عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پژوهش حاضر، یک سیستم برداشت کننده-به-قطعات در سطح پایین در نظر گرفته شده است. در این سیستم، با تکیه بر استراتژی برداشت ناحیه ای گسسته، انبارش تصادفی و انبارش طبقه بندی- مبنا براساس شاخص COI و مسیریابی پیمایشی برای نواحی برداشتی در نظر گرفته می شود. ابتدا به ارائه فرمول مسافت دقیق در حالت انبارش تصادفی و مسیریابی پیمایشی و مقایسه آن با حالت تخمینی می پردازیم. در ادبیات برای محاسبه مسافت جمع آوری کننده در چنین سیستمی، تخمین هایی ارائه شده است. در این گزارش، ابتدا رابطه ای بر ...