عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف از این پژوهش بررسی نقش درصد چربی پنیر (5/1%، 5/2%، 2/3%)، زمان ماندگاری (15، 30، 45 و 60 روز) ، سطوح تلقیح انتروباکتریوفاژMS2 (pfu/ml 106،104،102) در تفکیک ویروس های روده ای در دلمه و آب‌پنیر باقیمانده و ارزیابی روند همبستگی زنده‌مانی ویروس های روده ای در زمان رسیدگی پنیر می‌باشد. همچنین تاثیر پارامترهای میکروبی ( شمارش میکروارگانیسم های مزوفیل) و شیمیایی ( pH، اسیدیته وماده خشک) روی زنده مانی ویروس های روده ای و میزان تبادل ویروس های روده ای بین پنیر و آب نمک نگهد ...