عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیشرفت تکنولـوژی و تـوسـعه روز افزون صنایع از یک سو و رشد چشمگیر جمعیت و در نتیـجه آن افزایش بیش از پیش مصـرف از سوی دیگر، افزایش زوائــد محصولات را بهمراه دارد، که یکی از آن‌ها زائدات موکت است. . سیاستمداران و طرفداران حفاظت محیط زیست به دنبال طرحی برای افزایش بازیافت و استفاده مجدد موکت و همچنین کاهش مقدار ضایعات موکت در لندفیل‌ها هستند. از موارد استفاده مجدد الیاف، تسلیح خاک و انواع کار‌های خاکی است. در این مطالعه به بررسی اثر توزیع تصادفی ضایعات الیاف موکت بر آبگذری خاک‌ ...

در این مطالعه به بررسی تاثیرات الیاف موکت بررفتار شکل‌گیری و توسعه فشار آب حفره‌ای در ماسه در اثر اعمال بارهای ارتعاشی هارمونیک پرداخته شده است. در این راستا از مدلسازی تانک شفاف در مقیاس کوچک استفاده شده است. بدین منظور، الیاف موکت در درصدهای وزنی و نسبت ابعاد مختلف با حفظ درصد تراکم بخش ماسه‌ای با ماسه مخلوط گردیده و متراکم گردید. نمونه‌سازی به روش کوبش خشک انجام شده و نهایتاً نمونه‌ها پس از اشباع‌سازی تحت بار ارتعاشی هارمونیک با فرکانس 2/66 هرتز قرار گرفته و به ارتعاش درآ ...