عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر امید به زندگی و بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر تحت پوشش کمیته امداد دانشگاه شهید چمران اهواز بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، همه دانشجویان دختر تحت پوشش کمیته امداد دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 96-95 بود. نمونه‌ی آماری شامل 50 دانشجوی تحت پوشش بود که پایین‌ترین نمرات را در مقیاس امید به زندگی اسنایدر و مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف به دست آوردند که به طور تصادفی به دو گروه 25 نفری (گروه آزمایشی و گروه ک ...

مادران کودکان مبتلا به سرطان علاوه بر بیماری‎های جسمانی، تنش روان شناختی شدیدی را متحمل می‎شوند، به طوری که این تنش در طی زمان افزایش می‏یابد و به شکل خشم و عصبانیت، خواب آلودگی، آزردگی، افسردگی، کناره‎گیری از جامعه و عدم کنترل بر خود، پدیدار می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثربخشی شناخت درمانی معنویت محور بر امید به زندگی، بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به سرطان است.روش پژوهش از نوع کاربردی به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است ...

چکیده تحقیق حاضر به تاثیر مداخله مثبت نگر مبتنی بر روان درمانی در کاهش احساس درماندگی و افزایش امید به زندگی افراد معتاد منطقه 22 تهران در سال 1395 پرداخته است.هدف این پژوهش بررسی تاثیر مداخلات مثبت نگر مبتنی بر روان درمانی بر کاهش احساس درماندگی وافزایش امید به زندگی افراد معتاد است. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری است که در آن، آموزش مداخلات مثبت به افراد معتاد به عنوان «متغیر مستقل» و «امید به زندگی و احساس درماندگی» به عنوان ...

چکیده هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و امید به زندگی معلولین ضایعه نخاعی مرکز صبا شهرستان گنبد بوده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران ضایعه نخاعی که در مرکز معلولین ضایعه نخاعی صبا شهرستان گنبد تشکیل پرونده داده بودند، که جمعا ۵۰ نفر بوده اند که با توجه به معیارهای ورود و خروج، ۳۰ نفر به عنوان نمونه و به صورت در دسترس انتخاب و با گ ...

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اضطراب و امید به زندگی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان مجرد و متاهل بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان مجرد و متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و به تعداد 220 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شده‌اند. ابزار پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه های اضطراب بک، پرسشنامه امیدواری ( امید به زندگی ) میلر و پرسشنامه رضایت از زندگی داینر. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش‌نامه‌‌ها در دو ...

چکیده مراقبتهای بهداشتی یکی از مباحث بسیار مهم توسعه در جهان امروزی و از مهمترین عوامل موثر بر شاخص امید به زندگی در کشورهای مختلف میباشد. سهم هزینههای درمانی و بهداشتی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای توسعه نیافته است. این نکته نشان میدهد، میزان اهمیتی که سلامتی نیروی انسانی در جامعه دارد، با سطح توسعه یافتگی کشورها افزایش مییابد. اکثر کشورهای پردرآمد عضو ) OECD ( بیش از 7 درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای مراقبتهای سلامتی هزینه میکنند، در حالی ...

پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه هوش معنوی با امید به زندگی و خودتنظیمی دردانش آموزان انجام‌شده است. روش تحقیق توصیفی نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر تهران بود. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. متغیرهای پژوهش با استفاده از پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008)، مقیاس امیدواری اشنایدر (1991)، پرسش‌نامه خودتنظیمی بوفارد (1995) موردسنجش قرار گرفتند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ه ...

بانک‌ها نقش مهمی را در توسعه نظام‌های اقتصادی بر عهده دارند. چرا که امروزه، رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایه‌گذاری‌ها به خصوص از طریق سیستم بانکی بستگی پیدا می‌کند. شبکه بانکی با جمع آوری این منابع پراکنده و قرار دادن آن در اختیار سرمایه‌گذاران، زمینه‌های لازم برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. اعتبارات درافزایش اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و بنگاه‌های زودبازده، صنایع کوچک و افزایش ارزش افزوده بخش‌ها تأثیرات مث ...