عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شش هفته تمرین هوازی و مکمل سازی ال-کارنیتین بر درصد چربی بدن و نیمرخ لیپید(HDL-C،LDL-C)دانشجویان پسرغیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی بود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی بود. 20 دانشجوی غیرورزشکار به‌طور تصادفی به دو گروه مکمل (10نفر با میانگین سن 0/87±20/1 سال، وزن 2/46±74/15 کیلوگرم و قد 4/77±176/1 سانتی‌متر) و گروه دارونما (10 نفر با میانگین سن 0/56±20/1سال، وزن 4/60±67/65 کیلوگرم، قد 4/64±177/7 سانتی‌متر) تقسیم شدند. داده‌ها با استفاده از نرم افزارآما ...

پارااکسوناز سرمی انسان (آریل‌دی‌آلکیل‌فسفاتاز، 3010801(HuPON1, EC ، استرازی وابسته به کلسیم است که در کبد ساخته می‌شود و به طور گسترده‌ای در بافت‌های کبد، کلیه، روده و سرم وجود دارد. این پروتئین در سرم به ذرات لیپو پروتئینی با چگالی بالا (HDL) متصل می‌شود و یکی از اعضای خانواده سه عضوی 1PON، 2PON و 3PON می‌باشد. ژن‌های کد کنند? این آنزیم‌ها در مجاورت یکدیگر بر روی بازوی بلند کروموزوم 7 (q21 - q22) قرار دارند. 1 PONنقش مهمی در جلوگیری از آترواسکلروز و سمیت ارگانوفسفات‌ها دارد. ...

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تاثیر چهار هفته تمرین پر شدت بر میزان ترشح هورمون VIP و میزان HDL ، LDL و VLD پلاسما در موشهای صحرایی نر از نژاد اسپراگوداولی بود. بدین منظور تعداد 30 سر موش با دامنه وزنی 200-250 گرم و سن یک ماه به طور تصادفی از بین موش های موجود در آزمایشگاه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی شیراز انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل هر کدام با 15 سر موش تقسیم شدند ، که گروه آزمایش به مدت 4 هفته و هر هفته 3 جلسه ، در مجموع 12 جلسه تمرین پرشدت با رعایت اص ...

غلظت پلاسمایی هوموسیستئین و پروفایل لیپیدی، شاخص هایی موثر در میزان بروز بیماریهای قلبی عروقی هستند. به نظر می رسد مقادیر این فاکتورها تحت تاثیر مصرف اتانول می باشد.به همین جهت، هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی اثر قرار گرفتن در معرض مقادیر حاد (70%) و مزمن (10%) بخار اتانول بر 1. غلظت پلاسمایی هوموسیستئین در جوجه بلافاصله پس از خروج از تخم. 2. غلظت پلاسمایی تری گلیسرید و کلسترول تام، HDLکلسترول، LDLکلسترول و VLDLکلسترول در جوجه بلافاصله پس از خروج از تخم می باشد. در این تحقیق از ...

در این آزمایش تاثیر سطوح مختلف بایپرولیودی به همراه یا بدون آنزیم بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، و متابولیت‌های خونی جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. بایپرولیودی در سطوح صفر،4، 6و 8 درصد جایگزین ذرت شد. تعداد 320 قطعه جوجه خروس راس 308 یکروزه که به روش تفاوت رویش پرها تعیین جنسیت شده بودند، به روش فاکتوریل (4×2 ) و در قالب طرح کاملا تصادفی در8 تیمارآزمایشی باچهار تکرار و هر تکرار با 10 جوجه در قفس‌های استاندارد تقسیم شدند. جوجه‌ها از سن 1 تا 14 روزگی با جیره یکسان دوره آغ ...

به منظور مطالعه تأثیر گیاه کنگرفرنگی (آرتیشو) بر کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی، تعداد 300 قطعه جوجه یک روزه از سویه تجاری راس 308، با 4 تیمار، 5 تکرار در هر تیمار و 15 قطعه جوجه در هر تکرار، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها شامل جیره شاهد، جیره شاهد مکمل شده با 1/5 درصد پودر کنگرفرنگی، جیره شاهد مکمل شده با 3 درصد پودر کنگرفرنگی و جیره شاهد مکمل شده با 300 میلی‌گرم ویتامین E در هر کیلوگرم خوراک بودند. جهت بررسی فراسنجه‌های خونی نظیر کلسترول کل، تری‌گلی ...

هدف از تحقیق حاضر ، بررسی عوامل برگزیده ی خطرزای بیماریهای قلبی – عروقی ( اجزای چربی خون ) ، شاخص توده ی بدن ( BMI ) ، سطح آمادگی بدن و اضافه وزن پسران 13 تا 16 سال بود . افراد در دو گروه جای گرفتند : گروه اول با شاخص توده بدنی مساوی یا بزرگتر از صدک 85 بعنوان گروه ریسک پذیر ( وزن مازاد ) و گروه دوم با شاخص توده ی بدنی کمتر از صدک 85 در گروه طبیعی تعریف شدند . بدین منظور 56 آزمودنی با میانگین سنی 12/1 ± 94/14 سال ، قد 28/9 ± 33/166 سانتیمتر و وزن 38/10 ± 94/65 کیلو گرم از بین ...

با چربی های خون دانش آموزان (%BF) هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط در صد چربی بدن ورزشکار و غیر ورزشکار 15 تا 18 سال می باشد.بدین منظور 30 نفر ازدانش آموزان ناحیه یک یزد از بین کسانی که آمادگی خود را برای شرکت در پژوهش اعلام کرده بودند، به صورت تصادفی انتخاب و در گروه ورزشکار و غیر ورزشکار قرار گرفتند .شاخص هایی مورد اندازه گیری در این تحقیق سنجش ضخامت چربی زیر ، عبارت بودند از : وزن و قد برای تعیین شاخص توده بدنی (BMI)، سنجش ضخامت چربي زير پوستي نواحي سه سر بازو و ناحيه ساق پا ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سه ماه تمرینات هوازی منظم بر سطح hsCRP، Hcy و نیمرخ لیپیدی سرم، شاخص های ترکیب بدن و توان هوازی مردان میانسال سالم و غیر فعال بود. تعداد آزمودنی های گروه تجربی 11 نفر (5/03 ± 45/85 سال، 0/05 ± 1/73 متر، 9/57 ± 81/71 کیلوگرم) و گروه کنترل 10 نفر (4/71 ± 43/27 سال، 0/06 ± 1/75 متر، 14/68 ± 84/96 کیلوگرم) بود. آنها به مدت سه ماه و هفته ای سه روز یک برنامه تمرین هوازی را با شدت 75 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب انجام دادند. قبل و بعد از تمرینات میز ...