عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اين پژوهش به منظور بررسي و انجام مطالعات لرزه‌‌خيزي، لرزه‌‌زمين ساخت، تحليل و پهنه بندی خطر زمین لرزه در گسترة شهر تهران، همچنین پهنه بندی خطر زمین لرزه در محدوده مذکور تهيه شده است. این بررسی ها شامل شناسايي و معرفي مهم ترين چشمه‌هاي لرزه‌‌زا، بررسي پيشينة لرزه‌‌خيزي، بررسي ويژگي هاي لرزه‌خيزي گستره مورد مطالعه، برآورد خطر گسلش احتمالي، برآورد پارامترهاي لرزه‌خيزي و ارائه بيشينة مقادير پارامترهاي جنبش نيرومند زمين در شهر تهران به منظور مقاوم سازي سازه‌‌هاي شهری در مقابل خطر ...