عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه وجدان کاری و امنیت شغلی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان بیمارستان شهید بقایی اهواز می باشد. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان این بیمارستان که مشتمل بر 500 نفر می باشد و تعداد نمونه 200 نفر انتخاب شده است که شامل 90 نفر مرد و 110 نفر زن که بیشتر پرستار بوده اند می باشد که با استفاده از روش تصادفی ساده از میان کارکنان بخش های مختلف بیمارستان انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه وجدان کاری که ت ...

زمینه: از آنجا که نیروی انسانی از حساس ترین و مهمترین منابع یک سازمان محسوب می شود، امنیت شغلی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند؛ زیرا امنیت شغلی و رضایت شغلی علاوه بر سلامت جسمی و روحی آنها موجب افزایش بازدهی و بهره وری نیروی کار می گردد . هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان امنیت شغلی و بررسی رابطه متقابل امنیت شغلی با عملکرد کارکنان است . مواد و روش ها: روش این پژوهش پیمایشی است و جامعه آماری تحقی ق را کارکن ان س ازمان ت م ین اجتماعی استان مرکزی تشکیل می دهند که در سال ۱۹۳۱ تع ...

هدف از تحقیق حاضر تبیین نقش واسطه ای فرسودگی شغلی در رابطه امنیت شغلی و سلامت روانی معلمان مقطع متوسط شهر مرودشت بوده که با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل 400 نفر از معلمان دوره متوسط شهر مرودشت بوده که 196 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از سه پرسش نامه فرسودگی شغلی مسلش(1986)، سلامت روانی گلدبرگ و هیلر(1979) و امنیت شغلی نیسی و محمودیان(1381) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ه ...

این پژوهش با هدف بررسي رابطه احساس امنیت و شادکامی با بهره وری کارکنان شرکت همپا انرژی شیراز انجام شد. جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت همپا انرزی شیراز به تعداد 200 نفر بودند.طرح تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود.نمونه پژوهش 150 نفر از کارکنان را شامل شدکه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ بهره وری(مدل اچیو) بود که توسط هرسي و بلانچاردوگلداسميت (1994) ساخته شده ، پرسشنامه شادکامی اکسفورد(1987) و پرسشنامه امنیت شغلی ساخته شده توسط بافرانی(1387) ...

هدف پژوهش حاضر بررسي و سنجش ميزان رضايت شغلي كاركنان در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي و عوامل موثر بر آن می باشد. براي انجام پژوهش از روش پيمايشي- كاربردي استفاده شد. گردآوري اطلاعات توسط پرسشنامه انجام گرديد. جامعه آماري پژوهش 180 نفر از كاركنان شاغل در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي بود، كه با استفاده از جدول نمونه گيري تصادفي مورگان، 123 نفر به صورت تصادفي به عنوان نمونه جهت تكميل پرسشنامه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و اس ...

صنعت گردشگری در قرن 21 به عنوان دومین صنعت مهم دنیا محسوب می شود،با توجه به محرز شدن محدودیت ایجاد مشاغل جدید در صنعت نفت و کشاورزی به دلیل نیاز به سرمایه گذاری هنگفت ، گردشگری به دلیل نیاز به سرمایه گذاری اندک و درآمد بالا از جایگاه ویژه ای در دنیا برخوردار وباعث لیجاد مشاغل متنوعی شده است. اما پدیده فصلی بودن یکی از چالش های اصلی مشاغل این صنعت به شمار می آید و به نوعی باعث عدم امنیت شغلی نیروی انسانی این صنعت گردیده است. هدف این پژوهش بررسی اثرات و تبعات فصلی بودن گردشگری ...

امنیت شغلی دارای دو بعد عینی و ذهنی است. بعد عینی به عدم وجود عوامل تهدید کننده در سازمان و بعد ذهنی به احساس و ادراک از نبودن موانعی در جهت اشتغال در حال و آینده اشاره می کند. عوامل فردی، سازمانی و محیطی در تعیین سطح امنیت شغلی بسیار موثرند. امنیت شغلی بسیار زیاد و بسیار کم منجر به عملکرد ضعیف و غیر مولد است و حدی از امنیت شغلی مولد و مناسب خواهد بود که به افزایش عملکرد کمک نماید. در این مقاله انواع راهبردها، برنامه هاو راهکارهایی ارائه می شود که بر کنترل، کاهش و حذف عوامل ت ...

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه‌ی امنیت شغلی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان بخش اداری شرکت ملی حفاری ایران در شهرستان اهواز انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 331 (247 مرد و 84 زن) نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران (اهواز) بود که به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه‌ی امنیت شغلی، عدالت سازمانی و عملکرد شغلی پاسخ دادند. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون، آزمون t گ ...

چکیده: هدف از این پژوهش بررسی نقش میانجی گری امنیت شغلی در رابطه بین فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان کارخانه لبنیاتی رامک بوده و روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان عملیاتی شرکت رامک می باشد و تعداد آنها بالغ بر 390 نفر است که در سال 1391 مشغول به کار بوده اند . که 221 نفر به شیوه تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه امنیت شغلی ، رفتار شهروندی سازما ...