عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 212

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان ارتباط سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی انجام شده است، چهارچوب نظری مورد استفاده در این مطالعه، نظریه امنیت اجتماعی باری بوزان ، ویور و سرمایه اجتماعی از دید پوتنام ، کلاوس اُفه و... بوده است. در این مطالعه که به روش پیمایش صورت گرفته است، 500 نفر از شهروندان تهرانی در 5 منطقه متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که احساس امنیت اجتماعی دربین 4/2درصد ازپاسخگویان پایین، 4/29درصد متوسط و 4/68درصد از پاسخگویان بالا می‌باشد و م ...

چکیده : احساس امنیت اجتماعی به ‌عنوان یک پدیده روانشناختی و اجتماعی، تحت تأثیر تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط متفاوت اجتماعی است که انسانها برای دستیابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی نیازمند آن هستند.امنیت یکی از مولفه‌های اساسی رفاه اجتماعی می‌باشد. و زنان به عنوان سرمایه‌های انسانی، نقشی موثر در پیشبرد تعالی و اهداف جامعه دارند.این مهم جز با احساس امنیت آنها در عرصه‌های اجتماعی امکان پذیر نخواهد شد. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتماد اجتماعی ...
نمایه ها:

حاشیه نشینی ، شامل تمام کسانی است که در محدوده ی اقتصاد شهر ساکن هستند، ولی جذب اقتصاد شهر نشده اند. حاشیه ها دارای فرهنگ ناباروری و رفتارهای ضداجتماعی هستند و هم چنان به مناطق جرم خیز و مشکل زا تبدیل می شوند. مناطقی که فرهنگ فقر و فقر منطقه ای مشخصه اصلی آن است و جرم و جنایت زاییده این فرهنگ است و به جهت عدم نظارت و کنترل اجتماعی به راحتی انواع بزهکاری و کژ رفتارها و آسیب شاهد هستیم. بررسی ویژگی های جوامع اسکان غیررسمی و حاشیه ای نشان می دهد که این جوامع یا از مهاجرین تهیدست ...

پژوهش حاضر از نوع مطالعه پیمایشی-زمینه یابی است. هدف از این تحقیق شناخت دیدگاه زنان متأهل شاغل در خصوص عوامل موثر بر اهمیت اجتماعی آنان در محیط کار و خانواده است. نمونه آماری این تحقیق به تعداد 260 نفر از بین زنان متأهل شاغل در مراکز حمایتی معاونت امور اجتماعی بهزیستی شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که در دو بخش شامل 1-شناخت مشخصات مربوط به پایگاه شغلی 2-شناخت عوامل موثر بر امنیت شغلی و عوامل موثر بر امنیت خ ...

برپایه‌ی تحقیقاتی که در زمینه‌‌ی خودکشی و عوامل مرتبط به آن انجام شده است رابطه‌ی بین احساس امنیت (اقتصادی- فرهنگی و اجتماعی) و نگرش به خودکشی با توجه به نظریه‌های جامعه شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق از نوع کاربردی است که در شهرستان ایلام با روش پیمایشی و پرسشنامه‌ای انجام شده است و چون داده‌ها ترتیبی هستند از آزمون‌های نا پارامتری و همچنین از گامای جزئی و تحلیل تشریحی استفاده شده است با استفاده از رگرسیون ترتیبی برازش نکوئی مدل ارزیابی و بین 30 تا 37 درصد واریانس مت ...

پژوهش حاضر که با هدف بررسی میزان و عوامل موثر بر امنیت اجتماعی زنان شهرستان صدوق انجام شد به سنجش رابطه بین متغیرهای اجتماعی مختلف از جمله سن، وضعیت تأهل، پایگاه اقتصادی اجتماعی، دینداری، روابط اجتماعی، روابط خویشاوندی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی زنان با امنیت اجتماعی آنها پرداخته است. روش پژوهش به لحاظ اجرا، پیمایشی، به لحاظ معیار هدف، کاربردی و به لحاظ معیار زمانی مقطعی بوده است. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ...

نیاز به امنیت از اولین نیازهایی است که انسان از ابتدای حیات خودآن را تجربه می‌کندوبرخی از صاحبنظران آن را از عوامل زیر بنایی گرد آمدن انسان‌ها کنارهم و تشکیل اجتماعات انسانی می‌دانند. این نیازدارای ابعاد عینی وذهنی است که بعد عینی آن شرایط واقعی موجود در جامعه بوده وبعد ذهنی آن احساس وبرداشتی است که افراد از شرایط عینی در ذهنشان دارند.پژوهش حاضر به بررسیمیزان احساس امنیت اجتماعی مهاجران افغان ساکن شهرتهران ورابطه آن با بامیزان سرمایه اجتماعی آنها می پردازد. این بررسی مطالعه ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‌‌ی بین امنیت اجتماعی و سبک زندگی با کیفیت زندگی و شادکامی زنان شهر کرمانشاه در سال 1393 انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه زنان شهرکرمانشاه بود که به روش نمونه گیری خوشه‏اى چند مرحله‏اى نمونه‌ای به حجم 384 نفر انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه‌های کیفیت زندگی، شادکامی، امنیت اجتماعی و سبک زندگی استفاده گردید. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد ...

مقوله امنیت اجتماعی از حیاتی ترین اجزاء هر جامعه ای محسوب گشته و هویت ملی نیز به عنوان آخرین هویت اکتسابی افراد، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. اهمیت این دو موضوع از آن سو است که در جامعه ی ایران امنیت اجتماعی از دو مقوله ی امنیت عینی و امنیت ذهنی تشکیل یافته است که هم با میزان جرم و جنایت و رفاه اقتصادی و هم با توجه به ارزش های مورد توجه جامعه تشکیل یافته است. هویت ملی در ایران نیز از سه دسته ارزش های ملی، دینی و نوین تشکیل یافته است که هر کدام دارای ارزش هایی برای جامعه ی ...