عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف امکان سنجی توسعه گیاه روناس در استان یزد با رویکرد صادراتی شناخت عوامل صادرات کشت گیاه روناس و عوامل موثر بر تولید این گیاه می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی مورد استفاده قرار می گیرد.جامعه آماری شامل همه کشاورزان استان یزد که به کشت روناس مشغول می باشند که حجم نمونه شامل ۱۰درصد از آن کشاورزان می باشند.نمونه آماری این تحقیق شامل ۴۰ نفر از کشاورزان روناس کار استان یزد می باشد.در این تحقیق از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. بطور کلی نتایج این بررسی نشا ...
نمایه ها:
روناس | 
توسعه |