عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حجم نمونه این پژوهش 304 دانش‌آموز پسر سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز بود که از سه ناحیه آموزش و پرورش شهرستان(شش مدرسه و از هر مدرسه نیز یک کلاس) به طور تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس‌های اضطراب امتحان، عزت‌نفس ، اضطراب عمومی، پرسشنامه، پایگاه اجتماعی - اقتصادی، پرسشنامه انتظارات و معدل نمره‌های دانش‌آموزان در سال تحصیلی 73-74 به عنوان عملکرد تحصیلی، استفاده شد. با استفاده از تحلیل عوامل، مقیاس کوتاه 32 ماده‌ای ساخته شد، که از ضرایب پایایی و اعتبار رضایت‌بخ ...

به منظور بررسی اینکه کدامیک از متغیرهای اضطراب امتحان، افسردگی، هسته کنترل و استرس با توجه به جنسیت دانش‌آموزان درجه پیش‌بینی کنندگی بیشتری در شرایط کنونی ایران با پیشرفت تحصیلی دارد؟ از نمونه‌ای به تعداد 391 دانش‌آموز که شامل 262 دختر و 129 پسر دانش‌آموز مقطع پیش دانشگاهی شهرستان بندر ماهشهر استفاده گردید، بدین ترتیب که سه مقیاس اندازه‌گیری که عبارت از مقیاس افسردگی، اضطراب ، استرس (DASS)، مقیاس هسته کنترل نویکی - استریکلند (1973) و مقیاس اضطراب سارامسون بصورت ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی و میزان همه گیرشناسی اضطراب امتحان و رابطه آن با خود کارآمدی و جایگاه مهار درونی با توجه به کنترل متغیر هوش در دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان های اهواز می باشد . نمونه مربوط به همه گیر شناسی 3109 دانش آموز پسر و دختر دبیرستان های اهواز بود که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند . همچنین 340 دانش آموز برای آزمون فرضیه ها به طور تصادفی گزینش شدند . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب امتحان برای همه گیرشناسی ، و مقیاس خودکارآمدی ، پرسشنامه جایگاه مهار و ...

هدف تحقیق حاضر بررسی اضطراب امتحان و متغیرهای مربوط به آن در دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی بود. برای نیل به این امر 606 نفر دانش‌آموز (292 = پسر، 314 = دختر) از 8 مدرسه راهنمایی شهر شیراز بصورت نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش هوش از ماتریسهای پیشرونده استاندارد (ریون، 1956)، سنجش اضطراب امتحان از مقیاس اضطراب امتحان برای کودکان (ساراسون، 1961) و برای سنجش انگیزش پیشرفت از مقیاس انگیزش پیشرفت (اسمیت 1973) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات اضطراب امتحان ...

تجربه نشان داده است که عوارض اضطراب و فشار روحی حاصله از امتحان در عدهء زیادی از امتحان‌دهندگان تظاهر می‌کند و موجبات تقلیل کارآیی تحصیلی و به تبع آن، افسردگی آنها را فراهم می‌سازد. پژوهش حاضر اثر روشهای رفتار درمانی، شناخت درمانی و شناختی - رفتاری را در میزان کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر، مقطع متوسطه نظام جدید در سال تحصیلی 1374-75 در شهر تهران مورد بررسی و مقایسه قرار داده است . در شیوهء رفتار درمانی از تکنیک آرامسازی عضلات به شیوهء جاکوبسن استفاده شده است . (10 جلسه ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه نگرشهای فرزند پروری، تیپ شخصی A، کمال‌گرایی و جزم‌گرایی والیدن با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بود. در این پژوهش حجم نمونه 220 نفر از دانش‌آموزان پسر سال سوم راهنمایی هستند که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. طرح تحقیق از نوع توصیفی بود و بدون هیچگونه دستکاری داده‌ها جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نگرشهای فرزند پروری والدین با اضطراب امتحان دانش‌آموز ...

به منظور بررسی رابطهء اضطراب امتحان، درونگرایی- برونگرایی دانش‌آموزان، و تحصیلات و شغل والدین، با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم راهنمائی از بین 6 مدرسه راهنمائی (دخترانه و پسرانه) در شهر بافت ، به 354 دانش‌آموز سال سوم (187 دختر و 176 پسر) که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، پرسشنامهء شخصیتی نوباوگان آیزنگ (آیزنگ وایزنک ، 1975) و مقیاس اضطراب امتحان ساراسون (ساراسون، 1961) ارائه شد. اطلاعات مربوط به شغل و تحصیلات والدین و وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نیز جمع‌آوری شد. ب ...

پژوهش تحت عنوان "ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش اضطراب امتحان و بررسی رابطه اضطراب عمومی، عزت نفس ، پایگاه اجتماعی - اقتصادی انتظارات معلم و عملکرد تحصیلی" انجام گردید. هدف پژوهش سخت مقیاس اضطراب امتحان، بررسی رابطهء احتمالی بین اضطراب امتحان با هر یک از متغیرها و بررسی همبستگی جداگانه متغیرهای مورد مطالعه با اضطراب امتحان بود. حجم نمونه 304 دانش‌آموز پسر سال سوم راهنمایی اهواز که به طور تصادفی انتخاب شدند جهت جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس‌های اضطراب امتحان، عزت نفس اضطراب عم ...

مواد 10-4 و 13-9 آیین‌نامه‌های امتحانات دوره‌های مقدماتی، تکمیلی و پایانی اشاره به این موضوع دارد که پس از برگزاری امتحان تجدیدی اگر معدل سوادآموزی به 10 برسی ولی از یک یا چند درس نمره کمتر از 10 کسب کرده باشد می‌تواند فقط یک بار در امتحان متفرقه حداکثر تا سه ماه از اعلام نتایج امتحان تجدیدی شرکت نماید و همان مواد درسی را که به نمره کمتر از 10 کسب نموده امتحان دهد و در صورت احراز شرایط قبولی، قبول شناخته خواهد شد. لذا به منظور مشخص شدن چگونگی اجرای مواد یاد شده از طرف دفاتر ن ...