عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی دو دیدگاه متفاوت درباره ی تفکر افسردگی است. دیدگاهی که افسردگی را بازتابی از افزایش عمومی دسترس پذیری ساختارها و خاطرات منفی می داند و دیدگاهی که تفکر افسردگی را بازتابی از تغییر در سطح کلی تر بازنمایی های شناختی تعریف می کند. روش: آزمودنی های این پژوهش 54 نفر بودند که در سه گروه گنجانده شده بودند: 18 نفر مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (10 زن، 8 مرد)، 18 نفر مبتلا به اختلال وسواس جبری (10 زن، 8 مرد) و 18 نفر بهنجار (10 زن، 8 مرد) که به شیوه ی نمونه گی ...

هدف از این پژوهش، ارزیابی یکی از شرکت های خودروسازی در ایران، بر اساس ویژگی های سازمان یادگیرنده (مدل پیترسنگه) است. بدین منظور برای ارزیابی پنج مولفه مهارت فردی، مدل و الگوی ذهنی، چش مانداز مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی، در وضعیت موجود، تحقیقی به روش توصیفی –پیمایشی در میان کارکنان این شرکت اجرا شد. دراین پژوهش، 239 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی از رده های سازمانی مختلف انتخاب و جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر ای ...

اندازه‌های درسخوانی در این دانش‌آموزان براساس نگرشهای درونی خودشان با تعریف عینی ما از تیپ دانش‌آموزان قوی و ضعیف همبستگی معنی دار دانسته و بعلاوه بین ویژگیهای روانی آنان یک نوع هم‌جهتی و همسوئی باقوی وضعیف بودنشان برقرار بوده و بعلاوخ بررسیها نشان داد که شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، خانوادگی ، مستقیما بر در خواندن آنا تاثیر نگذاشته ، چرا که دانش‌آموزانی که دیدگاه نگرشی مثبت نسبت به درس خواندن دارند بر شرایط حاکم بر درس خواندن آنان تاثیر نگذاشته ، چرا که دانش‌آموزانی که دیدگاه ن ...