاني، پرداختن به مسايل مرتبط با كاربرد فناوري در آموزش و يادگيري ضروري مي نمايد . این پژوهش با هدف بررسی بکارگیری فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و غیر هوشمند انجام شده است.روش تحقیق حاضر ، به دو روش همبستگی و نگرش سنجی می باشد. جامعه کل آماری این ...

انتقال فناوری، خصوصا در صنایع فناوری محور که فناوری نقش مهمی در رقابت پذیری آنها دارد، عموماً یکی از مهم ترین اجزای جهت گیری استراتژیک شرکت ها به شمار می رود. شرکت ها باید با توجه به شرایط محیط داخلی، محیط خارجی و با توجه به اهداف و استراتژی های خود و همچنین با در نظر گرفتن عوامل تأثیر گذار بر انتقال فناوری یکی از کانال ها و روش های انتقال فناوری را انتخاب نمایند. چرا که بکارگیری فناوری های غیرمتناسب و نامنطبق با شرایط میزبان و خواسته های مشتریان، مفید نبوده و با چالش ...

بشر امروزی نیازی انکارناپذیر به دانش و فناوری دارد؛ اما بسترهای لازم برای کسب این فناوری‌ها در تمام کشورها یکسان نیست، در بعضی از کشورها روند پیشرفت و توسعه چنان با شتاب صورت پذیرفته است که زمینه لازم برای ایجاد و انتقال دستاوردهای آنان فراهم گردیده؛ اما در بعضی دیگر از کشورها این بستر فراهم نیست و آن‌ها چاره‌ای جز انتقال دانش و فناوری از کشورهای صاحب آن را ندارند. کشورهای نیازمند بر اساس برخی حقوق انسانی حاکم همچون حقوق بشر، حق توسعه، حقوق همبستگی نیازمندی‌های خود را از کشور ...

پیش‌نیاز سیاست‌گذاری موفق فناوری در کشورهای درحال‌توسعه، درک ماهیت و روند تغییر فنی است. کشورهای درحال‌توسعه به دلیل ظرفیت نوآوری محدود، متکی برجذب فناوری وارداتی و بهبود تدریجی آن هستند. انتقال فناوری، زمانی فرصت مناسب برای یادگیری فناورانه فراهم می‌آورد که با تلاش های نظام مند برای تقویت قابلیت های فناورانه بومی همراه باشد. مطالعات گسترده این حوزه، جنبه‌های مختلفی از یادگیری را موردبررسی قرار داده اما ارایه نظام مند که یادگیری فناورانه را ارزیابی نماید تا حد زیادی مغفول مان ...

پژوهش حاضر به تاثیر مدیریت دانش بر ایجاد مزیت انتقال فناوری از طریق نقش میانجی قابلیت نوآوری در شرکت شهاب خودرو می پردازد.روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی میباشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ، کلیه ،مدیران،کارکنان، وکارشناسان مربوطه در شرکت شهاب خودرومی‌باشد.حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 217 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می‌باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه ب ...

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت با استفاده از تکنیک AHP در دانشگاه صنعتی شیراز انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی- توصیفی بوده و جامعه آماری آن کلیه اعضای محترم هیات علمی و اساتید دانشگاه صنعتی شیراز به تعداد 67 نفر می باشند. بنا به اهمیت موضوع و محدود بودن جامعه آماری در این پژوهش از روش سرشماری استفاده شد. چارچوب مفهومی پژوهش با نگاهی به مدل سه شاخگی، در سه گروه عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل محیطی یا زمینه ا ...

عنوان تحقیق حاضر اندازه‌گیری میزان اثربخشی به کارگیری فناوری اطلاعات در توسعه مدیریت دانش شرکت‌های بیمه است. هدف اصلی تحقیق اندازه‌گیری میزان اثربخشی به کارگیری فناوری اطلاعات در توسعه مدیریت دانش شرکت‌های بیمه است. در این پژوهش کاربرد IT و اثر بخشی IT به عنوان متغیر مستقل و عناصر مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‌اند. اثر بخشی فناوری اطلاعات بر اساس مدل ارائه شده توسط موساک، اندازه‌گیری شده است که در آن کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت محصول، محرک اولیه در کلیه ...

يكي از منظرهاي نسبتاً نو در زمينه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات كه توجه برنامه‌ريزان اين حوزه را به خود معطوف نموده است، اشاعه‌ي اين فناوري نوين و كاربردهاي آن در روستاها و مشاركت جوامع روستايي در روند تغييرات سريع جهاني است. در ايران نیز برای ایجاد زمینه ارائه خدمات دولتی و سایر خدمات ضروری مورد نیاز جوامع روستایی از جمله خدمات مالی و بانکی، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات مکلف به راه‌اندازی ده هزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهايي با بيش از 50 خانوار که به تلفن نی ...