عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حوادث ناشی از کار همواره از مهم‌ترین نگرانی‌های جامعه بشری بوده است. امروزه حوادث ناشى از کار بعد از تصادفات رانندگى به عنوان سومین عامل مرگ‌ومیر در جهان و دومین عامل مرگ‌ومیر در ایران است در سال‌های اخیر حوادث دلخراش زیادی در بندر بوشهر اتفاق افتاده است و این امر نگرانی‌های زیادی را نسبت به ایمنی محوطه عملیاتی بندر به وجود آورده است.. در ایران، به‌جز تحقیقات بسیار محدودی در سطح تحلیل آماری حوادث، بررسی ریشه‌ایِ خاصی انجام نشده است. لذا در راستای افزایش ایمنی بندری،بررسی عوا ...

این پژوهش با هدف بررسي رابطه احساس امنیت و شادکامی با بهره وری کارکنان شرکت همپا انرژی شیراز انجام شد. جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت همپا انرزی شیراز به تعداد 200 نفر بودند.طرح تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود.نمونه پژوهش 150 نفر از کارکنان را شامل شدکه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ بهره وری(مدل اچیو) بود که توسط هرسي و بلانچاردوگلداسميت (1994) ساخته شده ، پرسشنامه شادکامی اکسفورد(1987) و پرسشنامه امنیت شغلی ساخته شده توسط بافرانی(1387) ...

در پژوهش حاضر رابطه بین استرس شغلی و امنیت شغلی با عملکرد کارکنان در اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز در سال 90-1389 بررسی گردید . نمونه آماری این پژوهش به روش سرشماری کل کارکنان به تعداد 100 نفر در نظر گرفته شده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز، پرسشنامه امنیت شغلی و پرسشنامه عملکرد کارکنان ترنیک می باشد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد و از روش های آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ...

موفقیت سازمانها در گرو توجه ویژه به نیروی انسانی میباشد. امنیت شغلی و اضطراب ناشی از آن سلامت روانی کارکنان را تهدید میکند، عدم وجود امنیت شغلی در نهایت فرد را از اثر بخشی و کارائی باز میدارد. با توجه به این مهم تحقیق حاضر با هدف شناسائی وتبیین عوامل موثر بر ارتقاء، امنیت شغلی در گروههای مختلف استخدامی دانشگاه علوم پزشکی آغاز گردید. با توجه به این هدف سوال اصلی فراروی محقق این است که عوامل موثر بر ارتقاء امنیت شغلی پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی کدامند؟ به منظور پاسخگویی به ...

دراين پژوهش با هدف بررسي عوامل مؤثر بر افزايش انگيزش شغلي و ارائه مدل کاربردي براي سنجش آن در کارکنان شهرداري اصفهان، پيشينه انگيزش شغلی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن مصاحبه ساختار يافته ای تدوين شد. نتايج مصاحبه عوامل تقدير، شخصيت ( بعد وجدان)، امنيت شغلی، رفتار اخلاقي، حمايت سازماني ادراک‌شده، عدالت سازماني و کيفيت رهبری را مشخص کرد. 123 نفر از ميان 2047 نفرکارمندان شهرداری اصفهان به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند . ابزار هاي مورد استفاده در اين پژوهش ، پرسشنامه ت ...

پژوهش حاضر در چارچوب يك مدل علّي رابطه جو سازماني، رضايت شغلي، عملكرد شغلي، استرس شغلی و هدف‌گرايي را روی امنیت روانی مورد بررسي قرار داد. در اين مدل ابعاد جو سازماني، هدف‌گرايي و عملكرد و ضايت شغلي و استرس شغلی به عنوان متغير برون‌زاد و امنیت روانی به عنوان متغير درون‌زاد در نظر گرفته شد. شركت كنندگان پژوهش 280 نفر از كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دانشگاه علوم پزشكي شيراز بودند كه بر اساس روش نمونه‌گيري طبقه‌اي با نسبت ثابت انتخاب شدند. به منظور اندازه‌گيري متغيرهاي پژوهش ...

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه‌ی امنیت شغلی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان بخش اداری شرکت ملی حفاری ایران در شهرستان اهواز انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 331 (247 مرد و 84 زن) نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران (اهواز) بود که به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه‌ی امنیت شغلی، عدالت سازمانی و عملکرد شغلی پاسخ دادند. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون، آزمون t گ ...

استرس عکس العمل نامعین انسان است در مقابل فشارو یا واکنش فیزیولوژیک بدن در مقابل هر تغییر,تهدید و فشار بیرونی که تعادل روانی ما را برهمزند(هنس سلای پدرتحقیق استرس)تاثیراسترس بر روی افرادمتفاوت است کلیه افراد با نوع و شرایط زندگی وشغلی با عوامل استرسزا مواجه اند استرس به دودسته خوب و بد تقسیم میشود استرس خوب انگیزاننده و برای بقا زندگی لازم وبه فرد هدف میدهداما استرس بد پیامد منفی بدنبال دارد بگونه ای که میتواند روند زندگی سالم را مختل سازد .عوامل استرس به دو دسته شخصی و اجتم ...

امنیت از جمله پدیده های مهم و شایان توجهی است که از نیازها و ضرورت های اساسی و پایه ای فرد و جامعه به شمار می رود و فقدان آن و یا اختلال در آن، پیامدها و بازتاب های نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد و تامین و مراقبت از آن در فرآیند پایداری امنیت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی از مطلوبیت ویژه ای برخوردار است. یکی از انواع امنیت ها، امنیت اجتماعی است که تولید، تأمین و پایدار سازی آن نیازمند مقدمات و زمینه های نسبتاً پیچیده ای بوده و آسیب پذیری و زوال آ ...