عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 100

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر احساس امنیت زنان تهیه شده است و در ادامه به بررسی نقش کارکردهای شبکه اجتماعی فیسبوک بر احساس امنیت اجتماعی زنان غرب تهران و ادراک و اطمینان مستقیم و غیر مستقیم آنان از اوضاع و شرایط حضور درمحیط مجازی پرداخته است. با شکل‌گیری روابط اجتماعی با الگوی ارتباطی جدید فعالیت بیشتر زنان در فضای مجازی امری نیست که بتوان آن را انکار کرد یا نادیده گرفت؛ بنابراین مسئله ای که هم اکنون باعث تشدید احساس ناامنی به ویژه در زنان در ابعاد گون ...

این تحقیق به بررسی نقش مطبوعات در ارتقای احساس امنیت اجتماعی می پردازد. محقق در ابتدا بعد از بررسی تحقیقات پیشین و با علم به اینکه مطبوعات با توجه به کارکرد وجودی شان می توانند نقش موثری در ارتقای احساس امنیت داشتـه باشند، پژوهش خود را با بهره گیری از یکی از موثرترین نظریه های تاثیر رسانه ها بر جامعه یعنی نظریه برجسته سازی اجتماعی آغاز کرد. قبل از آغاز عملیات اجرایی تحقیق، با وجود پژوهشهای زیادی که در زمینه رفتار ارتباطی گزینشگران خبر صورت گرفته- از جمله تحقیق دیوید رایت، اس ...

امنیت از جمله پدیده های مهم و شایان توجهی است که از نیازها و ضرورت های اساسی و پایه ای فرد و جامعه به شمار می رود و فقدان آن و یا اختلال در آن، پیامدها و بازتاب های نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد و تامین و مراقبت از آن در فرآیند پایداری امنیت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی از مطلوبیت ویژه ای برخوردار است. یکی از انواع امنیت ها، امنیت اجتماعی است که تولید، تأمین و پایدار سازی آن نیازمند مقدمات و زمینه های نسبتاً پیچیده ای بوده و آسیب پذیری و زوال آ ...

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی وضعیت مشارکت اجتماعی زنان در نهادهای مدنی (دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور الشتر) جهت پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ( گرایش توسعه)، صورت گرفته است.جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهرستان الشتر می باشد. جامعه آماری پژوهش 2700نفر میباشد.که از این تعداد 260نفر نمونه ما را تشکیل می دهند. در این پژوهش مشارکت اجتماعی را در قالب پنج فرضیه مورد سنجش قرار می دهیم: 1-بین دینداری و مشارکت اجتماعی رابطه معنا داری وجود ...

هدف این پژوهش تبیین عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتماعی ساکنان شهرک سعدی شیراز بوده و با استفاده از رویکرد های بی سازمانی، پنجره های شکسته و نیز آسیب ‌پذیری و قربانی شدن در چارچوب نظری، بیشتر سعی شده تأثیر فضای فیزیکی و اجتماعی محله بر میزان احساس امنیت شهروندان بررسی گردد. البته امنیت اجتماعی دارای ابعاد ذهنی و عینی است و در این پژوهش بعد ذهنی آن، که از آن به نام احساس امنیت یاد می شود، تبیین می گردد. با روش پیمایش، و بکار بردن ابزار پرسشنامه، نمونه ای 354 نفره از خانو ...

چکیده این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر ميزان نشاط اجتماعي جوانان شهر اردبيل می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه افراد 15-29 سال ساکن در مناطق شهری اردبیل (اعم از زن و مرد) می باشد که شمار آنها برابر با 56132 نفر است .. حجم نمونه 381 نفر است که به روش نمونه گیری خوشه ای، خیابان های اصلی و سپس بلوکها انتخاب می شوند ؛مي باشد. روش تحقيق از نوع تحقیقات علی- همبستگی (رابطه ای) است که برای اجرای آن، از دو روش اسنادی کتابخانه ای و روش پیمایشی استفاده شده است و داده ها با است ...

امنيت به مفهوم احساس رهايي از ترس و خطر ؛ يكي از نيازهاي اصلي و اساسي انسان ها از آغاز زندگي بوده است. امنيت به اين معنا در ارتباط متقابل با عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي باشد. وجود امنيت اجتماعي به عنوان يكي از تمهيدات در راستاي حفظ حيات گروههاي اجتماعي و برخورداري آن ها از فرصت ها و امكانات و تسهيلات به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر خويش مطرح شده است. در اين راستا معناي امنيت اجتماعي به عنوان يك مفهوم پيچيده هرچند كه تعريف آن به عنوان يك پديده ادراكي وا حساسي است، مو ...

پژوهش حاضر با هدف بررسي نظر اساتيد و کارشناسان ارتباطات در زمينه برجسته‌سازي اخبار و رويدادهاي خبري مربوط به مسائل امنيت اجتماعي، حجاب، تورم و گراني، انتخابات مجلس هشتم و سفرهاي استاني رئيس جمهور صورت گرفته است. فرايند برجسته‌سازي يکي از شيوه‌هايي است که رسانه‌هاي جمعي به ويژه صداوسيما از طريق آن بر افکار عمومي تأثير مي‌گذارند. در فرايند برجسته‌سازي رسانه‌هاي جمعي با ارائه اخبار و اطلاعات، موضوعاتي که عموم مردم راجع به آنها فکر مي‌کنند را تعيين مي‌کنند از اين رو کارکرد برجسته ...

مقوله امنیت در رابطه با انسان و جوامع آن، از ابتدای خلقت بعنوان یک‌ضرورت در بقا مطرح بوده است و گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده است؛ به گونه‌ای که به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه معرفی می‌شود. احساس امنیت، پیشنیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب شده و با سطح پیشرفت جوامع در ارتباط است. آگاهی از وضعیت احساس امنیت ساکنان یک اجتماع نقش موثری در شناخت چالش‌ها و راهکارهای توسعه یک جامعه داشته و در جهت تقویت زیرساخت‌های آن عمل می‌نماید. لذا پژوهش‌حاضر درصدد است ...