عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با توجه به رشد سریع دوره‌های آموزش الکترونیکی و اهمیت طراحی آموزشی در موفقیت یادگیری الکترونیکی ، با هدف طراحی و تولید محتوای الکترونیکی درس آمار مهندسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه و تعیین میزان اثر بخشی آن، شکل گرفته است. جامعه آماری تمامی دانشجویانی بودند که در نیمسال تحصیلی اول سال90 -91 در درس‌های الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرا‌لدین طوسی ثبت‌نام کرده بودند. نمونه مورد استفاده، نمونه در دسترس و تمامی دانشجویان ثبت‌نام کرده در د ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر چندرسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه بر یادگیری و یادداری درس علوم ششم ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 93-1392 صورت گرفته است. روش پژوهش، شبه آزمایشی و از طرح پیش آزمون و پس آمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر همدان بود،در این پژوهش منطقه 2 آموزش و پرورش و مدرسه دخترانه ابتدایی شهید اشتاد(تربیت)به صورت نمونه تصادفیخوشه ای انتخاب و اجرا گردید. در روش اجرای پژوهش،پس از طراحی و تولید چندرسانه ای م ...