عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت و روند رو به رشد بازار کشورهای آفریقایی و در نتیجه ایجاد فرصت های جدید برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، مطالعه حاضر در نظر دارد تا با بررسی اولویت ورود به بازارهای این قبیل کشورها، مبنای مناسبی را برای تصمیم گیری و برنامه ریزی صادرکنندگان و سیاست گذاران کشورمان فراهم آورد. از این رو در این تحقیق تلاش شده است تا بعنوان یک گام اساسی برای این هدف، به بررسی شاخص های اصلی تاثیرگذار بر صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران برای ورود به بازار کشورهای آفریقایی پرداخته ش ...

امروزه برنامه توسعه صادرات غیر نفتی با توجه به بحران های اقتصادی کشورهای متکی بر درآمدهای نفتی در سرلوحه برنامه های اقتصادی این کشورها قرار گرفته است. به طور نسبی صادرات کالاهای کشاورزی نقش اصلی در تأمین درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی ایفا نموده اند. در این مقاله با استفاده از مدل ریاضی چند مرحله ای روش جدیدی برای حل مساله انتخاب بازار هدف صادراتی با عنایت به عملیاتی ساختن رویکرد کمی در انتخاب بازار هدف ارائه می شود. ابتدا با استفاده از رویکرد تکنیک تصمیم گیری گروهی عوامل موثر ...