عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باتوجه به تولید و واردات الیاف اکریلیک درایران لازم است خواص فیزیکی ،مکانیکی و شیمیایی این الیاف مورد بررسی علمی و فنی قرارگیرد ،زیراباتوجه به روشهای مختلف ریسیدن الیاف و بکارگیری حلالهای مختلف آلی و معدنی و بازیابی لیف با روش خشک و انعقاددهنده‌های مختلف در ریسندگی مرطوب و همچنین استفاده از کومنومرهای مختلف در تهیه پلیمر مربوط ،الیافی با خواص متفاوت تهیه خواهد شد و خواص گوناگون موردمطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و کاربرد هریک از انواع الیاف اکریلیک در صنایع نساجی معین می‌گ ...

در این تحقیق مقادیر انعکاسی الیاف اکریلیک در دو حالت مقطع عرضی و امتداد طولی با استفاده از یک مدل هندسی و کشل اصلاح شده آن ، پیشگویی گردید. مقادیر محاسبه شده با نتایج تجربی مقایسه شد و در خصوص امکان استفاده از مدل مذکور در پیشگویی مقدار انعکاسی این الیاف با ظرافتها و رنگهای مختلف بررسی بعمل آمد . به منظور تامین نیازهای کارهای تئوری ، از یک مدل هندسی موجود که برای تخمین مقدار انعکاسی در امتداد طولی الیاف ارائه شده است ، استفاده گردید و به دلیل آرایش هندسی متفاوت الیاف در سطح م ...

در این پژوهش برای تهیه الیاف اکریلیک، ترپلیمری از مونومرهای وینیل استات و مونومر رنگ پذیر 2- آکریل آمیدو-2- متیل پروپان سولفونیک اسید در کنار آکریلونیتریل استفاده شده است. ترپلیمر حاضر در یک راکتور 15 لیتری پیوسته به روش پلیمریزاسیون دوغابی و با استفاده از آغازگر ردوکس تهیه‌شده است و اثر وینیل استات بر روی درصد تبدیل واکنش، زنجیره ترپلیمر، مورفولوژی ذرات و همچنین رفتار گرمایی آن موردبررسی قرارگرفته است. برای این‌کار وینیل استات در مقادیر 6، 7/5، 9 و 10/5% وزنی در خوراک مورداس ...

تولید الیاف اکریلیک در کشور چین در دهه اول سال 1970 آغاز شد. الیاف اکریکیک دارای خواص بسیار زیادی است . وجود این خصوصیات و تقاضا در بازارهای جهانی باعث رشد و توسعه این صنعت در 20 سال اخیر شد. امروزه در کشور چین این صنعت مصارف فراوانی دارد که تا سال 1997 مجموعا" بیش از 30 کارخانه الیاف شیمیایی با ظرفیت بیش از 400000 تن در سال این محصول را تولید می‌کنند و اینک این ارقام 10 درصد در سال رشد پیدا کرده است که این سرعت رشد در دنیا بی نظیر است . در سال‌های آتی صنعت الیاف اکریلیک چین ...

در مقالهء خحاضر به تبیین پیشرفت‌های جدید در حیطهء تولید الیاف مصنوعی از پلی پروپیلن،پلی استر، پلی آمید و اکریلیک پرداخته شده است . به ویژه در مبحث تولید الیاف پلی پروپیلن، مواد تهیه شده از پلی پروپیلن بر پایهء متالوسن مورد بررسی قرار گرفته است . در مبحث الیاف پلی استر، فن آوری‌های جدید در تلوید این الیاف با سرعت‌های ذوب ریسی بسیار زیاد، پلی استرهای تهیه شده از باکتری و الیاف پلی استر ترموتروپیک و وکتران بیان شده است . انواع پلی آمیدها شامل نومکس کولار و تکنورا و الیاف اکریلیک ...