عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه چندزبانه بودن اشخاص و یا یک جامعه زبانی موجب افزایش علاقه افراد در حیطه-هایی چون یادگیری زبان سوم شده است. در این خصوص، نظریه بهینگی که یکی از جدیدترین مدل‌های آواشناسی است، جایگزین مدل‌های گشتاری پیشین شده؛ اما در زمینه یادگیری آواشناسی زبان سوم چندان به‌کار گرفته نشده است. هدف از این پژوهش بررسی بهینگی یادگیری ساختار آخر هجای زبان فرانسه (زبان سوم) توسط فارسی زبانان (زبان اول) انگلیسی زبان (زبان دوم) می باشد. علاوه بر این، تحقیق حاضر به بررسی انتقال خوشه‌های صامت پای ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه‌ای بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت‌های پاس بسکتبال بوده است. بدین منظور، 45 آزمودنی (سه گروه 15 نفری) از میان دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز(N= 120) انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه تمرین مسدود، تصادفی و افزایشی تقسیم شدند. این تحقیق شامل چهار مرحله پیش آزمون، پس آزمون، یادداری و انتقال بود. تکلیف مورد نظر در این تحقیق شامل سه نوع پاس بسکتبال (پاس دو دست داخل سینه، دو دست بالای سر و یک دست از پهلو) ...

گسترش ساختمان سازی موجب ایجاد قراردادهای مربوط به ساخت وسازوانتقال آپارتمان گردیده که بنا بر ماهیت شناسی حقوقی و انتزاع از عرف عملی و رویه فعلی عرف و عادت که منشاء ایجاد قراردادهای مختلف بوده و قانونگذار را به دنبال خود می کشاند،اقسام مختلفی دارد که در تمامی آنها ماهیت و جوهر قرارداد ایجاد تعهد بوده و آن را در قالب مقاطعه کاری قرار می دهد. دیدگاه لایحه پیش فروش ساختمان نیز همین گونه است. نظر مشهورقرارداد را عقد بیع می داند که به دلیل عدم وجود مبیع در هنگام قرارداد چنین نظری ص ...

عملکرد حرکتی و بهینه سازی آن یکی از مهم‌ترین اهداف متخصصین علوم ورزشی و مطالعات آنها میباشد و از طرفی بسیاری از ورزش‌ها به بینایی و مهارت‌های خاص بینایی نیاز دارند. مهارت‌‌های بینایی بر عملکرد ورزشی و اکتساب مهارت‌های حرکتی تاثیر دارد، که می‌تواند با تمرین بهبود یابد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی 6 هفته تمرین بینایی و مهارتی بر مهارت های بینایی و عملکرد، یادداری و انتقال سرویس کوتاه بک هند بدمینتون بود. تعداد 20 دانشجوی دختر 18 تا 22 ساله‌ی شرکت‌کننده در تحقیق به‌صورت تصادفی به د ...

پس از ارائه تعریف از تغییر تعامل خواندن به مقاله 264 ، قانون اساسی ما آن را فرض کنید به عنوان یکی از راه های به پایان تعامل و قوانین آن در ماده 292 ذکر شده و 293 برای شناسایی تعامل می توان گفت : این یک قرارداد است که توسط آن تعامل لغو و به جای یکی از جدید . این عمل که نیاز به انقضای یک تعامل و ارائه جدید است . آن را مانند یک قرارداد است . انتقال گروه های قانونی است که باعث می شود بدهکار قادر به انتقال / تعامل خود را به کسی دیگری را بدون هر گونه تغییر در بدهی. Siyagh شامل موار ...

از آن جایی که تحقق تجربی هر پروتکل موثر در حوزه‌ی ارتباطات و محاسبات کوانتومی، بستگی به انتقال مطمئن یک حالت کوانتومی نوعی از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر از طریق یک کانال کوانتومی با کیفیت دارد، بنابراین کار انتقال همدوس حالات کوانتومی از طریق قسمت‌های مجزای سیستم در زمینه‌ی اطلاعات و محاسبات کوانتومی از اهمیت زیادی برخوردار است. سیستم کاواک‌های کوانتوم الکترودینامیکی همراه با اتم-ها یا نقاط کوانتومی به عنوان اتم‌های مصنوعی که با میدان الکترومغناطیسی کوانتیده برهمکنش دارند، تقریبا ...

هدف از تحقیق حاضر، مقایسه اثر بازخورد به کوشش های بهتر و کوشش های ضعیف تر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت حالت گیری خطی پا در بیماران مبتلا به تصلب چندگانه بود. شرکت کننده های این تحقیق نیمه تجربی 20 زن مبتلا به تصلب چندگانه بودند که به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به طور تصادفی در 2 گروه تجربی بازخورد مثبت و بازخورد منفی و دو گروه جفت شده کنترل قرار گرفتند. تکلیف مورد بررسی حالت گیری خطی پا بود. هر شرکت کننده در پیش آزمون، دوره اکتساب (13 دسته 6 کوششی) و سپس در ...

هدف تحقیق حاضر مقایسه آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم در مراحل مختلف خودتنظیم، شامل ( مرحله دوراندیشی، مرحله عملکرد و مرحله خوداندیشی)؛ بر مراحل اکتساب، یادداری و انتقال مهارت سرویس والیبال بود. شرکت کنندگان 55 دانشجوی دختر دانشگاه یزد با میانگین سنی 03/1±20 سال که واحد تربیت بدنی را در نیم سال اول 95-1394 اخذ کرده بودند به صورت تصادفی به 5 گروه، 3 گروه راهبردهای یادگیری خودتنظیم و 2 گروه کنترل بدون تمرین و با تمرین تقسیم شدند. تکلیف مورد استفاده در این تحقیق، سرویس والیبال ...

هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثر دستورالعملهای کانون توجه بیرونی ودرونی بر اجرا و یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت در سالمندان بود . تعداد 28 سالمند سالم مستقر در سرای سالمندان با دامنه سنی8/20± 69/07 سال در این تحقیق شرکت نمودند و پس از انجام پیش آزمون به صورت تصادفی در دو گروه توجه بیرونی و درونی قرار گرفتند .برای گروه بیرونی ،دستورالعملهای توجه بیرونی با تاکید بر تمرکز بر صفحه دارت داده شد .در گروه توجه درونی ،دستورالعملهای داده شده بر اندام ازمودنی ها تاکید داشت. شرکت ...