عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ضریب انبساط گرمایی هم فشار،α_p تغییر حجم سیستم در برابر تغییر دما را نشان می دهد. و مقدار این کمیت به وسیله نیروهای بین مولکولی و بین اتمی در سطح میکروسکوپی مشخص می شود. در این تحقیق، وابستگی دما و فشار انبساط گرمایی دوازده مایع یونی بر پایه ایمیدازولیم مطالعه شده است.بدین منظور در دامنه گسترده ای از دما و فشارα_p با استفاده از داده های PVT تجربی محاسبه گردید. به طور کلی اکثر مایعات دارای مقادیر مثبتα_p هستند. سیستمهای مورد مطالعه در این تحقیق از این روند عمومی تبعیت می کنند. ...

در این پروژه با استفاده از تداخل سنجی تمام نگاری زمان زنده نحوه تغییرات طول و تغییرات ضریب انبساط گرمایی نسبت به تغییرات دما را مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای این کار از یک روش خاصی در چیدن وسایل روی میز اپتیکی و همچنین از روش ظهور و ثبوت در جا استفاده نموده‌ایم. بعد از ظهور و ثبوت ، بیننده از طریق تمام نگار یک تصویر خواهد دید که ناشی از تصویر بازسازی شده و انعکاس از خود جسم است ، این دو تصویر بر روی هم منطبق هستند. اگر جسم در اثر گرما منبسط شود تصویر ناشی از تمام نگار و جسم ...

در این پایان نامه شبکه کووالان آیزینگ با توزیع وابسته به دمای پیوندهای دوترازه معرفی شده و خواص ترمودینامیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این سیستم برانگیختگی گرمایی پیوندها به صورت ناخالصی عمل می کند. این ناخالصی کاتوره ای و از نوع غیر فریز شده می باشد. با بهره گیری از روش پتانسیل شیمیایی تابع پارش بزرگ سیستم برحسب مدل آیزینگ با شبکه ای مشابه اما بدون ناخالصی بیان می شود. اثر برانگیختگی گرمایی پیوندها در یک بعد و دو بعد مورد مطالعه قرار گرفت. در یک بعد گذار فازی در شبکه ...

موارد استفاده از مومها در دندان پزشکی بسیار وسیع است از جمله در ساختن اینله-کرانها-پروتزهای کامل و پارسیل مورد استفاده قرار می گیرند. مومها جز‏‎ء‎‏ مواد ترموپلاستیک بوده و در اثر گرما و سرما تغییر شکل می دهند. دو خاصیت مهم مومهای بیس پلیت داشتن سیلان مناسب در دماهای مشخص و در حد استاندارد بودن انبساط حرارتی خطی می باشد که در این تحقیق مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند. پس از طراحی و آماده نمودن وسایل مورد نیاز تست ‏‎Pilot‎‏ جهت تعیین حجم نمونه انجام شد و حجم نمونه برای متغیر ...

کاربرد کاشی سرامیکی لعابدار به عنوان پوشش دیوار ازدیرباز در کشورما و دیگر نقاط جهان مرسوم بوده است . در فرایند تولید این کاشی اختلاف ضرایب انبساط حرارتی بدنه و لعاب در مرحله سرمایش از فرایند پخت ، موجب ابجاد تنش پسماند و در نتیجه تاب در محصول نهایی می گردد.وجودتنش پسماند مخرب در قطعه موجب می گردد تا در بسیاری از موارد ترکیب این تنشها با تنش اعمالی حین کاربرد به معیوب شدن قطعه بیانجامد. بنابراین پیش بینی و تخمین این تنشها در طراحی قطعات نو و همچنین بهینه سازی محصولات ضروریست. ...

چکیده ندارد.