عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 291

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پائیز سال 1371 مقدار زیادی از انارهای باقیمانده در باغات انار شهرستان ساوه جمع‌آوری و به بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک انتقال داده شد. سریعا تخمهای پارازیت کرم گلوگاه انار موجود در تاج انار و لاروهای داخل میوه انار جمع‌آوری و در انسکتاربوم جهت پرورش زنبور پارازیت تخم (تریکوگرام) و مراحل رشدی کرم گلوگاه انار اقدام شد. پرورش زنبور تریکوگراما در نیمه دوم سال 1371 و ادامه آن در سال 1372 روی میزبان اصلی کرم گلوگاه انار) و میزبان واسطه (بید غلات ) در داخل جعبه‌های مخصوص انجام گرفت ...

دراین پروژه تا حد امکان کلیه ارقام بومی و تجارتی انار کشور جمع‌آوری و ازطریقه ریشه دار کردن قلمه در محل ایستگاه مرکز تحقیقات یزد بمنظور ایجاد کلکسیون ذخائر توارثی انار کشور کشت می گردد.وتعداد ارقام پیش‌بینی شده حدود 600 رقم بوده که طی 5 سال جمع‌آوری و بصورت یک طرح آماری Augmented design چهار بلوک و با چهارشاهد مورد کشت و بررسی قرار خواهندگرفت . ...

به منظور انتخاب بهترین تراکم کاشت برای رقم انار ملس ترش ماده این تحقیق بصورت طرح اسپیلت پلات در 4 تکرار اجرا گردید. عامل اصلی فاصله و عامل فرعی فواصل درختان روی ردیف در نظر گرفته شده است در سال جاری پس از رکوردگیریهای لازم بهترین فاصله بین ردیف 4 بهترین فاصله روی ردیف 2-2/5 تر بوده است . ...

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت در خواص کمی و کیفی انار ملس یزدی در یک آزمایش اسپلیت پلات در سه تکرار و دارای دو فاکتور بوده که عامل اصلی شامل سه فاصله کاشت 6، 5، 4 متر بین ردیفها و عامل فرعی شامل چهار فاصله کاشت 5، 4، 3، 2 متر بین درختان همراه با یک رقم ملس یزدی اجرا گردیده، نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد مربوط به تیمار ‏‎A1B3‎‏ با فاصله 3*4 با عملکرد 713/36 تن در هکتار که در کلاس ‏‎A‎‏ قرار گرفته است بطوریکه ردیفهای کاشت بطرف قبله یا شمال غربی جنوب شرقی باشد. و کمترین عملکر ...

کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zell. (Lep.: Pyralidae مهم‌ترین عامل کاهش کمی و کیفی درختان انار بوده و خسارت آن سبب ریزش گل و میوه انار در ابتدای بهار می‌شود. به انگیزه‌ی بررسی اثر عصاره صمغ آنغوزه و فرومون جنسی طبیعی این آفت بر کنترل آن، این پژوهش در سال‌های 1390-1389 در باغ انار مرکز تحقیقات کشاورزی یزد روی درختان 18 ساله، رقم ملس یزدی در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی انجام شد. بر این اساس، قطعه‌ای به مساحت 4 هکتار انتخاب و 3 بلوک با فاصله 60 متر از یکدیگر و 4 تیمار ...

بیماری هیداتیدوزیس یک عفونت مزمن می باشد که از نظر علوم دامپزشکی و پزشکی دارای اهمیت بوده و به وسیله مرحله لاروی سستود انگلی اکینوکوکوس گرا نو لوزوس ایجاد می شود .بهترین درمان در نظر گرفته برای این بیماری جراحی می باشد. معمولاً قبل از جراحی کیست، مواد اسکولیسیدال به داخل کیست تزریق می شودتا از تشکیل کیست های ثانویه جلوگیری شود. این مطالعه به منظور بررسی تاثیرات پروتواسکولکس کشی عصاره آبی و الکلی گیاه انار روی پروتواسکولکس های کیست هیداتیک در محیط آزمایشگاه انجام شد. برای ...

انار یکی از قدیمی‏ترین میوه‏های شناخته شده و از جمله درختانی است که از دیرباز در ناحیه غرب آسیا و خاورمیانه کشت می‏شده است. بر اساس شواهد تاریخی به نظر می‏رسد که احتمالاً مبدأ پیدایش انار ایران بوده و از این منطقه به سایر نقاط دنیا پراکنده شده است. با توجه به سطح زیرکشت قابل توجه و موقعیت ممتاز ایران به عنوان یکی از بزرگ‏ترین تولیدکنندگان انار در جهان، تعیین خویشاوندی ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ‏های انار برای حفظ تنوع ژنتیکی، شناسایی و انتخاب ژنوتیپ‏های مطلوب در جهت اصلاح انار بسیا ...

ایسکمی- رپرفیوژن از اصلی ترین علل ایجاد آسیب های حاد کلیوی می باشد که بسته به مدت زمان ایسکمی و متعاقب آن رپرفیوژن شرایط پاتولوژیک متفاوتی را القاء می کند (1). فرایندهای ترمیم ، باز تولید ، آپوپتور سلولی ، اتوفاژی و نکروز با هم رخ می دهند اما سرنوشت اندام بسته به این دارد که آیا مرگ سلولی غالب می شود یا تولید مجدد آن (2). پاسخ های کلیوی به آسیب های وارده به آن به صورت نکروز گلومرولی، نکروز سلول های لوله های کلیوی، آپوپتوز سلولی، پرخونی ، خونریزی ، التهاب، فیبروز، ترومبوز و ...
نمایه ها:
انار | 
کلیه | 

با توجه به اهمیت اقتصادی محصول انار در اقتصاد ملی و استعدادهای بالقوه فراوان کشور برای ارتقاء کمی و کیفی این محصول وبا عنایت به رقابت های جهانی در زمینه ی بازار محصولات کشاورزی و پتانسیل بالای محصول انار برای صادرات ، در این تحقیق به بررسی حاشیه های بازاریابی انار در شهرستان شهرضا در اصفهان پرداخته شده است. داده های مورد نیاز بصورت پیمایشی ، تکمیل پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری گردآوری شده است. بر اساس محاسبات صورت گرفته، داده های مورد نیاز از تولید کننده و عوامل بازاریابی، از یک ...