عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

شهر گرگان به دلیل موقعیت جغرافیایی خویش به شهر چهار اقلیم مشهور است. این شهر در طول سال تمام فصول را تجربه می کند. معماری به عنوان بستر تبلور اقلیم در هر منطقه، برای مردمان گرگان سخن دیگری دارد. معماری بومی این خاک مانند تمام سرزمین های دیگر ریشه در تأمین نیاز اقلیمی دارد، حال آن که امروزه بر اثر استفاده غلط از تکنولوژی در ساخت و ساز و فراموش شدن مفهوم خانه، آسایش از ساکنان ربوده شده و معماری کمال یافته سنتی در دست فراموشی است. رابطه جدا نشدنی الگو های بومی با اقلیم به واسطه ...

چکیده ندارد.

مسئله برنامه ریزی و سیاستگذاری مسکن مناسب و الگوی مطلوب برای ساکنان روستایی از دغدغه های برنامه‌ریزان روستایی است. علیرغم تلاش های صورت گرفته در مسیر تحول وتوسعه مسکن روستایی کشور، این مسئله همچنان دراولویت برنامه های توسعه روستایی قراردارد. تحقیق حاضر در پی آن است که نقش تسهیلات مسکن روستایی را در بهبود الگوی مسکن روستاییان در بخش مرکزی شهرستان نیشابور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش‌شناسی، توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات ا ...

در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعه اسنادی و روش‌های میدانی ویژگی‌های اصلی و الگوی مسکن فقرا در محله عباس‌آباد و غفور سنندج و همچنین روستاهای مبدأ مهاجرت به این سکونتگاه‌های غیررسمی مطالعه و تبیین شود. سپس با تجزیه‌وتحلیل الگوهای به‌دست‌آمده در صورت وجود رابطه و تأثیرپذیری الگوی مسکن فقرا در این دو محله شهری از الگوی مسکن مبدأ مهاجرت، جنبه‌های تأثیرپذیری را استخراج نموده؛ به نحوی که بتوان الگویی تعمیم‌پذیر برای مسکن فقرا در سکون ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
جامعه | 
طراحی | 
شهر | 

در آن زمان که مدرنیته خود را به عنوان سبکی جهانی عرضه منود و پیشگامان غربی آن آینده جهان را بر پایه ان تعریف منودند ، ایران و کشورهای مشابه که نقشی در شکل دهی به این تفکر نداشتند به جای تعریف خود در این دیدگاه آن را بی هیچ فکر ونقدی پذیرفتند و به جای آن که این شیوه جدید زندگی را با خود تطبیق دهند یکشبه هر چه داشتند درمقابل این مهمان ناخوانده از کف دادند و این امر در معماری آنها نیز تاثیر گذاشت و بیش از همه این تاثیر در امر مسکن دیده شد . امروز مشکل مسکن در همه شهر های ایرا ...